საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი

წარწერები -> ინდექსები

6

... nomen feminaeθυγ ...