ECG159

Material: Local stone

Text: cm

Letters:

Date: 1206

Findspot: Ani წარწერა შესრულებულია ჯუნდიკის კარიბჭის გალავნიდან ჩამოვარდნილ მოჩარჩოვებულ ქვაზე. ანისიდან წაუღიათ აბიხში - 1869 წელს, დაცულია პეტერბურგში, ერმიტაჟში.

Original location: Ani

Last recorded location(s): Hermitage Museum, Rusiia

Text type:Unknown

Publication details:Ilia State University, Institute of Linguistic Studies; დოკუმენტი ვრცელდება Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 ლიცენზიით.

Interpretive

Ի թվ(ին): ՈԾԵ: շնորհիւ ո-
ղորմութ(եա)մբն Ա(ստուծո)յ շինեց-
աւ դուռնս եւ բրջներս
յանուն Մանդատորթախ-
5ուցէս շահանշահ Զաք
արէի
[Ի] ձեռն Ջունդկանս եղե

Diplomatic

Ի ԹՎ(ԻՆ): ՈԾԵ: ՇՆՈՐՀԻՒ Ո
ՂՈՐՄՈՒԹ(ԵԱ)ՄԲՆ Ա(ՍՏՈՒԾՈ)Յ ՇԻՆԵՑ
ԱՒ ԴՈՒՌՆՍ ԵՒ ԲՐՋՆԵՐՍ
ՅԱՆՈՒՆ ՄԱՆԴԱՏՈՐԹԱԽ
5ՈՒՑԷՍ ՇԱՀԱՆՇԱՀ ԶԱՔ
ԱՐԷԻ
[Ի] ՁԵՌՆ ՋՈՒՆԴԿԱՆՍ ԵՂԵ

Translation (ka)

შ. დარჩიაშვილი: „ოწე“ (1206) წელს, ღმრთის მადლით და წყალობით აშენდა ეს კარი და ბურჯები ზაქარია მანდატურთუხუცეს შაჰინშაჰის სახელით. გაკეთდა ჯუნდკანის ხელით. ნ. ჩანტლაძე: წელსა 655, მადლით, წყალობით ღვთისა აშენდა ეს კარი და ეს ბურჯები სახელზე მანდატურთუხუცეს შაჰანშა ზაქარიასი, ხელი ჯუნდიკის იყო.

Commentary

Bibliography

ალიშანი, 1890 ღევონდ ალიშანი, აირარატი, ვენეცია, 1890 00

ორბელი, 1965 Դիվան հայ վիմագրության, Հ. Ա. Օրբելի, Երևան 196500

ბროსე, 1850 Voyage arheologigue en Transcaucasie, M.F. Brosset, 185000

დარჩიაშვილი, 2010 ძიებანი ქართულ-სომხური ურთიერთობების ისტორიიდან, შანშე დარჩიაშვილი, 201000