ბიბლიოგრაფია:

 • :
 • ბასმაჯიანი, 1931: Կ.Յ. Բասմաջեան Հայերէն արձանագրութիւնք Անւոյ , Բագնայրի և Մարմաշինու Պարիս, 1931
 • ორბელი, 1965: Հ. Ա. Օրբելի Դիվան հայ վիմագրության Պ.1, Երևան 1965
 • სარგისიანი, 1864: Ներսես Սարգիսեան Տեղագրութիւնք ի Փոքր և ի Մեծ Հայս Վենետիկ, 1864
 • MIA CSCO Vol 166: I. Molitor MIA CSCO. Vol 166. Subsidia, 10
 • აბულაძე, 1949: ილია აბულაძე, ქართლი წერის ნიმუშები, პალეოგრაფიული ალბომი, 1949
 • აბულაძე, 1964: ვლადიმერ აბულაძე , საავალიშვილოს ისტორიიდან
 • აბულაძე, 1973: ილია აბულაძე, ქართლი წერის ნიმუშები, პალეოგრაფიული ალბომი, 1973
 • აბულაძე, 1983: ვლადიმერ აბულაძე , ბორჯომის ხეობის წარსული და აწმყო
 • ალადაშვილი, 1954: ნათელა ალადაშვილი რელიეფი ოპიზიდან აშოტ კურაპალატის გამოსახულებით
 • ალექსიძე, 1987: ზაზა ალექსიძე, ატენის სიონის სომხური წარწერები, ეპიგრაფიკული ძეგლები და ხელნაწერთა მინაწერები, თბილისი, 1978
 • ალექსიძე, 2011: ზაზა ალექსიძე, ლუვრი, სინას მთა, ნაზარეთი: ეპიგრაფიკული ეტიუდები, ქრისტიანული კავკასია, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, ტ.2, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი თბილისი, 2011
 • ალექსიძე, 2012: ზაზა ალექსიძე ადრექრისტიანული საეკლესიო კომპლექსი დმანისთან, თბილისი, 2012
 • ალექსიძე, 2016: ზაზა ალექსიძე, ლუვრი - ახტალა, ქრისტიანული კავკასია, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, ტ. 3, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2016
 • ალიშანი, 1881: Ղևոնդ Ալիշան Շիրակ, Տեղագրութիւն պատկերացոյց Վենետիկ, 1881
 • ალიშანი, 1890: Ղևոնդ Ալիշան ԱյրարատՎենետիկ, 1890
 • ამირანაშვილი, 1944: შალვა ამირანაშვილი, ქართული ხელოვნების ისტორია, 1, 1944
 • ამირანაშვილი, 1958: შალვა ამირანაშვილი, ბოლნისის ტაძრის აგების თარიღის დაზუსტებისათვის
 • ამირანაშვილი, 1961: შალვა ამირანაშვილი ქართული ხელოვნების ისტორია
 • ამირანაშვილი, 1963: Ш. Я. Амиранашвили,Вклад Грузии в сокровищницу художественной культуры, 1963
 • ამირანაშვილი, 1968: ჯ. ამირანაშვილი,ადრეფეოდალური ხანის ქართული არქიტექტურისა და რელიეფური ქანდაკების ძეგლები, 1968
 • არქიმანდრიტი იოანე ღრიმეცი, 1863: Описание монастырей Ахпатского и Санагинского архим. Иоанн Крымский СПБ 1863
 • ასათიანი, კალანდია, 2011: ქეთი ასათიანი, გიორგი კალანდია, ქობერის მონასტრის ქართული წარწერები, Artpalace, სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი, 3 (01), 29.07.2011
 • ბართოლომეი, 1887: J. Bartholomaei, Letter, M. Brosset, bibliographie analytique des oeuvres de Marie-Felicité Brosset. Membre de L’Académie Jmperiale des Sciences se Saint Petersbourg. 1824-1879. SPbg. 1887
 • ბარნაველი, 1957: თეიმურაზ ბარნაველი, ატენი სიონის წარწერები, თბილისი, 1957
 • ბაქრაძე, 1864: Д. З. Бакрадзе Сванетия
 • ბაქრაძე, 1953: საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლების კატალოგი, შედგენილი და დასაბეჭდად მომზადებული ა. ბაქრაძისა და ს. ბოლქვაძის მიერ. 1953. (19, #16, ტაბ. IV, 2 (დედნ. შრიფ.; მხედრ. ტრანსკრ.; ფოტო)
 • ბაქრაძე, 1954: აკაკი ბაქრაძე ქართული ეპიგრაფიკა, როგორც ისტორიული წყარო (V-VIII სს.) დისერტაცია: ისტორიულ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად თბილისი, 1954
 • ბერიძე, 1955: ვახტანგ ბერიძე, სამცხის ხუროთმოძღვრება, XIII-XVI საუკუნეები, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამმცემლობა, თბილისი, 1955
 • ბერიძე, 1976: В. Беридзе, Грузинская архитектура с древнейших времен до начала ΧΧ века, 1976
 • ბერძენიშვილი, 1964: დავით ბერძენიშვილი, ბოლნისის ისტორიული გეოგრაფიის საკითხები, საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული, II, 1964
 • ბერძენიშვილი, 1964: დევი ბერძენიშვილი, დმანელი ამირას უცნობი წარწერა ფინეზაურის ხეობიდან, თბილისი 1964
 • ბერძენიშვილი, 1964: ნ. ბერძენიშვილი, ჯავახეთის 1933 წლის ექსპედიციის დღიური იხ. მისი "საქართველის ისტორიის საკითხები", ისტორიული გეოგრაფია, ტ. I, 1964
 • ბერძენიშვილი, 1964: ნიკო ბერძენიშვილი საქართველოს ისტორიის საკითხები, წიგნი I
 • ბერძენიშვილი, 1985: დევი ბერძენიშვილი , ნარკვევები საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიიდან (ზემო ქართლი – თორი, ჯავახეთი)
 • ბერძენიშვილი, 1987: დევი ბერძენიშვილი , არქიტექტურულ-ისტორიული გზამკვლევი "გუჯარეთი"
 • ბერძენიშვილი, 1987: დევი ბერძენიშვილი , არქიტექტურულ-ისტორიული გზამკვლევი "გუჯარეთი"
 • ბერძენიშვილი, 2000: დევი ბერძენიშვილი, დმანისხევი, დმანისი, II, თბილისი, 2000
 • ბერძენიშვილი, 2000: დევი ბერძენიშვილი, ჯავახეთი, ისტორიულ ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი, თბილისი 2000
 • ბერძენიშვილი, 2006: დევი ბერძენიშვილი, დებედის ხეობის ისტორიული გეოგრაფიისათვის, დმანისი, V, თბილისი, 2006
 • ბერძენიშვილი, 2014: დევი ბერძენიშვილი ნარკვევები ქვემო ქართლის ისტორიული გეოგრაფიიდან
 • ბოჭორიძე, 1929: რაჭის ისტორიული ძეგლები გიორგი ბოჭორიძე საქართველოს მუზეუმის მოამბე V ტფილისი 1929
 • ბრაუნდი, 2014: დევიდ ბრაუნდი, საქართველო ანტიკურ ხანაში კოლხეთისა და ამიერკავკასიის იბერიის ისტორია ძვ.წ. 550-ახ.წ. 562, ბათუმი, 2014
 • ბროსე, 1838: M. Brosset, Explications, Mémoire de l'Academie Impériale des Sciences St.Pétersbourg, VI série, Livre 4-5, St.Pétersbourg, 1838
 • ბროსე, 1840: M. Brosset, Explications: Mémoire de l'Academie Impériale des Sciences St.Pétersbourg. VI série.t. IV, 1840
 • ბროსე, 1850: Brosset M.F. Voyage arheologigue en Transcaucasie St.Petersb. 1850
 • ბროსე, 1851: M. Brosset, Rapports sur un Voyage Archéologiqye dans la Géorgia et dans l'Academie, Exécute en 1847-1848, Memmbre de l'Academie Impériale des Sciences, Avec un Altas de 45 planches lithographiées (Sankt-Pétersbourg), 1851
 • ბროსე, 1851: M. Brosset, Rapports I.
 • ბროსე, 1851: M. Brosset, Rapports VI.
 • ბროსე, 1854: M. Brosset, Lettres de M. Bartholomaei, relatives aux auntiquités géorgienns, Bulletin hist. philolog. de l'Academie des Sciences de St.-Pétersbourg, XI, St.-Pétersbourg, 1854
 • გაბაშვილი, 1967: ციალა გაბაშვილი, ზედა ვარძიის „კიდურყვავილოვანი“ წარწერა, ძეგლის მეგობარი, თბილისი, 1967, 10-11
 • გამყრელიძე, 1967: ალ. გამყრელიძე, ქართული დამწერლობის უძველესი ნიმუშები, „ძეგლის მეგობარი“, 10-11, 1967
 • გაფრინდაშვილი, 1951: გივი გაფრინდაშვილი, უცნობი წარწერა ვარძიაში, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, XII, თბილისი, 1951
 • გვარამაძე, 1982: ი. გვარამაძე, "დროება" არქეოლოგიური შენიშვნები N150, 1982
 • გვერდწითელი, 1987: რუსუდან გვერდწითელი, ანჩისხატის ბაზილიკის სამშენებლო წარწერა, მნათობი, თბილისი, 1987, I
 • გოგოლაძე, 2014: თამაზ გოგოლაძე , ბორჯომის ხეობის ისტორიული და ხუროთმოძღვრული ძეგლები (გზამკვლევი)
 • გოგოლაძე, 2014: თამაზ გოგოლაძე ფოთოლეთის ეკლესიის ნაკაწრი წარწერები და მათი ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი
 • გოგოლაძე, 2019: თამაზ გოგოლაძე თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი
 • გუდავა, 1954: ტოგო გუდავა, ორი წარწერა (ქართული და ქართულ - ხუნძური) დაღესტნიდან, მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 1954, ნაკვ. 30
 • დარჩიაშვილი, 2010: ძიებანი ქართულ-სომხური ურთიერთობების ისტორიიდან შანშე დარჩიაშვილი თბილისი 2010
 • დეეტერსი, 1955: G. Deeters Das Alter der georgischen Schrift: or. Chr. Band 39. Vierte Serie. Dritter Band, 1955
 • ერზნეკეანცი, 1886: Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ աշխարհահռչակ վանից սրբոյ Նշանի Գործ Ռոստոմ բեգ Երզնկեաց Հաղբատեցւոյ Վաղարշապատ 1886
 • ერიცოვი, 1872: А. Эрицов, Монастырь Ахтала, Кавказская старина, I, 1872
 • ზაქარაია, 1965: პარმენ ზაქარაია, ნაქალაქარ ურბნისის ხუროთმოძღვრება, 1965
 • ზედგინიძე, 1977: გიორგი ზედგენიძე თორელ-ჯავახთა და ჯაყელ-მესხთა სამამულო მფლობელობის შესახებ ბორჯომის ხეობაში, კრებულში: კრებული მიძღვნილი აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი
 • ზედილიცი, 1872: Изследование древных гробниц близ сел. Мцхета Н. Зейдлиц Известия Кавказского отдела Русского географического общество. 1872 г. Т.1
 • ზელიგმანი, 2015: J. Seligman, A Georgian Monastery from the Byzantine Period at Khirbat Umm Leisun, Jerusalem 2015
 • თარხნიშვილი, 1950: M. Tarchnišvili, Les récentes découverstes épigraphiques et litteraires en géorgien, Le Muséon, LXIII, 3-4, Louvain, 1950
 • თარხნიშვილი, 1964: M. Tarchnišvili, Le soulévement de Bardas Skléros: BK. Vol XVII-XVIII, 45-46. Paris, 1964
 • თაყაიშვილი, 1901: Е. Такаишвили, Грузинския надписы Ахталы, Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып. 29, 1901
 • თაყაიშვილი, 1907: ექვთიმე თაყაიშვილი, არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი, წ. I, 1907
 • თაყაიშვილი, 1909: E. Такаишвили, Xристианские Памятники, MAK,12, Moсква, 1909
 • თაყაიშვილი, 1913: Е. Такайсшвили Археологические екскурсии разыскания и заметки, 1913
 • თაყაიშვილი, 1914: არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი ექვთიმე თაყაიშვილი
 • თაყაიშვილი, 1929: ექვთიმე თაყაიშვილი, სომხით-საორბელოს ძეგლების წარწერები, ჟურნ. კავკასიონი, პარიზი 1929
 • თაყაიშვილი, 1949: ექვთიმე თაყაიშვილი სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონთა შესახებ ნაკვეთი 27
 • თაყაიშვილი, 1949: ექვთიმე თაყაიშვილი სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონთა შესახებ
 • თაყაიშვილი,1905: ექვთიმე თაყაიშვილი Археологическiя экскурсiи, разысканiя и заметки - Выпускъ II - Перепечатано изъ I Вып. "Известiй Кавказскаго Отделенiя Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества" - Тифлисъ - 1905
 • ინგოროყვა, 1950: პავლე ინგოროყვა გიორგი მერჩულე მნათობი, 7
 • კაკაბაძე, 1966: სარგის კაკაბაძე რუსთაველი და მისი ვეფხისტყაოსანი
 • კეკელიძე, 1960: კორნელი კეკელიძე, ბოლნისის ტაძრის წარწერების ინტერპრეტაციისათვის: ეტიუდები, VI, 1960
 • კორბო, 1953: Virjilio Corbo, M. Tarchnishvili, , Ierusalem, 1953, #28
 • კორბო, 1955: Virjilio Corbo, , Gerusalemme, 1955
 • კოსტანიანცი, 1913: Վիմական տարեգիր, ցուցակ ժողովածոյ արձանագրութեանց հայոց Կ.Կոստանեանց Ս.Պետերբուրգ 1913
 • კოჭლამაზაშვილი, 2017: ლიპარიტის უბნის ეკლესიის წარწერა, კრებ. ქრისტიანულ არქეოლოგიური ძიებანი IX, თბილისი, 2016-2017
 • ლალაიანი, 1901: Բորչալուի գաւառ Ե.Լալայան Թիֆլիս 1901
 • მაკალათია, 1957: სერგი მაკალათია ბორჯომის ხეობა (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ნარკვევი)
 • მამარდაშვილი, 1994: მ. მამარდაშვილი , ხელის გამოსახულებიანი წარწერიანი სტელა გომარეთიდან, თბილისი 1994
 • მარი, 1911: ნიკო მარი შავშეთსა და კლარჯეთში მოგზაურობის დღიურები
 • მაჭავარიანი, 1985: ელენე მაჭავარიანი ბოლნისის სიონის საამშენებლო წარწერა, 1985
 • მეგრელიძე, 1952: ივანე მეგრელიძე, სტალინირის და ზემო ნიქოზის სიძველეები, სტალინირის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომები. ტ. I, 1952
 • მელიქსეთ-ბეგი, 1927: ლეონ მელიქსეთ-ბეგი, ქობერი და მისი სომხური და ქართული წარწერები, ჟურნალი "ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე", VII, თბილისი, 1927
 • მელიქსეთ-ბეგი, 1928: ლეონ მელიქსეთ-ბეგი ჩრდილო მხარეთა სომეხთა მოძღვარნი და მათი ვინაობა სომეხ-ქართველთა ურთიერთობის საკითხებთან დაკავშირებით (ცდა ისტორიულ ლიტერატურული გამოკვლევისა), ტფილისი, 1928
 • მელიქსეთ-ბეგი, 1964: ლეონ მელიქსეთ-ბეგი, ლორე-ტაშირის ქართული ეპიგრაფიკა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 108, 1964
 • მესხია, 1979: შოთა მესხია, საშინაო პოლიტიკური ვითარება და სამოხელეო წყობა XII საუკუნის საქართველოში, თბილისი, 1979
 • მეფისაშვილი, 1971: რ. მეფისაშვილი კიდევ ერთხელ ბოლნისისა და დმანისის ძეგლების შესახებ, ძეგლის მეგობარიძეგლის მეგობარი, 1971
 • მეფისაშვილი, 1975: Р. Меписашвили, В. Цинцадзе, Архитектура нагорной части исторической провинции Грузии – Шида Картли, 1975
 • მურადიანი, 1968: П. Мурадян, Армянская надпись храма Джвари, ВОН АН Арм. ССР 2(297), Ереван, 1968
 • მურადიანი, 1977: პარუირ მურადიანი, სომხეთის ქართული წარწერები, წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა (სომხურ ენაზე), Armeno-Georgica, ტ. I, ერევნის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ერევანი, 1977
 • მუსხელიშვილი, 1938: ლევან მუსხელიშვილი, ბოლნისი, ენიმკის მოამბე III, 1938
 • მუსხელიშვილი, 1940: ლ. მუსხელიშვილი თორელთა გენეალოგიის გარკვევის ცდა ჰამამლუს XII საუკუნის წარწერებთან დაკავშირებით
 • მუსხელიშვილი, 1941: ლევან მუსხელიშვილი, არქეოლოგიური ექსკურსიები მაშავრის ხეობაში, 1941
 • მუსხელიშვილი, 1941: ლევან მუსხელიშვილი უკანგორის ისტორიული ნაშთები, ენიმკის მოამბე, ტ X, 1941
 • მჭედლიშვილი, 1984: ბ. მჭედლიშვილი, ბოლნისის სიონის დათარიღებისათვის: მაცნე (ისტ. და არქეოლოგ. სერია), 1984, #3
 • ნატროევი, 1900: А. Натроев, Мцхета и его собор Светицховели, 1900
 • ოთხმეზური, 1981: გიორგი ოთხმეზური XII-XIII საუკუნეების მიჯნის ქართული ლიპიდარული წარწერები, როგორც საისტორიო წყარო, საქართველოს ისტორიის წყაროები, VI, თბილისი, მეცნიერება, 1981
 • ოთხმეზური, 2016: გიორგი ოთხმეზური დმანისის რაიონის ეპიგრაფიკული ძეგელები (წარწერების მიმოხილვა და ისტორიული ექსკურსი), 2016
 • ოთხმეზური, 2018: ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი გიორგი ოთხმეზური თბილისი 2018
 • ონიანი, 1967: შერმადინ ონიანი, ვანის ქვაბთა ორი პოეტური წარწერა, ძეგლის მეგობარი, თბილისი, 1967, 10-11
 • პატარიძე, 1984: რამაზ პატარიძე, ბოლნისის ტაძრის სამშენებლო წარწერები: „მნათობი“, 1984, #1
 • პრივალოვა, 1980: Роспись Тимотесубани Е. П. Привалова
 • ჟორდანია, 1892: თედო ჟორდანია, ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა, წ. I, 1892
 • ჟორდანია, 1897: თედო ჟორდანია, ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა, შეკრებილი, ქრონოლოგიურად დაწყობილი და ახსნილი თ. ჟორდანიას მიერ (1213 წლიდამ 1700 წლამდე), წ. II, 1897
 • როსტომოვი, 1898: Аxалкалакский уъезд в арxеологическом отношении И.П. Ростомов, 1898
 • რჩეულიშვილი, 1994: ლ. რჩეუშვილი ქართული ხელოვნების ისტორიის ნარკვევები, 1994
 • სარჯველაძე, დანელია, 1997: ქართული პალეოგრაფია ზურაბ სარჯველაძე კორნელი დანელია „ნეკერი“ 1997
 • საუერი, 1931: I. Sauer Kreuzkirche bei Mzchet (Georgien) in ihrer geschichtlichen Bedeutung RQ, 39, 1931
 • საძაგელოვი, 1898: Г. Садзагелов-Ивериели Описание Никозкой Михайло-архангельской церкви в Карталинии, 1898
 • სილოგავა, 1970: ვალერი სილოგავა, ეპიგრაფიკული ეტიუდები, თსუშ. ტ. X, 1970
 • სილოგავა, 1972: ვალერი სილოგავა, ქართული სამართლის ძეგლები დასავლეთ საქართველოს ლაპიდარულ წარწერებში: „მაცნე“, ის. 1972. #4. (146 მხედრ. ტრანსკრ.)
 • სილოგავა, 1980: ვალერი სილოგავა, ყარსის ციხის ერთი ქართული წარწერა, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე (ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია), თბილისი, 1980, I
 • სილოგავა, 1980: ვალერი სილოგავა, ცნობები და შენიშვნები სომხეთის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლების გამოცემის შესახებ, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, II, თბილისი, 1980
 • სილოგავა, 1983: ვალერი სილოგავა, სამხრეთ საქართველოს წარწერების შესწავლა ხელნაწერთა ინსტიტუტის ეპიგრაფიკული ექსპედიციის მიერ, მრავალთავი, 1983, 10, გვ. 264-289
 • სილოგავა, 1990: ვალერი სილოგავა, ეპიგრაფიკული ეტიუდები და შენიშვნები, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, IV, თბილისი, 1990
 • სილოგავა, 1993: ვალერი სილოგავა , თორელთა ფეოდალური სახლის ერთი მემორიალური ძეგლი (ახალდაბის წარწერა), მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები
 • სილოგავა, 1994: ვალერი სილოგავა, კუმურდო, ტაძრის ეპიგრაფიკა, თბილისი 1994
 • სილოგავა, 1997: ვალერი სილოგავა, ხეოთის ახალაღმოჩენილი წარწერები, მესხეთი (საისტორიო კრებული), I, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ახალციხე, 1997
 • სილოგავა, 2000: ვალერი სილოგავა, სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული მუზეუმის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლები, კატალოგი-გზამკვლევი, ახალციხე, 2000
 • სილოგავა, 2000: ვ. სილოგავა ქვემო ქართლის წარწერები, კრებ. „დმანისი“, II, 2000
 • სილოგავა, 2000: ვალერი სილოგავა შრომების კრებული, ტ. II
 • სილოგავა, 2004: ვალერი სილოგავა, სამეგრელო-აფხაზეთის ქართული ეპიგრაფიკა
 • სილოგავა, 2006: ვალერი სილოგავა, ახალი ეპიგრაფიკული მასალა სამცხე-ჯავახეთის ისტორიულ მუზეუმში, თსუ მესხეთის ფილიალი, შრომები, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, I, ახალციხე-თბილისი, 2006
 • სილოგავა, 2008: ვალერი სილოგავა, ქობერის ეპიტაფია-ლექსი, ქართული ენა, ენციკლოპედია, თბილისი, 2008
 • სილოგავა, 2013: ვალერი სილოგავა, რუსთაველური ლექსი-წარწერა სამცხიდან (1103 წ.), ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია, ზარზმის მონასტრის აღორძინების ფონდი „ზარზმის სავანე“, თბილისი, 2013
 • სილოგავა, 2013: ვალერი სილოგავა, სამცხის ლაპიდარული ეპიგრაფიკა, ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია, ზარზმის მონასტრის აღორძინების ფონდი „ზარზმის სავანე“, თბილისი, 2013
 • სილოგავა, 2013: ვალერი სილოგავა, საფარის ხუროთმოძღვრები, ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია, ზარზმის მონასტრის აღორძინების ფონდი „ზარზმის სავანე“, თბილისი, 2013
 • ქართლის ცხოვრება, ტ. II: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ქართლის ცხოვრება, ტ. II
 • ყაუხჩიშვილი, 1951: თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, თბილისი, საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამომცემლობა, 1951
 • ყაუხჩიშვილი, 1957: Т. С. Каухчишвили, Греческая надпись на сухумском светильнике, Труды Абнии, 1957, XXVIII
 • ყაუხჩიშვილი, 1958: Т. С. Каухчишвили, Эпиграфические новости из Грузи, ВДИ, 1958, 4
 • ყაუხჩიშვილი, 1967: თინათინ ყაუხჩიშვილი ვანის ბერძნული წარწერები "მეცნ. აკად. მოამბე", XLVIII, I, თბილისი, 1967
 • ყაუხჩიშვილი, 1976: თინათინ ყაუხჩიშვილი საქართველოს ისტორიის ძველი ბერძნული წყაროები
 • ყაუხჩიშვილი, 1987: თინათინ ყაუხჩიშვილი ვანის ბერძნული წარწერა ბრინჯაოს ფილაზე "ქართული წყაროთმცოდნეობა", VII, თბილისი, 1987.
 • ყაუხჩიშვილი, 1988: თინათინ ყაუხჩიშვილი Греческая надпись на бронзовой плите из Вани "Проблемы древней истории Причерноморья", Тбилиси, 1988
 • ყაუხჩიშვილი, 1999: თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, თბილისი, ლოგოსი, 1999, ტ. II აღმოსავლეთ საქართველო
 • ყაუხჩიშვილი, 2004: თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, მე-2 შესწორებული და შევსებული გამოცემა, თბილისი, ლოგოსი, 2004
 • ყიფიანი, 2011: გურამ ყიფიანი, ბოლნისის სიონის უძველესი წარწერა: ბიზანტიოლოგია საქართველოში - 3, 2011
 • შანიძე, 1922: აკაკი შანიძე, ნაშთები III პირის ობიექტური პრეფიქსის ხმარებისა ხმოვნების წინ ქართულ ზმნაში: ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე, #2, 1922/23
 • შანიძე, 1935: აკაკი შანიძე, ძველი ქართულის ქრესტომათია ლექსიკონითურთ, სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტფილისი 1935
 • შანიძე, 1946: აკაკი შანიძე, ხუნამისის წარწერის განმარტებისათვის, სმამ. ტომი VII, #4, 1946
 • შანიძე, 1957: აკაკი შანიძე, ქართული ენის სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები, I, 1957
 • შანიძე, 1959: А. Г. Шанидзе, Грузинская надпись XIII века в сел. Кош (Армянская ССР), საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე, ტ. I, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 1959
 • შანიძე, 1975: აკაკი შანიძე, ბოლნისის წარწერები, „ნობათი“, ჟურნალ „ცისკრის“ დამატება, N1,1975
 • შანიძე, იმნაიშვილი, 1949: ქართული ენის ისტორიული ქრესტომათია. ტ. I. V-X საუკუნეების ძეგლები. გამოსცა, ტაბულები და ლექსიკონი დაურთო ივ. იმნაიშვილმა, ა. შანიძის რედაქციით. 1949
 • შოშიაშვილი, 1958: ნოდარ შოშიაშვილი, ნაქალაქარი ურბნისი: „ცისკარი“, #4, 1958
 • შოშიაშვილი, 1965: ნოდარ შოშიაშვილი, ურბნისის ძველი ქართული წარწერები: პალეოგრაფიული ძიებანი. I, 1965
 • შოშიაშვილი, 1966: ნ. შოშიაშვილი თორელთა ფეოდალური სახლის ისტორია და შოთა რუსთაველი კრებ. „შოთა რუსთაველი“, თბილისი, 1966
 • შოშიაშვილი, 1966: ნოდარ შოშიაშვილი შოთა რუსთაველი, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი
 • შოშიაშვილი, 1980: ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, ლაპიდარული წარწერები, თბილისი 1980, ტ. I
 • ჩიქობავა, 1940: არნოლდ ჩიქობავა, ქართულ-ხუნძური წარწერა XIV საუკუნის დაღისტნიდან, სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალის მოამბე, თბილისი, 1940, ტ.I, №4
 • ჩუბინაშვილი, 1926: გიორგი ჩუბინაშვილი, რამოდენიმე თავი ქართული ხელოვნების ისტორიიდან 1926
 • ჩუბინაშვილი, 1936: Н. Г. Чубинашвили Пути грузинской архитектуры, Тбилиси, 1936
 • ჩუბინაშვილი, 1936: ქართული არქიტექტურის გზები, მოხსენება გ. ჩუბინაშვილი და ნ. სევეროვი, წაკითხული სრულიად საქართველოს საბჭოთა არქიტექტორების პირველ ყრილობაზე 1936 წლის 21 თებერვალს, 1936
 • ჩუბინაშვილი, 1936: გიორგი ჩუბინაშვილი, ქართული ხელოვნების ისტორია, ტ. I, 1936
 • ჩუბინაშვილი, 1940: Н. Г. Чубинашвили, Болнисский сион, აკად. ნიკო მარის სახელობის ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის მოამბე, IX, 1940
 • ჩუბინაშვილი, 1948: Н. Г. Чубинашвили, Памятники типа Джвари, 1948
 • ჩუბინაშვილი, 1959: Г.Н. Чубинашвили, Грузинское чеканное искусство, Сабчота Сакартвело, Тб. 1959
 • ჩუბინაშვილი, 1959: ნიკო ჩუბინიშვილი საურმაგის-ძის ნიღვარაის ქტიტორული რელიეფი ჯავახეთის ახაშენიდან
 • ჩუბინაშვილი, 1964: N. Tchubinachvili. Gáscension de la Croix: BK, vol XVII-XVIII (#45-46), Paris 1964
 • ჩუბინაშვილი, 1967: Г. Чубинашвили Разыскания по армянской архитектуре, Тбилиси, 1967
 • ჩუბინაშვილი, 1971: Н. Г. Чубинашвили, Зедазени, Кликис-Джвари, Гвиара: ქხ,7–A, 1971 (10, შენიშვ. 7, ნაწყვეტის მხედრ. ტრანსკრ. და რუს.)
 • ჩუბინაშვილი, 1972: Н. Г. Чубинашвили, Хандиси, 1972
 • ჩუბინაშვილი, 2015: ხცისის ეკლესიის წარწერები გიორგი ჩუბინაშვილი
 • ცისკარიშვილი, 1959: ჯავახეთის ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო ვ. ცისკარიშვილი, 1959
 • ძიძიგური, 1968: Ш. В. Дзидзигури, Грузинский язык, Краткий обзор. 1968
 • ძიძიგური, 1969: შოთა ძიძიგური, ქართული ენის თავგადასავალი, 1969
 • წერეთელი, 1960: გიორგი წერეთელი, უძველესი ქართული წარწერები პალესტინიდან, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1960
 • ჯავახიშვილი, 1914: ივანე ჯავახიშვილი, Термини искусств и главнейшие сведения о памятниках искусства и материальной културы в древнегрузинской литературе, Тифлись, 1914
 • ჯავახიშვილი, 1922: ივანე ჯავახიშვილი, ახლად აღმოჩენილი უძველესი ქართული ხელნაწერები და მათი მნიშვნელობა მეცნიერებისათვის, ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე, #2 1922/23.
 • ჯავახიშვილი, 1926: ივანე ჯავახიშვილი, ქართული დამწერლობათმცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია, 1926
 • ჯავახიშვილი, 1946: ივანე ჯავახიშვილი, მასალები ქართველი ერის მატერიალური კულტურის ისტორიისათვის, თბილისი, 1946
 • ჯავახიშვილი, 1949: ივანე ჯავახიშვილი, ქართული დამწერლობათმცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია, 1949
 • ჯავახიშვილი, 1996: ივანე ჯავახიშვილი, ქართული დამწერლობათმცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია, თხზულებანი, IX, ნაკ. I, „მეცნიერება“, თბილისი, 1996
 • ჯალალიანცი, 1882: Ճանապարհորդութիւն ի Մեծ Հայաստան աշխատասիրութեամբ Սարգիս վարդապետի Ջալալեանց 1841 Տփխիս
 • ჯანაშია, 1949: სიმონ ჯანაშია, ფეოდალური რევოლუცია საქართველოში. შრომები, I, 1949
 • ჯაფარიძე, 1970: ვ. ჯაფარიძე ქართული ხელოვნებისა და დამწერლობის ახლად აღმოჩენილი უძველესი ძეგლები ქვემო ქართლიდან
 • ჯაფარიძე, 1971: ვ. ჯაფარიძე გათხრები დმანისსა და მის მიდამოებში, 1971
 • ჯაფარიძე, 1971: ვ. ჯაფარიძე დმანისის არქეოლოგიური ექსპედიციის 1969 წლის მუშაობის მოკლე ანგარიში, 1971
 • ჯაფარიძე, 1974: ვ. ჯაფარიძე, შუა საუკუნეების ერთი ისტორიულ-არქეოლოგიური ძეგლი ნაქალაქარ დმანისის გუბერნიაში (საყდრისქედის ეკლესია), ფეოდალური საქართველოს არქეოლოგიური ძეგლები, I, თბილისი 1974
 • ჯაფარიძე, 1982: ვ. ჯაფარიძე ადრეული შუა საუკუნეების არქეოლოგიური ძეგლები ქვემო ქართლიდან (დმანისის არქეოლოგიური ექსპედიციის მასალების მიხედვით)
 • ჯობაძე, 1960: W. Djobadze, The sculptures on Eastern Facade of the Holy Cross of Mtzkhetâ, Or. Chr. B. 44. Vierf Serie. Achter Band. 1960
 • ჯოჯუა, გაგოშიძე, 2013: თემო ჯოჯუა, გიორგი გაგოშიძე, ქობაირის, ჰნევანქისა და ახტალის მონასტრების ქართული ლაპიდარული წარწერები, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, XII-XIII, თბ. 2012-2013, გვ. 258-331
 • ჰაფიზოვი, 2017: შაჰბან ჰაფიზოვი, ქართული, ქართულ-ხუნძური და ხუნძური წარწერები მთიან ხუნძეთში(დაღესტანი), ქართული უნივერსიტეტის შრომები, III, გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2017, გვ. 106-157
 • „მოგზაური“, #1, 1901: ჯაჭვის წმ. ჯვრის მონასტერი, „მოგზაური“, #1, 1901