Bibliographic Concordance: ჟორდანია, 1897

თედო ჟორდანია, ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა, შეკრებილი, ქრონოლოგიურად დაწყობილი და ახსნილი თ. ჟორდანიას მიერ (1213 წლიდამ 1700 წლამდე), წ. II, 1897

169-170
168