ECG152. Inscription of Gergium Erhasan

Dimensions: w 29 x h 26 cm

Text: cm

Letters: ოთხ ხაზში დაწერილი ნუსხური, რომელშიც შერეულია რამდენიმე კუთხოვანი ასომთავრული ან ნუსხურზე გარდამავალი გრაფემა.

Date: 982-986 AD

Findspot: ატენის სიონი

Original location: ატენის სიონი

Current repository: Unknown

Last recorded location(s): ატენის სიონი

Editor(s): Zaza Aleksidze

Publication details: Ilia State University, Institute of Linguistic Studies; დოკუმენტი ვრცელდება Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 ლიცენზიით.

Interpretive


† զայս ես գերգիում
երհասանա որդի որ
զայս կարդայ ա(ստուած)յ նկար-
իչս որ բագրատ ափխազա-
5ց թագաւորն
տիկինի վրա-
ց ետ արավ եւ գա....լտ ոփ
Ոփլիցխէ կալաւ ոի

Diplomatic


† ԶԱՅՍ ԵՍ ԳԵՐԳԻՈՒՄ
ԵՐՀԱՍԱՆԱ ՈՐԴԻ ՈՐ
ԶԱՅՍ ԿԱՐԴԱՅ ԱՅ ՆԿԱՐ
ԻՉՍ ՈՐ ԲԱԳՐԱՏ ԱՓԽԱԶԱ
5Ց ԹԱԳԱՒՈՐՆ
ՏԻԿԻՆԻ ՎՐԱ
Ց ԵՏ ԱՐԱՎ ԵՒ ԳԱ....ԼՏ ՈՓ
ՈՓԼԻՑԽԷ ԿԱԼԱՒ ՈԻ

apparatus

Translation (Georgian)

ბაგრატ აფხაზთა მეფე როცა დედოფალს ქართველთა შეედავა და [სატახტო](?) ოფლიცხე დაიკავა

Translation (Armenian)

† Զայս ես Գերգիում Էրհասանա որդի: Որ զայս կարդայ Ա(ստուծո)յ նկարիչս [յիշեցէք]: Որ Բագրատ Ափխազաց թագաւորն տիկինի վրաց ետ-արավ եւ գա...լտ Ոփլիցխէ կալաւ ոի(?)

Commentary

Bibliography:

ზაზა ალექსიძე, bibliography.xmlb185ატენის სიონის სომხური წარწერები, 50