ECG153. Armenian inscription of Todosak

Dimensions: w 29 x h 26 cm

Decoration: მთლიანად შეღებილია წითელი საღებავით

Text: cm

Letters: ოთხ ხაზში დაწერილი ნუსხური, რომელშიც შერეულია რამდენიმე კუთხოვანი ასომთავრული ან ნუსხურზე გარდამავალი გრაფემა. 12 4-5; 8-9 0.5

Date: 982-986 AD

Findspot: ატენის სიონი

Original location: ატენის სიონი

Last recorded location(s): ატენის სიონი

Text type:Unknown

Editor(s): Zaza Aleksidze

Publication details:Ilia State University, Institute of Linguistic Studies; დოკუმენტი ვრცელდება Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 ლიცენზიით.

Interpretive

Ես Թոդոսակ շինող սրբոյ եկեղե-
[ցոյս]

Diplomatic

ԵՍ ԹՈԴՈՍԱԿ ՇԻՆՈՂ ՍՐԲՈՅ ԵԿԵՂԵ
[....]

Translation (ka)

მე თოდოსაკი მშენებელი წმინდა [ამ] ეკლეს[იის]

Translation (hy)

† Ես Թոդոսակ շինող սրբոյ եկեղե[ցոյս]

Commentary

Bibliography (principalEdition)

ალექსიძე, 1987 ზაზა ალექსიძე, ატენის სიონის სომხური წარწერები, 62