საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი

წარწერები -> ინდექსები -> სიტყვები (ლემები)

Αἴλιος

14. ნუხის ბერძნულწარწერიანი ფილა

Αὐρελι ος

75. მცხეთის ანტიოქიის ეკლესიის ქვიშაქვის სტელა

Ἰάσων

14. ნუხის ბერძნულწარწერიანი ფილა

Βερσουμᾷ

23. ბერძნულწარწერიანი ვერცხლის ლანგარი

73. არმაზისხევის ვერცხლის ლანგარი

Γάστεις

71. ანაპის მარმარილოს ფილა

71. ანაპის მარმარილოს ფილა

Δάδης

23. ბერძნულწარწერიანი ვერცხლის ლანგარი

73. არმაზისხევის ვერცხლის ლანგარი

Ἀδε ίμαντος

71. ანაპის მარმარილოს ფილა

Δέδατος

20. ოქროს ბეჭედი წარწერით „დედატოს“

Ἁδριαν ο ῦ

74. სამთავროს უბნის ბრინჯაოს მედალი

Εὐνών ῃ

14. ნუხის ბერძნულწარწერიანი ფილა

Θεώδορον

18. კაზრეთის კვარცხლბეკი

Μακεδόνι

23. ბერძნულწარწერიანი ვერცხლის ლანგარი

73. არმაზისხევის ვერცხლის ლანგარი

Ἀντίνοον

74. სამთავროს უბნის ბრინჯაოს მედალი

Ἀουλιανοῦ

18. კაზრეთის კვარცხლბეკი

Π α π ριοῦπας

2. წილკნის აკლდამის ბერძნული წარწერა

Ἀρσπακόρης

75. მცხეთის ანტიოქიის ეკლესიის ქვიშაქვის სტელა

Ἰσδ ιγέρδης

2. წილკნის აკლდამის ბერძნული წარწერა

Συμεώ νου

18. კაზრეთის კვარცხლბეკი

Τικᾶς

2. წილკნის აკლდამის ბერძნული წარწერა

Φαρανούσης

2. წილკნის აკლდამის ბერძნული წარწერა

Φαρναρν

72. ანაპის პრიზმა

Φλ αύιος

23. ბერძნულწარწერიანი ვერცხლის ლანგარი

73. არმაზისხევის ვერცხლის ლანგარი

Ἀχιλλέως

75. მცხეთის ანტიოქიის ეკლესიის ქვიშაქვის სტელა

Ἀχόλιος

75. მცხეთის ანტიოქიის ეკლესიის ქვიშაქვის სტელა

Χορηγίωνος

71. ანაპის მარმარილოს ფილა

ა დ რ ნ ე რ ს ეს

28. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი ადარნარსე ჳპატოსისა და ქობულისა

აბ ია თ ა რ

35. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი სიონის განმაახლებელისა

37. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი აბიათარ დეკანოზისა

აბ უ ლ

68. ბოლნისის სიონი, ელია ბოლნელის წარწერა ღამისთევის დაწესების შესახებ

ადრ ნე რსეს

28. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი ადარნარსე ჳპატოსისა და ქობულისა

აზარუხტ

54. ბოლნისის სიონი, ფარნავაზისა და აზარუხტის მოსახსენებელი

ათ ანას ე

64. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, მოსახსენებელი ფრაგმენტი

ანტონი

51. პალესტინის წარწერა (III)

ბა კურ

50. პალესტინის წარწერა (II)

ბარ ნაბაჲსი

38. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, ჯვარი ბარნაბასი

ბო ჳ რზ ე ნ

49. პალესტინის წარწერა (I)

გ აბ რ იე ლ

28. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი ადარნარსე ჳპატოსისა და ქობულისა

გ იორგ ისა

69. ბოლნისის სიონი, X ს. წარწერის ფრაგმენტი

გ რი გ ო ლ ისა სა

68. ბოლნისის სიონი, ელია ბოლნელის წარწერა ღამისთევის დაწესების შესახებ

გ რიგო ლ

10. საჰაკდუხტის წარწერა

გიორგი ბოჭორიძე

10. საჰაკდუხტის წარწერა

გიორგი წერეთელი

49. პალესტინის წარწერა (I)

50. პალესტინის წარწერა (II)

51. პალესტინის წარწერა (III)

გრ იგო ლ ი ს აჲ თა

68. ბოლნისის სიონი, ელია ბოლნელის წარწერა ღამისთევის დაწესების შესახებ

გრიგოლ ისაჲ თა

70. ბოლნისის სიონი, საამშენებლო წარწერა ბოლნელი ეპისკოპოსისა

გრიორმ იზდ

50. პალესტინის წარწერა (II)

გუდას მან

12. მოსახსენებელი კონსტანტისა, წყისეს ციხე

გურგ ე ნ

70. ბოლნისის სიონი, საამშენებლო წარწერა ბოლნელი ეპისკოპოსისა

დ ავი თ

53. ბოლნისის სიონი, მოსახსენებელი ამშენებლისა და ხელოსნების წარწერა

68. ბოლნისის სიონი, ელია ბოლნელის წარწერა ღამისთევის დაწესების შესახებ

52. ბოლნისის სიონი, საამშენებლო წარწერა დავით ეპისკოპოსისა

დემეტრ ეს

27. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი დემეტრე ჳპატოსისა

ე ლ ჲ ა

69. ბოლნისის სიონი, X ს. წარწერის ფრაგმენტი

ელია

68. ბოლნისის სიონი, ელია ბოლნელის წარწერა ღამისთევის დაწესების შესახებ

ვ არდა ნ

55. ბოლნისის სიონი, ვარდან ნახპეტის წარწერა

ზ აქა რ ი ა

22. ზემო ნიქოზის ღვთაების ტაძრის წარწერა ამშენებელ ზაქარია ეპისკოპოსისა

თ ევდორ ე

70. ბოლნისის სიონი, საამშენებლო წარწერა ბოლნელი ეპისკოპოსისა

34. ურბნისის სიონი, წარწერა თევდორე ეპისკოპოსისა

35. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი სიონის განმაახლებელისა

თ ეოდორ ეჲსითა

51. პალესტინის წარწერა (III)

თ. ყაუხჩიშვილი

72. ანაპის პრიზმა

თემისტია

30. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი თემისტიასი

თეოდორ ი

49. პალესტინის წარწერა (I)

თინათინ ყაუხჩიშვილი

2. წილკნის აკლდამის ბერძნული წარწერა

17. წარწერა მედალიონზე

7. ნოსირის ბერძნული წარწერა

7. ნოსირის ბერძნული წარწერა

71. ანაპის მარმარილოს ფილა

71. ანაპის მარმარილოს ფილა

72. ანაპის პრიზმა

73. არმაზისხევის ვერცხლის ლანგარი

73. არმაზისხევის ვერცხლის ლანგარი

74. სამთავროს უბნის ბრინჯაოს მედალი

20. ოქროს ბეჭედი წარწერით „დედატოს“

18. კაზრეთის კვარცხლბეკი

75. მცხეთის ანტიოქიის ეკლესიის ქვიშაქვის სტელა

76. მოგვთა უბნის ქვიშაქვის ფილა

14. ნუხის ბერძნულწარწერიანი ფილა

14. ნუხის ბერძნულწარწერიანი ფილა

19. ვაშნარის ბერძნული წარწერა

ი ოვა ნე

67. ბოლნისის სიონი, ეპიტაფია იოანე ბოლნელისა და მოსახსენებელი შუშანიკისა

იეს უ

59. ბოლნისის სიონი, V/VI სს. ფრაგმენტი

იოვ ა ნე

25. ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ტაძარი, მოსახსენებელი მიქაელ ეპისკოპოსის დისწულისა

იოსია

51. პალესტინის წარწერა (III)

იოსიაჲსი

51. პალესტინის წარწერა (III)

კ ოს ტ ანტ ი

33. ურბნისის სიონი, საამშენებლო წარწერა კოსტანტისა და მამა მიქაელისა

კ ოს ტ ანტი სითა

35. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი სიონის განმაახლებელისა

კოსტანტი

12. მოსახსენებელი კონსტანტისა, წყისეს ციხე

ლ უ კ აჲ სი

34. ურბნისის სიონი, წარწერა თევდორე ეპისკოპოსისა

მ ი ქ აე ლ

27. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი დემეტრე ჳპატოსისა

23. ზემო ნიქოზის ღვთაების ტაძრის საამშენებლო წარწერა ეპისკოპოსისა

33. ურბნისის სიონი, საამშენებლო წარწერა კოსტანტისა და მამა მიქაელისა

35. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი სიონის განმაახლებელისა

24. ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ტაძრის საამშენებლო წარწერა მიქაელ ეპისკოპოსისა

25. ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ტაძარი, მოსახსენებელი მიქაელ ეპისკოპოსის დისწულისა

მარ ოჳ ან

49. პალესტინის წარწერა (I)

მი ქაელის

66. ბოლნისის სიონი, ეპიტაფია მიქაელისა

ნოდარ შოშიაშვილი

38. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, ჯვარი ბარნაბასი

26. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი სტეფანოს ქართლის პატრიკიოსისა

27. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი დემეტრე ჳპატოსისა

28. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი ადარნარსე ჳპატოსისა და ქობულისა

29. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი ქობულ-სტეფანოსისა

30. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი თემისტიასი

22. ზემო ნიქოზის ღვთაების ტაძრის წარწერა ამშენებელ ზაქარია ეპისკოპოსისა

23. ზემო ნიქოზის ღვთაების ტაძრის საამშენებლო წარწერა ეპისკოპოსისა

33. ურბნისის სიონი, საამშენებლო წარწერა კოსტანტისა და მამა მიქაელისა

34. ურბნისის სიონი, წარწერა თევდორე ეპისკოპოსისა

35. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი სიონის განმაახლებელისა

36. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი სიონის შემწეებისა: ქავთარისა და შუშანისა

37. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი აბიათარ დეკანოზისა

24. ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ტაძრის საამშენებლო წარწერა მიქაელ ეპისკოპოსისა

25. ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ტაძარი, მოსახსენებელი მიქაელ ეპისკოპოსის დისწულისა

31. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებლის ფრაგმენტი

32. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებლის ფრაგმენტი

39. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი

40. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი

41. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი

42. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი

43. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი

44. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი

45. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი

46. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, VI/VII სს. ფრაგმენტი

47. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, VII/VIII სს. ფრაგმენტი

48. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, VIII ს. ფრაგმენტი

13. აკაურთას ეკლესია, ფრაგმენტი საამშენებლო წარწერისა

პერო ზ

52. ბოლნისის სიონი, საამშენებლო წარწერა დავით ეპისკოპოსისა

რა მ აზ

61. ბოლნისის სიონი, VII ს. ფრაგმენტი

ს აჰაკდუხტ

10. საჰაკდუხტის წარწერა

ს ტ ე ფ ა ნ ო ს ი

28. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი ადარნარსე ჳპატოსისა და ქობულისა

ს ტე ფ ან ე

29. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი ქობულ-სტეფანოსისა

სტეფანესმან

12. მოსახსენებელი კონსტანტისა, წყისეს ციხე

სტეფანო ს

26. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი სტეფანოს ქართლის პატრიკიოსისა

ფარნ ავაზ

54. ბოლნისის სიონი, ფარნავაზისა და აზარუხტის მოსახსენებელი

ქ ავ თ ა რ

36. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი სიონის შემწეებისა: ქავთარისა და შუშანისა

ქ რისტ ე

22. ატენის სიონი. მოსახსენებელი ზღუდის შემქმნელი ხელოსნისა (I)

ქობულ

28. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი ადარნარსე ჳპატოსისა და ქობულისა

ქობულ სტ ეფანოს ი

29. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი ქობულ-სტეფანოსისა

შ ერ გ ილ

63. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, მოსახსენებელი ფრაგმენტი

შ უ შ ა ნ

36. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი სიონის შემწეებისა: ქავთარისა და შუშანისა

შ უშანი კისი

67. ბოლნისის სიონი, ეპიტაფია იოანე ბოლნელისა და მოსახსენებელი შუშანიკისა

ჩო რაჩ

65. ბოლნისის სიონი, მოსახსენებელი ჩორაჩისა