Bibliographic Concordance: ბერიძე, 1955

ვახტანგ ბერიძე, სამცხის ხუროთმოძღვრება, XIII-XVI საუკუნეები, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამმცემლობა, თბილისი, 1955

163-164
501-504
163-164