საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი

წარწერები -> ინდექსები -> სიტყვები (ლემები)

[6.5]

[21.0]

[32.1]

[32.1]

[32.1]

[32.1]

[32.17]

[32.17]

[32.1]

[32.1]

[17.0]

[17.0]

[7.2]

[7.2]

[7.2]

[7.2]

[7.2]

[7.2]

[71.2]

[72.3]

[74.0]

[18.4]

[75.4]

[75.4]

[75.4]

[76.2]

[76.2]

[76.2]

[14.2]

[0.4]

[0.4]

[0.4]

[0.4]

[0.4]

[0.4]

[0.4]

[0.4]

[0.4]

[0.4]

βασιλέως

[1.6]

γυνή

[1.4]

Ιβηρων

[1.6]

νεωτέρα

[1.7]

...ανοις

[32.11]

length

[7.11]

άρχιζωγράφος

[75.7]

αὐτῶν

[32.8]

[32.8]

αὐτοί

[18.4]

Αὐτοκράτωρ

[0.1]

[0.4]

[0.4]

ἑαυτοῦ

[2.4]

βαλανεῖῖον

[6.8]

βαλανῖον

[5.2]

βαπτίζω

[19.6]

βασ ιλίσσσῃ

[5.8]

βασιλεὺς

[23.0]

βασιλεύς

[73.0]

[0.13]

[0.13]

βασιλέως

[5.1]

[6.1]

[6.1]

ἀββᾶ

[2.2]

Ἴβηρ

[0.14]

βιός

[71.3]

βοηθῶ

[17.0]

[18.5]

βωμός

[2.3]

ἐγὼ

[23.0]

[32.18]

ἐγὼ ἐίμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ

[75.1]

γαμετη

[71.6]

γεγραμμένοις

[32.9]

[32.9]

γηοῦχος

[76.4]

ἅγιος

[7.7]

γυναικὶ

[6.2]

γυναικῶν

[32.14]

ἐγώ

[2.1]

[7.4]

[7.4]

[7.4]

[7.4]

[71.3]

[71.3]

[73.0]

δὲ

[6.1]

[6.1]

δαινύω

[19.1]

δέ

[2.5]

[71.5]

ἀδελφίζω

[19.5]

ἀδελφός

[71.5]

δεξιός

[7.3]

δημαρχικός

[0.3]

[0.3]

ἰδίᾳ

[5.2]

[5.2]

[6.6]

διά

[7.6]

[7.6]

δοῦλος

[76.2]

δόμος

[71.5]

δόξα

[7.5]

δυνάμει

[5.2]

δυνάμειι

[6.6]

δύναμιν

[32.12]

δύο

[71.4]

ἡδύς

[71.3]

εὐεργέτην

[72.1]

εὐεργέτης

[14.2]

εἴη

[32.19]

εἷς

[17.0]

[7.12]

[71.5]

εὐχαριστῶ

[7.6]

εἷχε

[1.10]

εὐχή

[18.1]

ζάω

[71.3]

Ἰησοῦς

[7.7]

ἀθάνατος

[7.4]

θαυμάσιος

[71.7]

θεόν

[21.0]

θεοῖς

[32.23]

θεός

[7.6]

[74.0]

[76.2]

θεὸς

[17.0]

ἔθνος

[0.16]

θρόνος

[7.1]

θυγάτηρ

[1.3]

[71.6]

θυγατρὶ

[6.1]

ἀίδιος

[71.8]

ἐκ

[19.2]

καὶ

[5.2]

[6.6]

[32.7]

[32.7]

[32.7]

[32.7]

[32.7]

[32.7]

[32.7]

[32.7]

[32.7]

[7.1]

[7.1]

καθημένη

[32.17]

καθίημι

[7.1]

καί

[2.1]

[2.1]

[7.9]

[71.1]

[18.1]

[75.8]

[19.4]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

κάλλος

[1.9]

Καῖσαρ

[0.1]

[0.7]

[0.7]

κατὰ

[32.12]

ἐκγόνους

[32.7]

κῆδος

[71.8]

κεῖμαι

[2.5]

[76.1]

ἀκολουθήσασι

[32.13]

κουρίδιος

[71.4]

κρυπτός

[7.2]

κτῆμα

[71.6]

κύριος

[7.8]

[18.5]

κωλύειν

[32.12]

ἀλάστωρ

[19.4]

ἐλεῶ

[7.9]

ἵλεως

[32.19]

Ἥλιος

[32.18]

ἄλλο

[32.24]

λοιπῶν

[32.15]

Μεγαλου

[1.7]

μεγάλου

[6.4]

μέγας

[0.3]

μεγίστοις

[32.23]

Μείς

[32.18]

μέν

[71.3]

μετά

[18.3]

μηδὲ

[32.11]

[32.11]

[32.11]

[32.11]

μηθὲν

[32.24]

μιμοῦμαι

[71.7]

μνήμη

[72.3]

[75.15]

[14.3]

ἐμός

[2.2]

[7.3]

ἀμφότεροι

[71.8]

ἀμώμητον

[1.9]

ἐν

[32.9]

[32.9]

[32.9]

[72.3]

ἀνδριάς

[72.2]

νείκας

[1.5]

ἀνεπιχειρήτοις

[32.11]

Νεωτερου

[1.2]

ἐνθάδε

[2.5]

[76.1]

ἀνίστημι

[72.2]

νῦν

[71.5]

ντες

[7.11]

ὄντο ς

[75.2]

ἐξουσία

[0.4]

[0.4]

ἐξοχυρόω

[0.17]

οις

[32.22]

οἶκος

[18.4]

οἴου

[1.4]

οὗτος

[2.3]

ουσι

[32.7]

ἐπὶ

[7.1]

παντὶ

[32.2]

πάντα

[32.22]

πάντων

[32.15]

παρθενικός

[19.2]

παῖς

[7.7]

[19.3]

πατήρ

[0.6]

ὕπατος

[0.5]

[0.5]

[0.5]

πάτρα

[71.7]

πατρίς

[21.0]

[74.0]

[0.6]

ἀπέ θανε

[1.7]

ὑπέρ

[18.1]

ἐπι

[75.4]

ἐπί

[7.12]

πιτιάζης

[73.0]

πιτιάξῃ

[23.0]

ἐπίτροπος

[5.2]

[6.6]

Ἐπιτρόπου

[1.6]

ἀποδείκνυμι

[0.5]

[0.5]

[0.5]

ποιέω

[2.2]

[75.2]

ποιήσαντος

[1.5]

ποιήσασι

[32.20]

ποιοῦντας

[32.8]

ποιῆσαι

[32.21]

ἀποκαλύπτω

[7.9]

ἀπολειφθῆναι

[32.5]

πολλάς

[1.5]

ἕπομαι

[71.5]

ποσεῖ

[32.16]

προλείπω

[71.4]

πρός

[2.5]

πρόσθεν

[71.3]

πᾶς

[18.3]

πᾶσαι

[32.19]

ἅπτοντα

[32.3]

ἕργμα

[71.7]

ἔργον

[7.3]

ἐρευνῶ

[7.3]

ἄρτισας

[5.2]

ἀρχιερεύς

[0.2]

ἀρχιτέκτων

[75.8]

ὅς

[7.8]

[76.3]

σάρξ

[7.12]

σεβαστός

[0.2]

[0.2]

[0.2]

σεμνός

[71.6]

[71.6]

ὅσιια

[32.2]

ἀσίτοις

[32.26]

σκεπάζω

[7.4]

ἰσόδομος

[2.3]

σός

[7.4]

[7.4]

[7.4]

στήλη

[32.17]

στήλην

[32.10]

ἵστημι

[7.11]

σῶτηρ

[7.2]

σύ

[7.5]

[7.5]

σύμβιος

[71.4]

συμβουλεύσασι

[32.21]

συντείνω

[76.3]

ἡσυχαστής

[2.1]

σώφρων

[32.1]

τὸ

[5.2]

[6.8]

[32.2]

ὅταν

[7.1]

τάξει

[32.16]

τάφος

[32.4]

τε

[32.14]

[32.14]

τείνασι

[32.20]

τείχισις

[75.12]

τέκνον

[71.4]

τέκτων

[75.4]

τέλειος

[75.14]

τεῖχος

[0.17]

τιμητής

[0.6]

[0.6]

ἥτις

[1.9]

ἐτῶν

[1.7]

[32.8]

[32.8]

[32.15]

[32.15]

τἀναντία

[32.22]

τό

[1.9]

[7.11]

τοὺς

[32.7]

[32.7]

[32.9]

[32.9]

[32.9]

[72.3]

του

[1.2]

[1.2]

τρισάγιος

[7.5]

τροφεὺς

[5.2]

[6.6]

τροφίμῃ

[5.7]

τυγχάνω

[71.8]

υἱός

[0.8]

[0.8]

[0.8]

φαιδρός

[71.3]

ἄφθαρτος

[7.10]

φθιτός

[19.3]

ἀφιέρωσεν

[5.8]

[6.8]

ἀφίημι

[71.6]

φιλοκαῖσαρ

[0.16]

φιλορώμαιος

[0.16]

φίλος

[71.5]

φορῶ

[17.0]

φῶς

[7.10]

φωτίζω

[7.8]

χαίρω

[71.2]

χαραχθεῖσα

[32.10]

χαρίζομαι

[73.0]

χάρις

[72.3]

[14.3]

ἐχαρισάμην

[23.0]

ἔχειν

[32.6]

Χριστός

[7.7]