ბიბლიოგრაფიალევან მუსხელიშვილი, არქეოლოგიური ექსკურსიები მაშავრის ხეობაში, 1941