Bibliographic Concordance: მეგრელიძე, 1952

ივანე მეგრელიძე, სტალინირის და ზემო ნიქოზის სიძველეები, სტალინირის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომები. ტ. I, 1952

54
279
280
291