Bibliographic Concordance: გოგოლაძე, 2014

თამაზ გოგოლაძე ფოთოლეთის ეკლესიის ნაკაწრი წარწერები და მათი ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი

34