ECG146. ზოსიმე კუმურდოელის წარწერა

Material: ქვა

Object type: სამხრეთის ფილა

Text: 9 სტრიქონი, ამოკვეთილი ტაძრის სამხრეთ შესასვლელი მარჯვნივ, ქვემოდან ქვების მე-3-4 რიგში ჩასმულ ქვის ფილებზე w 45 x h 51 cm

Letters: შესრულებულია მოხდენილი, თანაბარი ზომის, კიდურწაისრული ასოებით 3.5-4

Date: Unknown

Findspot: Unknown

Original location: კუმურდო

Current repository: Unknown

Last recorded location(s): კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ციფრული ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი გამოცდის ექსპედიციის ფარგლებში

Summary:

Editor(s): ვალერი სილოგავა, მარი ბროსე, ექვთიმე თაყაიშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი, ვ. ცისკარიშვილი, ი. გვარამაძე

Publication details: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლინგვისტურ კვლევათა ცენტრი; დოკუმენტი ვრცელდება Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 ლიცენზიით

Interpretive

ს(ა)ხ(ე)ლ(ი)თა ღ(მრთისაჲ)თა მე ზ(ო)ს(ი)მე კ(უმურდოელმან)
შ(ე)ვმ(ო)სე ს(ა)კ(უ)რთხ(ე)ვ(ე)ლი ბ(ა)რძიმ-
ფეხშ(უე)მი ჯუ(ა)რი და შ(ე)ვ(ა)მკვე ხ(ა)ტ-
ი ღ(მრ)თ(აე)ბ(ი)საჲ ჴელ(ი)თა დ(ა)ვ(ი)თისა-
5ჲთა დაუდ(ე)ვ სალო(ც)ვ(ე)ლ(ა)დ ბ-
(ზ)ვობ(ი)სა კ(ჳ)რ(იე)ლ(ეი)ს(ო)ნ(ი)თა დ(ე)კ(ა)ნ(ო)ზი შე-
(scil. უ)ს(უე)ნ(ე)ბდ(ე)ს წ(მიდას)ა ს(ა)მ(ე)ბასა შეს-
უ(ე)ნ(ე)ბ(ი)თ(ა) კრ(უ)ლ(ია) ამ(ი)თ ხ(ა)ტ(ით)ა ვ(ი)ნ
შეუცვ(ა)ლ(ო)ს

Diplomatic

ႱႾႪႧႠ ႶႧႠ ႫႤ ႦႱႫႤ Ⴉ
ႸႥႫႱႤ ႱႩႰႧႾႥႪႨ ႡႰႻႨႫ
ႴႤႾႸႫႨ ႿႳႰႨ ႣႠ ႸႥႫႩႥႤ ႾႲ
Ⴈ ႶႧႡႱႠჂ ჄႤႪႧႠ ႣႥႧႨႱႠ
5ჂႧႠ ႣႠႳႣႥ ႱႠႪႭႥႪႣ Ⴁ
ႥႭႡႱႠ ႩႰႪႱႬႧႠ ႣႩႬႦႨ ႸႤ
(scil. Ⴓ)ႱႬႡႣႱ ႼႠ ႱႫႡႠႱႠ ႸႤႱ
ႳႬႡႧ ႩႰႪ ႠႫႧ ႾႲႠ ႥႬ
ႸႤႳႺႥႪႱ

Translation

Commentary

ქვემოდან მეოთხე ფილა, რომელზედაც მოთავსებულია წარწერის ძირითადი ნაწილი, ნაცრისფერია, ხოლო მესამე ფილა, რომელზედაც წარწერის მეცხრე სტრიქონი, ღვინისფერია

Bibliography:

ვალერი სილოგავა, კუმურდო, 62-64, თბილისი 1994bibliography.xmlb198

M. Brosset, Rapports sur un voyage archeologique dans la Georgie et dans l'Armenie execute en 1847-1848 V. II 169-170St. Petersburg, 1850 bibliography.xmlb189

ვ. ცისკარიშვილი, ჯავახეთის ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო, 19-20, თბილისი, 1959bibliography.xmlb200

И.П. Ростомов, Аxалкалакский уъезд в арxеологическом отношении, 9, 1898bibliography.xmlb199

Е.С. Такайшвили, Христианские памятники, 40, Москва, 1909bibliography.xmlb153

ნ. ბერძენიშვილი, ჯავახეთის 1933 წლის ექსპედიციის დღიური, იხ. მისი "საქართველის ისტორიის საკითხები", ისტორიული გეოგრაფია, ტ. I, 134 თბილისი, 1964bibliography.xmlb201

ი. გვარამაძე, "დროება" არქეოლოგიური შენიშვნები, 00, თბილისი, 1982bibliography.xmlb202

Images

   Fig. 1.

   Fig. 2.