Bibliographic Concordance: ერზნეკეანცი, 1886

Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ աշխարհահռչակ վանից սրբոյ Նշանի Գործ Ռոստոմ բեգ Երզնկեաց Հաղբատեցւոյ Վաղարշապատ 1886

00