საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი

კონვენცია

EpiDoc წარმოადგენს ლაიდენის კონვენციის (1930) ციფრულ ანალოგს. მისი შემუშავება დაიწყეს ჩრდილოეთ კაროლინის უნივერსიტეტში 2009 წელს. EpiDoc არის საერთაშორისო, ერთობლივი მცდელობა, რომელიც შეიმუშავებს გაიდლაინებსა და სამარჯვებს ანტიკური დოკუმენტების კოდირებისათვის სამეცნიერო და სასწავლო გამოცემებისათვის. იგი იყენებს TEI-ის (Text Encoding Initiative) სტანდარტს ტექსტების ლექტრონულად წარმოდგენისათვის (მაგალითად აფროდისიასის წარწერები, ვინდოლანდას წარწერები). მისი განვრცობილი ვერსია გამოიყენება ხელნაწერებისა და პაპირუსების ციფრული გამოცემისათვის (მაგალითად: Papyri.info). კონვენციის მიზანია არა მხოლოდ ტექსტისა და რედაქციების გამოცემის წესების შემოთავაზება, არამედ მათი ისტორიის, მასალის და სხვა თავისებურებების შესახებ.