ბიბლიოგრაფიავალერი სილოგავა, ყარსის ციხის ერთი ქართული წარწერა, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე (ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია), თბილისი, 1980, I