ქარაგმა

  • კვადრატული ფრჩხილით [] აღნიშნულია წარწერა, რომელშიც ქარაგმა სრულად ან ნაწილობრივაა აღდგენილი. მიღებულია, რომ ეპიგრაფიკულ ძეგლებში დაქარაგმების ისეთივე წესები გამოიყენებოდა როგორიც ხელნაწერებში. მხოლოასოიანი დაქარაგმების დროს შემოკლების მიზნით წერდნენ სიტყვის მხოლოდ დასაწყის ასოს. შუაშეკვეცილობითი დაქარაგმების დროს შესამოკლებელი სიტყვა წარმოდგენილია დასაწყისი და ბოლო ასოებით ან მარცვლებით. უხმოვნო დაქარაგმების დროს შემოკლება ხდება ხმოვნების ხარჯზე.

ქარაგმა გახსნა წარწერა
Apriles
kalendas
Lucius
Quintus
ἅγιος
ἀρχἀρχάγγελος
ἅςἅγιος
ΑὐρΑὐρήλιος
ἄὦἐγὼ εἶμι τὸ ἄλφα ☧ καὶ τὸ ὦμεγα, λέγει κύριος
βοήθβοήθει
ΓαβΓαβριήλ
ΓβριλΓαβριήλ
ΔιοσκουΔιοσκουρία
ΖυχΖευάχης
θθεοῦ
θοτκθεοτόκε
θςθεὸς
θτκθεοτόκε
θῦθεοῦ
Ἰησοῦς
ἸςἸησοῦς
ἸωἸωάννης
ἸωοςἸωάννος
κεκύριε
κκύριε
κυκυρίου
ΜηιχΜηιχαήλ
μήρμήτηρ
ΜηρΜήτηρ
μηρμήτηρ
μηρπμήτηρπ
ΜιχΜιχαήλ
ΜΜήτηρ
μρμήτηρ
ΜρΜήτηρ
ΜταΜατθαῖος
ΜχήλΜιχαήλ
νιᾷνικᾷ
πρόοςπρόδρομος
προςπρόδρομος
τναντἀναντία
ττῆς
ΦλΦλαύιος
ΦΦωτὸς
ΧςΧριστός
ΧῦΧριστοῦ
ԱԱստուած
ԱծազաւրԱստուածազաւր
ամիրսպասալ արութնամիրսպասալ արութեան
ԱյԱստուծոյ
աստուածյ
արև շատութնարև շատութեան
արևշատութեարևշատութեան
երկարկենդանութեյերկարկենդանութեան
ԹգաւորինԹագաւորին
թգաւորինթագաւորին
ԹուԹուին
թութուին
հհայոց
յԱյյԱստուծոյ
յառ աջնորդութեյառ աջնորդութեան
ողորմութբնողորմութեամբն
սբսուրբ
սսուրբ
վնվասն
վսվասն
տնտեառն
տտուինք
տրտ(է)ր
տրտէր
փրկութեփրկութեան
ՔիՔրիստոսի
ՔՔրիստոսասէր
ა დენა დიდენ
ა ღშნსა ღაშენეს
ა სულსაა სულისა
ა ღშნა ღეშენა
ადიდენ
ამენ
არს
აღვსებამდის
აბდაღშენებად
აბზსაბაზას
აბთრაბიათარ
აბლაბულ
აბლაჲაბელაჲ
აგრინთააგარიანთა
აგღააგუიღია
აგჳშნბიააგჳშენებია
ად გლისაად გილისა
ადამსადამის
ადარამედ
ადდეადი დე
ადდეადიდე
ადდნადიდენ
ადეადიდე
ადეადღეგრძელე
ადნადიდენ
ადრადღეგრძელე
ადრსეადარნასე
აეშნააღეშენა
ავაგთავაგეთ
ავაგნავაგენ
ავგავაგ
ავი ღთავი ღეთ
ავშნეავაშენე
ავშნთავაშენეთ
ათბაქისაათაბაქისა
ათბგათაბაგ
ათბგისაათაბა გისა
ათბგისაათაბაგისა
ათბგსაათაბაგსა
ათბქისაათაბაქისა
ათეათანასე
ათრმტთაათორმეტთა
აირსთაირისით
აკხნაკურთხენ
ალიაღმოილიდის
ამამის
ამთამათ
ამთამით
ამინ
ამირ სპსლრისაამირ სპასალარისა
ამირბაამირობ ასა
ამირსპსალა რისაამირსპასალა რისა
ამისაამისსა
ამისპსლისამირსპასალარის
ამისპსლრსამირსპასალარის
ამმდიანამომდიან
ამნამენ
ამრთეაღუმართე
ამრთესაღხუმართეს
ამრჲამირაჲ
ამსაამისა
ამსამას
ამსამის
ამსვეამასვე
ამსიამისი
ამსპრსაამისპასალარისა
ამღბლმნამღებელმან
ამღიაამიღია
ამყრენამყარენ
ამცაამასცა
ამჰვლენამოჰვლენ
ანადიდენ
ანამენ
ანამინ
ანანაანანია
ანტნანტონ
ანტნსანტონს
აპიაღაპი
არზნარზანგად
არნებსთარნებისათა
არნსარსენს
არშაარშუშა
არშვლსნიარშვილოსანი
ას ულმნას ულმან
ასამის
ასვთასვათ
ასლიასული
ასლისაასულისა
ასულნი
ასფვეასუფევე
ატნისატენის
ატნსატენს
აფრნაფრიდონ
აფხზთააფხაზთა
აღ შნბდაღ შენება დ
აღბსააღებასა
აღგშე ნააღგიშე ნა
აღეაღაშ ენა
აღებდესაიღებდეს
აღემრთეაღემართე
აღეშენაღეშენა
აღეშნააღეშჱნა
აღვა შნეაღვა შენე
აღვაეაღვაშენე
აღვაშნეაღვაშენე
აღვშნაღვაშენე
აღვშნეაღვ აშენე
აღვშნეაღვაშენე
აღვჰმრ თეაღვჰუმარ თე
აღკაღმოიკითხ
აღკხსაღმოიკითხოს
აღმაშებელიაღმაშენებელი
აღმრცხოსაღმრაცხოს
აღმსაღმოშალოს
აღმღ ლეაღამაღ ლე
აღმშენბლისააღმშენებელისა
აღმშენებელი
აღმშნბლიაღმშენებელი
აღმშნბლსააღმშ ენებელსა
აღმშნბლსაღმშენებელს
აღოსაიღოს
აღპდაღაპად
აღპიაღაპი
აღყვბლდაღყვავებულად
აღშბჲაღშენებაჲ
აღშბჲაღშჱნებაჲ
აღშენააღეშენა
აღშენებდაღშენებად
აღშნბდაღშენებად
აღშნბლსააღშენებულსა
აღშნდაღშენებად
აღშნიაღშენებული
აღჳშნეაღოჳშენე
აშენააღაშენა
აშნააღეშენა
აშნსაღაშენეს
აშოთსაშოთანს
აჴოცნსაჴოცნეს
აჴცსაღჴოცოს
ბალრიბალავარი
ბბაისიბუბაისი
ბზობითგან
ბბითაბრძანებითა
ბბსაბრძანებასა
ბგრტბაგრატ
ბგრტისბაგრატის
ბგრტსბაგრატს
ბგტბაგრატ
ბგტნსაბაგრატოანისა
ბდელიბედიელი
ბედმნბედმან
ბერმნბერმან
ბვობსაბ ზვობისა
ბზბსბზობის
ბიძჲსაბიძაჲსა
ბკრბაკურ
ბლავრიბ ალაჰვარი
ბლვრიბალავარი
ბლნელბოლნელ
ბნგსსაბეშანგისსა
ბნლბოლნელ
ბნჲბოლნელჲ
ბობთბოძებითა
ბოზაბეროზა
ბორზნბო ჳრზენ
ბოტნტიბოტინატი
ბრბრობაიბარბარობაი
ბრზბნბარზბან
ბრთბრალთა
ბრიბალავარი
ბრიბერი
ბრლთაბრალთა
ბრლნიბრალნი
ბრძიმბარძიმ
ბრძნბთაბრძანებითა
ბრძნიბერძენი
ბსლბასილი
ბქნბეშქენ
ბღლსბეღელას
ბჭდბჭედ
ბჭთრთბჭითურთ
ბჭითორთბჭითოჳრთ
გაბრლიგაბრიელი
გავქციეთგავაქციეთ
გაზრდილმნგაზრდილმან
გალატოზსა
გამმკრთლნიგამომკრთალნი
განედგანუყრელად
განვგანვასრულე
განძსგანძის
გაოსენეგანოჳსუენე
გაოსნეგანოჳსუენე
გარდაიჴდსგარდაიჴადოს
გაშოე ბოლიაგაშოჳე ბოჳლია
გბლგაბრიელ
გბრლანგაბრიელან
გბრლგაბრიელ
გბსეგების
გბცასგაბეცას
გბძაგჳბოძა
გგბლიგანგებული
გგგიორგი
გგლგრიგ ოლ
გგლგრიგოლ
გგლიგრიგოლი
გგლისიგრიგოლისი
გგლსაგრიგოლისასა
გგლსგრიგოლს
გგსაგიორგისა
გგსაგიორგისასა
გვდრგევედრები
გვიკოთეგავიკოჳთე
გვქმენგვექმ ენ
გზ რდლისაგაზ რდილისა
გთავთაგათავებითა
გთვ დგათავ და
გთვდაგათავდა
გიგიორგი
გიგისსაგიორგისსა
გისაგიორგისა
გისგიორგის
გისიგიორგისი
გკგაკე თებაჲ
გკთაგლახაკთა
გკთგაუკუეთეთ
გლ ატოზიგალ ატოზი
გლატოზიგალატოზი
გლგაბრიელ
გლგთაგოლგოთას
გლგრიგოლ
გლზიგალატო ზი
გლთსაგოლიათისა
გლთსაგოლიათსა
გლიგელოზი
გლოზნიგელოზნი
გლს მდგნბსაგულს მოდგინეობასა
გლსმოდ გნებთგულსმოდ გინებით
გლტზიგალატოზი
გლტსთუხცესგალატოსთუხუცესს
გლხკ მნგლახაკ მან
გლხკაგლახაკისა
გლხკმგლახა კმან
გლხკმნგ ლახაკმან
გლხკმნგლახაკმან
გლხკნიგლახაკნი
გმზრდლთაგამზრდელთა
გმკსგამიკუეთს
გმმრჯაგამემარჯუა
გმოვდითგამოვედით
გმოიჴსენიგამოიჴსენი
გმსნბდესგანმიჴსენებდეს
გმსრბლნიგამსრულებელნი
გნგანდიდებული
გნგრნნგანგუარინენ
გნვჩინეგანვიჩინე
გნკთხსაგანკითხვისასა
გნკი თხვისსაგანკი თხვისასა
გნმანთლბელისაგანმანათლებელი სა
გნმისგან
გნმიხუენითგანმიხუენით
გნუ სკთრეგანუ საკუთრე
გნუჴსნლდგანუჴსნელად
გნჩნლიგანჩენილი
გოლიათდგოლიათად
გორაჲ სასაგოჳრაჲ სასა
გოჳრსაგოჳარისა
გოჳჱმრთლბისგოჳჱმართლების
გპლგანპებულ
გრ გნთიგურ გენათი
გრგლგრიგოლ
გრგნისძემნგურგენისძემან
გრგნლმნგურგანელმან
გრგსნგურგენისმან
გრდაიჴად ოსგარდაიჴად ოს
გრდაცვალებოლ თათსგარდაცვალებოჳლ თათჳს
გრიგოლთაგრიგოლისაჲთა
გრისაგუარისა
გრლგაბრიელ
გრლსთაგრიგოლისაჲთა
გრჯ იხთნისიგურჯ იხათუნისი
გსაგიორგისა
გსნეგანუსუენე
გურგნგურგენ
გურგნისძემნგურგენისძემან
გუქმ ნაგუექმ ნა
გუქნაგუიქნი ა
გწნთგაეწონით
გხნგიხაროდენ
გჲგიორგისჲთა
და ვსნნდა ვასუენენ
დაადავითა
დადაამყარენ
დადაიდვა
დაეწრადაეწერა
დავადაიდვა
დავთდავით
დავწერედავუწერე
დავწყედავიწყე
დავჲთსდავჲთის
დათისდავითისა
დაიცონდაიცოჳენ
დაკლოსდააკლოს
დაკლსდააკლოს
დაკრძლლდდაკრძალულად
დალწლნიდალეწილნი
დამკჳდრბლთადამკჳდრებულთა
დამყრნდაამყარენ
დამწერადამიწერია
დაოკლდდაოჳკლებელად
დაოჳკლბლდდაოჳკლებელად
დასოადასოჳა
დასჳადასოჳა
დაუდვდაუდევ
დაწრილიდაწერილი
დბისადიდებისა
დბლდებულ
დბოდიდებისაო
დბჲდიდებაჲ
დგადადგა
და
დავით
დასაბამითგან
დდდიდი
დდვადადვა
დდვადაიდვა
დდვდავდევ
დდვდაუდევ
დიდი
დდიდიდი
დდნდადიან
დდოდედაო
დდსადიდისა
დდსადიდსა
დდფლიდედოფალი
დდფლოდედოფალო
დდჲდედაჲ
დე დოფ ლისთოი სდე დოფ ლისა თოჳი ს
დედამნდედამან
დედმნდედამან
დედსიმდმნდედისიმედმან
დეკდეკანოზისა
დემყრადაემყარა
დვდევდავდევ
დვდვდავ დევ
დვთდავით
დვთისა ჲთადავითისა ჲთა
დვთნდავითიან
დვსხენდავასხენ
დვფქლედავფიქლე
დვწრედავწერე
დთდავით
დთსდავითის
დი დსადი დისა
დი დბისაოდი დე ბი სა ო
დიდებულ ჰყავ
დიდიმიტრი
დივადაიდვა
დიკიაჲდიკისაჲ
დკზიდეკანოზი
დკლოსდააკლოს
დკნზიდეკანოზი
დკნოდიაკონნო
დკსდააკლოს
დმეტრსდემეტრეს
დმკდრედაუმკვიდრე
დმკლენდამაკლენ
დმნ ისდმან ის
დმნედამიანე
დმნჲსისადმანჲსისა
დმრიდიმიტრი
დმტრედემეტრე
დოჭრბლ მნდაოჳჭირვებელ მან
დპლდამპალ
დრბზიდარბაზი
დრკიდრაჰკანი
დსა ხედვდდასა ხედავად
დსადაჲსუა
დსთგნადასაბამითგანთა
დსწლიდისწული
დსხმდდასხმად
დტედემეტრე
დფლდეოფალი
დფლთადეოფალთა
დფლოდედოფალო
დფლსადედოფალსა
დფლსდაეფლას
დღგრძლბსდღეგრძელობისათჳს
დღდღე
დღეგრბითდღეგრძელობით
დღეგრძელობისთჳსდღეგრძელობისათჳს
დღეგრძლობითდღეგრძელობით
დღესსწლბდეთდღესასწაულობდეთ
დღესსწლიდღესასწაული
დღესსწლსადღესასწაულსა
დღსადღესა
დღსადღისა
დღსდღესა
დღსსწლიდღესასწაული
დღსსწლისდღესასწაულის
დღსწლსადღეასწაულსა
დღჱგრ ძლებსათჳდღჱგრ ძელებისათჳს
დძბლდაძუელებულ
დწერლიდაწერილია
დწრედავწერე
დწრჲ ლიდაწერჲ ლი
დხჭდუხჭირმან
ე სე სე
ე კლსაე კლესიისა
ე-ეერისთავთ-ერისთავი
ებ ჲსსკზმნებ ჲსსკოპოზმან
ებკზჲებისკოპოზისაჲ
ებკსაებისკოპოსმა
ებკსაებისკოპოსსა
ებკსდებისკოპოსად
ებკსიებისკოპოსი
ებსკბსაებისკობოზისა
ებსკიებისკოპოსი
ებსკპსმნებისკოპოსმან
ებსკსმნებისკოპოსმან
ეგიტერაჲეგუიტერაჲ
ეგტრიეგუტერი
ეგტსიეგნატისი
ეგჳტრიეგოჳტერი
ეგჳტრისაეგოჳტერისა
ეეერისთავთეერისთავსა
ეეერისთავთერისთავი
ეეერისთავთერისთავის
ეეთაერისთავთერისთავთა
ეემნერისთავთერისთავმან
ეპისკოპოსი
ეერვიერისთავთ ერისთავი
ეს
ეესაერისთავთერისთავისა
ეესაერისთავთერისთავსა
ესე
ეტრე
ეეჲერისთავთერისთავისაჲ
ევთეივსაერისთავთერისთავისა
ევიერისთავი
ეთაერისთავთა
ეთსაერისთავისა
ეკ ლეკ ლესიაი
ეკეკლესიაჲ
ეკლ ესისათსეკლ ესისათუის
ეკლესაეკლესია
ეკლესაეკლესიასა
ეკლესთაეკლესიითა
ეკლესიათჲეკლესიათაჲ
ეკლესისაეკლესიისა
ეკლესისანიეკლესიისანი
ეკლესსჲეკლესიისაჲ
ეკლესჲეკლესია ჲ
ეკლესჲსაეკლესიჲსა
ეკლსაეკლესიისა
ეკლსაეკლესიისაჲ
ეკლსაიეკლესიაი
ეკლსგნეკლესიისაგან
ეკლსიაეკლესია
ეკლსსაეკლესიასა
ეკლსჲეკლესიაჲ
ეკოეკლესიაო
ეკპსმნეპისკოპოსმან
ეკსეკლესია
ეკსიეკლესია
ეკტერიეკუტერი
ეკტერინეეკატერინე
ეკჲეკლესიაჲ
ელენსელენეს
ელისბალ
ეპი სკპზმნეპი სკოპოზმან
ეპკიეპისკოპოსი
ეპკნიეპისკოპოსისნი
ეპრქსაეპრაქსია
ერთაერისთავისა
ერთათსერთათჳს
ერთვერისთავი
ერთვიერისთავი
ერითვერისთავთ
ერის თვობსაერის თვობასა
ერისთვისაგნერისთავისაგან
ერსაერისა
ერსვსაერისთავისა
ერსთვაერი სთავისა
ერსთვმნერისთავმან
ერსთვსაერისთავსა
ესაებისკოპოსსა
ესესე
ეტყეტყჳს
ეფრმეფრემ
ეყეყავ
შეიწყალე
ეჲელჲა
ვ თქავ თქუა
ვავითარცა
ვამსახ ურთვამსახ ურეთ
ვენჴთვენაჴითა
ვერვინვერავინ
ვეჴივენაჴი
ვითარცა
ვთლებდევემართლებოდე
ვიგოლსმო დგინევიგოჳლსმო დგინე
ვიკდრბვიკადრებ
ვირევიდრე
ვიქმნვიქმენ
ვიცნდაგ ვიცუვენ
ვლისავალისა
ვნვარდან
ვნვინ
ვნნივანენი
ვნოვანო
ვნცავინცა
ვნცვინცა
ვრდრესისივარდერესისი
ვრვარ
ვრვითარ
ვრვითარცა
ვრთვართ
ვრძგარსთავარძაგარისთა
ვრძმნვარძიელმან
ვრძსავარძიისა
ვქნვიქმენ
ვღძრთვაღეძორით
ვყდეთვიყიდეთ
ვჩევ აჩე
ვჩევაჩე
ვხსენიებდეთმოგვიხსენიებდეთ
ვხტნგვახტანგ
ვჰ რმისივაჰ რამისი
ვჰ მრხვრვჰ მარხივარ
ზაზედა
ზარიზუარი
ზასფქლვდზედასაფიქლავად
ზაქრიზაქარია
ზაშეზედაშე
ზდზედა
ზდიზვიადი
ზედშეზედაშე
ზეობსაზეობასა
ზითზედაით
ზმზემოთ
ზმოისაზემოისა
ზმსაზომასა
ზოსიმე
ზრაზაქარია
ზრზსზარზმას
ზსმეზოსიმე
ზქრზაქარია
ზღდეზღუდე
ზღდჲზღუდეჲ
ზღვსზღავს
ზღსჲზღუდისაჲ
ზშჱზედაშჱ
თ ეთ ევდორე
თათანა
თათთუესა
თამარისი
თამრთამარ
თაშვილთა
თდთჳსთეოდორესათჳს
თდრსთეოდორას
თდსითევდოსი
თევდორასთევდორასი
თეთებერვალი
თეთევდორე
თეთეოდორე
თესთევოდორეს
თესლთგნთესლთაგან
თეჲსითათეოდორეჲსითა
თვდსითევდოსი
თკლათეკლ ა
თლ შუენიერითუალ შუენიერი
თმოგსთმოგუს
თმრთამარ
თმრითამარი
თნათანა
თნამდგბთათანამდგომობითა
თნამეცხდრესათანამეცხედრესა
თნამცხდრეთანამეცხედრე
თნამცხრესათანამეცხედ რესა
თოჴასძემნთოჴა სძემან
თრთამარ
თრკათორნიკა
თსათუესა
თსითჳსი
თსლთგნთესლთგან
თუნიერთუინიერ
თუხცსსთსმანდატ რთუხუცესისათჳს
თქნთათქუენთა
თქნთქუენ
თქნითათქუენითა
თქნცათქუენცა
თქსთქუენსა
იაკისსიაკობისსა
იანვრსიანვრის
იგოაიგო
იეიოვანე
იესინიესეიან
იესუ
ივანეიოვანე
ივნეივანე
ივნეიოვანე
ივსაივანესა
ივსივანეს
იესუ
იქმნა
იყავნ
ილორისოილორისაო
ილორსაოილორისაო
ილრნისითაილარიონისითა
ილცვდთილოცვიდეთ
იმსხორბდთიმსახოჳ რებდეთ
ინაისსინაისსა
ინდიკტონსაინდიკტიონსა
ინეივანე
ინეიოვანე
იოვნეიო ვანე
იოვნეიოვანე
იოვნესაიოვანესა
ისკჲისაკჲ
იუიესუ
იქნაიქმნა
იქნბოდაიქმნებოდა
იყიყო
იყსიყოს
იყსიყუნეს
იჩქთმნიჩქითმან
იჩქითმნიჩქითმან
იწ რბსაიწ როებასა
იწრბსაიწროებასა
იწროებსაიწროებასა
იჳიესოჳ
კ ალნპტსძეკ ალონპეტისძე
კაიტბუკთკაიტბუკით
კართკართა
კდკუალად
კედლიკედელი
კეკვირიკე
კეკუირიკე
კეკჳრიკე
კეჩრლთკეჩროლით
კზმნკოზმან
კთლისკეთილის
კთხნიკუთხენი
კიბდკიბედ
კათალიკოზი
კუმურდოელმან
კურთხეულ
კლკიკათალიკოზი
კლსაეკლესიისა
კმრდოლისსაკუმურდოელისასა
კმცაკრულმცა
კნნსკანონსა
კოვნიკოჳთვნილნი
კონსტანტნეკონსტანტინე
კორთხეოლისაკოჳრთხეოჳლისა
კრვიკრავაი
კრვიკრავი
კრთხდკუჱრთხად
კრთხლკურთხეულ
კრისკარის
კრლაკრულია
კრლეკირილე
კრლიკრული
კრლიკრულია
კრლკრულია
კრლმცაკრულმცა
კრლმცკრულიმც
კრლსნთაკჳრიელეისონითა
კრლცაკრულმცა
კრნიკარნი
კრპლტიკურაპალატი
კრსბჭსაკარისბჭისა
კრსკარის
კრსკჳრის
კსაკუმურდოელსა
კსტნტნსკოსტანტინეს
კსჲკუმურდოელი საჲ
კტიკოსტანტი
კტიკურაპალატი
კტსითაკოსტანტისითა
კუმურდოელსა
კქიკონქი
კცთაკაცთა
კცთმყრებითაკაცთმოყუარებითა
კციკაცი
კცმნკაცმან
კხლოკურთხეულო
კხჲკახაჲ
კჳთხსძმნკჳთხისძემან
კჳრკჳრა პალატისა
კჳრსაკჳრასა
ლაკლაკისამნლაკლაკისამან
ლკლკთალაკლაკთა
ლკსილუკაჲსი
ლლკთლაკლაკთა
ლმ თსალომ თასა
ლოდსალოცველად
ლომისგნლომისაგა ნ
ლომსიანისძემნლომსია ნისძემან
ლოც ვსალოც ვასა
ლოცვსალოცვასა
ლპრისლიპარიტს
ლპტლიპარიტ
ლპტსლიპარიტის
ლშჴლაშჴი
ლცალოცუა
ლცვალოცვასა
ლცვთალოცვათა
ლცვილოცვაი
ლცვსალოცვასა
ლცსალოცუასა
ლხენდლხენად
ლხითველიხითვე
მ შო ბლ თამ შო ბელ თა
მ აჲსამ აჲსსა
მ ეფთმ ეფეთა
მ ეხბითამ ეოხებითა
მავრანგელჲმთავარანგელოზჲ
მათი
მათნ
მათნი
მალესგნმალესაგან
მამადდთამამადედათა
მამათნი
მამოლსამამოჳლსა
მარიხ
მარცხნეთგნმარცხენეთაგან
მატრთუხცსსამანდატურთუხუცესისა
მაშნბლიმაშენებელი
მბრძლთამბრძოლთა
მგლისიმანგლელისი
მგჴსნნესმოგიჴსენნეს
მგჴსნნითმოგჳჴსენენით
მდლამომმადლა
მდლემომმადლე
მდლთამადლითა
მდლითამადლითა
მდსმოვიდეს
მდჲმორბედაჲ
მე ქმნმე ქმენ
მეო ხბსათსმეო ხებისათჳს
მეოფეომეოჳფეო
მეოხბთამეოხებითა
მეოხბითამეოხებითა
მეოხყვმეოხეყავ
მეუამეუღლესა
მეუფომეუფეო
მეფბისამეფობისა
მეფეთფისამეფეთმეფისა
მეფთმეფეთა
მეფმეფე
მეფობსამეფობასა
მეფომეუფეო
მეღ ჳნთუხცსსამეღ ჳნეთუხუცესისა
მეცხედრე
მეჭმამეჭამა
მვჴსნემოვაჴსენე
მზგვსნომზგავსნო
მზეჭბუკმზეჭაბუკ
მზრითამეზურითა
მზღ ვრისამზღ ვარისა
მზღვლიმზღველი
მზღვრიაჲმზღვა რისაჲ
მზღვრსამზღვრისა
მთათსმათთათჳს
მთამათთა
მთამათისა
მთდამათდა
მთვარამთავარან
მთვრანგლთჲმთავარანგელოზთაჲ
მთვრმთავარ ებისკოპოსმან
მთვრმწმისჲთამთავა რმოწამისაჲთა
მთვრმწმისჲთამთავარმოწამისა ჲთა
მთვრნგლზთჲმთავარანგელოზთაჲ
მთთამათთა
მთიმათი
მთისამათისა
მთისამნმათისამან
მთისმათისა
მთისმნმათისამან
მთკზსმთავარებისკობოზს
მთმათ
მთმნმათმან
მთნიმათნი
მთსამ ათსა
მთსამათი სა
მთსამათისა
მთსამათსა
მთუარ ისსამთუარ ისასა
მთჳსმთეველთათჳს
მი ცვლბლთთსმი ცვალებულთათჳს
მიზზსთსმიზეზისათჳს
მიითჳლმიითოჳალე
მირანსმირიანს
მირმიერ
მისამისსა
მისთთამისთათა
მისთთამისთაჲთა
მისმისნი
მისმისსა
მისფრველემისაფარველე
მიქაელსა
მიცვალებულთაეთისმიცვალებულთაეთვის
მიწმნმიწამან
მიწრვბდსმიწირვებდეს
მიჯჲმიჯაჲ
მიჴსნსმიჴსნეს
მკარისიმაკარისი
მკარსმაკარის
მკვრიმკვდარი
მკჳდრდმკჳდრად
მლზნსმოლოზონს
მლზსიმოლოზონისი
მლმიქაელ
მლოცვ ელმნმლოცვ ელმან
მმ იხსენებდეთმომ იხსენებდეთ
მამანო
მასვეა
მმასხლბსამამასახლისობასა
მმგსმომაგოს
მმდებიამომდებია
მმდმთვრმნმამადმთავარმან
მმდმიმადლებულო
მმთ მთვრიმამათ მთავარი
მმთამამათა
მმთმამულობით
მმთმფისმემეთმეფისა
მმიმამათმთავარი
მმისამამ ისა
მისნი
მისსა
მმიჴსნბდეთმომიჴსენებდეთ
მმიჴსნთმომიჴსენეთ
მმლიმამული
მმმამაჲ
მმმარიამ
მმმთვრობსამამათმთავრობასა
მოკიდებით
მმოლიმამოჳლი
მმსამამასა
მმსამამისა
მმსთამამისაჲთა
მმსხლისიმამასახლისი
მმსჲმამათმთავარისაჲ
მმულიმა მული
მმცმამაჲც
მმძლვრბთმიმძლავრებით
მმჴსნთმომიჴსენეთ
მნასტრმნმონასტრისამან
მნდ ატრთხცსისამანდ ატურთუხუცესისა
მნდატორთხუც ესისამანდატოჳრთუხუც ესისა
მნდატრთოხცესმნმანდატურთოჳხუცესმან
მნდატრთუხუცესისამანდატურთუხუცესისა
მნდატრთხუცესისამანდატურთუხუცესისა
მნდატურთუხცესისამანდატურთუხუცესისა
მნდტრთხცე სისამანდატურთუხუცე სისა
მნდტრთხცსსამანდატურთუხუცესისა
მნემარინე
მნვემანვე
მნთესამნათესა
მნმან
მნსამონასა
მნსტრიმონასტერი
მნტთუხცსიმანდატურთუხუცესი
მნჩრმანუჩარ
მნწლემნმონაწილემან
მნჲმონაჲ
მო ციქოლნომო ციქოჳ ლნო
მო მვლთამო მავალთა
მობაძვისამობაძავისა
მოგჴსნნითმოგუიჴსენენით
მოვგემოვიგე
მოინიმოიხსენიე
მოლრხცმოლარეთუხუცესმან
მომვალმანმომავალმან
მომვლიდგნმომავლიდგან
მომვლიმომავალი
მონმოჳნ
მორდმეორედ
მოსხსნბლდმოსახსენებლად
მოყარენომოყუარენო
მოშუებდსმოუშუებდეს
მოხაიშნემოხვაიშნე
მრავალთმრავალთა
მრავლფ ერთთსმრავალფ ერთათჳს
მრამსსმარიამსსა
მრასსმირაჲსასა
მრვნისმურვანის
მრვნმურვან
მრზიმთავარეპისკოპოზი
მრთლნიმართალნი
მრიანისმირიანის
მრმესამერმესა
მრმთამარიამისაჲთა
მრმიერ
მრმმარიამ
მრმსმარიამს
მრნმირიან
მრნსამირიანისა
მრნსმირეანს
მრნსმირიანს
მრნსმნმირეანისამან
მრნსსნმირეანისსანთა
მრომაცხოვარო
მრტსიმირდატისი
მრჯ ნესამარჯ უენესა
მრჯჱნეთამარჯუჱნეთა
მს ნიმის ნი
მსამამისა
მსახორებჲმსახოჳრებაჲ
მსგებელიმისაგებელი
მსგნმისგან
მსვემასვე
მსთამისთა
მსთასამისთასა
მსიმთავარეპისკოპოსი
მსმარადის
მსმას
მსმის
მსნიმისნი
მსსმისსა
მსცამასცა
მსხრთუხცსისამსახურთუხუ ცესისა
მსხჲმესხაჲ
მსჴსნბლადმოსაჴსენებლად
მსჴსნბლდმოსაჴსენებლად
მტერთათსმტერთათჳს
მტერთთსმტერთათჳს
მუღლსამეუღლესა
მუღლსამეუღლისა
მფამამფალი
მფამეფესა
მფამეფისა
მფარლმფარველ
მფბამნმეფობამან
მფბისამეფობისა
მფბსამეფობასა
მფბსამეფობისა
მფბჲმეფობაჲ
მფე თამეფე თა
მფემეფე
მფთ ამეფეთ ა
მფთამ ეფეთა
მფთამეფეთა
მფთამფემეფეთამეფე
მფთმეფეთ
მფისამეფისა
მფისმეფის
მფლამამფლისა
მფმნმეფემან
მფო ბჲმეფო ბაჲ
მფობსამეფობასა
მფრვლმფარველ
მფსამეფისა
მფსმეფეს
მფჱმეუფჱ
მფჱმეფჱ
მქამიქმნია
მქზკმელქიზედეკ
მქლმიქაელ
მქმდობისამოქმედობისა
მქმიქაელ
მღდთმოძღრ თამღდელთმოძღუარ თა
მღდთმღუდელთმთავართა
მღდლამღვდლისაითა
მღდლთ მოძღრობსამღდელთ მოძღურობასა
მღდლმღდელ
მღდლნომღდელნო
მღვდლთმძღრბსამღვდელთმოძღურობა>სა
მღთმძდმღდელთმოძღურად
მყრნომოყუარენო
მყფმნმყოფმან
მყჰჭმეყჰეჭ
მშბლ თამშობელ თა
მშბლთამშობელთა
მშბლიმაშჱნებელი
მშბლისამშობელისა
მშბლნიმაშენებელნი
მშბლსამაშენებელსა
მშნბლიმაშენებელი
მშნბლიმაშენებელნი
მშნბლიმაშჱნებელი
მშობლითმშობელისაჲთა
მცამეცა
მცვლებლთამიცვა ლებულთა
მცვლიმცველი
მცვლმცველ
მციქლთსამოციქულთასა
მცლბლიმაცილობელი
მცქთამოციქულთა
მცქლთამოციქულთა
მცხო ვრისამაცხო ვრისა
მცხრისჲმაცხოვრისაჲ
მცხრომაცხოვარო
მცხჲმაცხოვარჲ
მძღმნმოძღუარმან
მძღორსამოძღოჳარსა
მწგნბთოხცესისამწიგნო ბართოჳხუცესისა
მწდმწედ
მწემოწამე
მწიგნბრმმწიგნობარმან
მწლმაწყუერელ
მწმისამოწამისა
მწმმოწმე
მწნიმიწანი
მწოლმოწუეოჳლ
მწრეთამწარეთა
მწრთამწარეთა
მწრისამწირისა
მწყბთამოწყალებითა
მწყლბთამოწყალებითა
მწყლბითამოწყალებითა
მწყლებითამოწყალებითა
მწყრლმაწყუერელ
მწჲმიწაჲ
მწჳლლნიმწოჳლილნი
მჭასმაჭას
მხბთამეო ხებითა
მხბთამეოხებითა
მხბთმეოხებითა
მხბითამეოხებითა
მხდვთმიხედავთ
მხეყვმეოხ ე ყა ვ
მხეყვმეოხ ეყავ
მხთამეოხებითა
მხთსმეოხებისათჳს
მხმეოხ
მხრბლიმახარებელი
მხრგრძლთთსმხარგრძელთათჳს
მხრებე ლიმახარე ბე ლი
მხყავმეოხეყავ
მხყვმეოხეყავ
მჴლიმჴევალი
მჴმოიჴსენე
მჴრგრძლიმჴარგრძელი
მჴრგრძმნმჴარგრძელმან
მჴსნმომიჴსნეთ
ნაფერთლნინაფერთალნი
ნაფშუენს ძემნნაფშუენის ძემან
ნბთანებითა
ნებთანებითა
ნებსთნებისათა
ნვ რაისნავ რაის
ნთვთნათესავთ ა
ნთლისმცმსსანათლისმცემლისასა
ნთლსმცე მელისსანათლისმცე მელისასა
ნთლსმცემლისთანათლისმცემლისაჲთა
ნთლსმცმლსაჲნათლისმცემლისაჲ
ნთლსმცმლსჲთანათლისმც ემელისაჲთა
ნთმ ცემლისათანათლისმ ცემელისაჲთა
ნთსმცე მლსთანათლისმცე მლისაჲთა
ნთცჲნათლისმ ცემელ ჲ
ნიკლზნიკოლოზ
ნიკლზსნიკოლოზისა
ნიკოლზნიკოლოზ
ნკლვნბსანაკლულევანებასა
ნკლზსნიკოლოზის
ნნსნიანი ას
ნორბრდთნორბერდით
ნპჲნახპეტისაჲ
ნსლინოსელი
ნსტმონასტ რისა
ნქზლნიქოზელ
ნშბნინაშობნი
ძემან
ნჲშნჲნჲშანჲ
ოაოჳფლისა
ოგლა
ოდაბნოთოჳდაბნოთ
ოდსოდეს
ოზბსოზბეგს
ოკნოჳკან
ოლპჲოჳ ლუმპიაჲ
ოოოჳფალო
ოოოჳფალოო
ოფალო
ოჳფალო
ოპზრიოპიზარი
ორგლობსორგულობასა
ორთვეორათვე
ორთვეორთავე
ორთორთავე
ორკრძთვეორკერძოთავე
ოსაოჳფლისა
ოფთაოჳფალთა
ოფსოჳფროჲს
ოქრდუოქარდუ
ოქროპირი
ოქრპიროქროპირ
ოქრპმნოქროპირმან
ოშჳლაოჳშოჳელა
ოძლიოჳ ძლეველი
ოწინაოჳწინა
ოწირონოჳწირონ
ოჲსაოჳფლჲსა
ოჳკთოჳოჳკუეთოჳ
ოჳჴსნებლბსაოჳჴსენებლობასა
პატვსაპატივსა
პატრონი
პდპირველად
პეპეტრე
პზრლპაზარიჱლ
პლპირველ
პლჱსაპავლჱსა
პრველპირ ველ
პრთაპირითა
პრთპირით
პრლპირველ
პრსკვიპარასკევი
პრსპირს
პსპეტრეს
პსპირველს
პსხიპასუხი
პტკოპულიპეტრიკოპული
პტკსაპატრიკიოსისა
პტრმნპატრონმან
პტრნთაპატრონთა
პტრნიპატრონი
პტრნისაპატრონისა
პტრნსაპატრონსა
პტრსაპატრონსა
პტსაპატიოსნისა
პტსნიპატიოსანი
ჟამჟამსა
ჟამსჟამსა
ჟაჟამსა
ჟთაჟამთა
ჟმ საჟამ სა
ჟმთაჟამთა
ჟმთს აჟამთას ა
ჟმთსაჟამთასა
ჟმსაჟამსა
ჟმსჟამსა
ჟმსწრვიჟამისწირვაი
რაბისრაბაის
რადკარად
რარათა
რარაჲთა
რაჲსაცრაჲსაცა
რბსიარაბაჲსი
რთარომელთა
რირომელი
რისარომლისა
რიჯუარი
რლ სარომელ სა
რლთარომელთა
რლთაცარომელთაცა
რლირომელი
რლისარომლისა
რლნრომელმან
რლრომელ
რლსარ ომელსა
რნირომელნი
რნიცარომელნიცა
რნრომელმან
როსოდ აროჳ სოჳდ ან
როსოდასსაროჳსოჳდანისსა
რამეთუ
რომელ
რსდნსრუსუდანისი
რტისლირატისეული
რქაჲ
რძლმნრძალმან
რჲთგნრაჲთაგან
რჲსმერაჲსამე
რჴირეჴი
საბრძნთსსაბერძნეთს
სადიბლდსადიდებელად
სადრსასაყდრისა
სავარძიისა
საზედშდსაზედაშედ
სალდსალოცველად
სალოვლდსალოცველად
სალოცადსალოცველად
სალცვდსალოცველად
სალცველდსალოცველად
სალცვლდსალოცველად
სამკდრბლისამკჳდრებელი
სამკლისამკაული
სამრთლჲსამართალჲ
სამრკლოსამრეკლო
სამრხსასამარხისა
სამცვლისამლოცველოი
სამწირვლსასამწირველოსა
სარეკლოსამრეკლო
სასაკმვლდსასაკმევლედ
სასიონისა
სასულთა
საფლვისაფლავი
საფრისასაფარი სა
საქლბაგე ნისაქულბაგე ნი
საყდრსასაყდარსა
საყდსსაყდარსა
საყფლჲსაყოფელჲ
საძირკოლითვესაძირკოჳლითვე
საწთ რდსაწუთ რად
საწუთსასაწუთოსა
საწყალობელსაწყალობელი
სახთასახელითა
სახლითასახე ლითა
სახლითსახელითა
საჯელისასსაშჯელისასა
საჲსიონისაჲ
საჴნვლისაჴნველი
სბასაბა
სბასთასაბაჲსითა
სბობჲსამებობაჲ
სბოსამებაო
სბსსაბას
სგდხტსაგდუხტ
სგლდსაგალობელად
სდბდსად იდებელად
სდბელდსადიდებელად
სდდბლდსადიდებელად
სეფთსეფითა
სეფსკერისეფისკუერი
სზითვოსგნსაზითვოსაგან
სიმრთლისანისიმართლისანი
სისული
სკნისაუკუნოი
სკნსასაუკუნესა
სკნსასაუკუნოსა
სკნსსაუკუნეს
სკნჲსაუკუნოჲ
სკოცრისთასაკოცარისაჲთა
სკრთხვლისაკურთხეველი
სლ სასულ სა
სლასსულას
სლასულისა
სლასულსა
სლბითსრულობით
სლი სასული სა
სლი სასული სა
სლითასულითა
სლისასულისა
სლისული
სლისულისა
სლკრთხლთასულკურთხეულთა
სლკხლისასულკურთხეულისა
სლკხლსასულკურთხეულისა
სლნისულნი
სლსას ულსა
სლსასულასა
სლსასულისა
სლსასულსა
სლსსულისა
სლსსულსა
სლც ვლდსალოც ველად
სლცდსალოცველად
სლცვდსალოცავად
სლცვდსალოცველად
სლცვლდსალოცვე ლად
სლცვლდსალოცველად
სლცვლსახსნბლდსალოცველსახსენებელად
სლცლდსალოცველად
სლცსალოცველად
სმბასასამებასა
სმლცვლდსამლოცველოდ
სმნისისჳმეონისი
სმნსიმონ
სმნსჳმეონ
სმოსამებაო
სმრგსაუმარგ
სმრთალისამართალი
სმწბნისამწერობელნი
სნასიონისა
სნთმომიხსენეთ
სნისიონი
სნისიონისანი
სოლსასოჳლსა
სოლსმნსოჳლა სმან
სოლსოჳლსა
სოფლისგნსოფლისაგან
სოფლსასოფელსა
სრგსსარგის
სრლისრული
სრლსასრულსა
სრლსრულ
სრულბთსრულობით
სასუფეველი
სსბისასასოებისა
სსბჲსასოებაჲ
სსნთლდსასანთლედ
სოლომონიან
სსფვლსასასუფეველსა
სსხლისათსსისხლისათჳს
სსხლნისასახლენი
სსხლსასისხლსა
სტეფანსტეფანე
სტნისუეტნი
სტნჯ ვლთგნსატანჯ ველთაგან
სულსულითა
სფათასუფევათა
სფესტეფანე
სფვთასუფევათა
სფვსასუფევასა
სფლვისაფლავი
სფლისაუფლოი
სფნისაფლავნი
სფნსტეფან
სქლისარქალი
სყდარისაყდარი
სყდდსაყდრად
სყდრისაყდარი
სყდრისაჲსაყდრისაჲ
სყდრსასაყდრისა
სყნსაყდრისაგან
სყრლისათსსიყუარულისათჳს
სყრსსაყდრისა
სყსასაყდრისა
სყფლნიცასაყოფელნიცა
სყფლსასაყოფელსა
სშნელ სასაშინელ სა
სცდსალოცველად
სძრკვლისაძირკველი
სწთრსსაწუთროს
სწოლისსაწოლის
სწრსსწორის
სწყლბელისაწყალობელი
სხ ლისსახ ლის
სხდსაოხად
სხელითასახელითა
სხელსასახელსა
სხთასახელითა
სხთსახელითა
სხლასახელსა
სხლთასახელითა
სხლთსახელითა
სხლი თასახელი თა
სხლითასახელითა
სხლისასახლისა
სხლნისახლნი
სხლსასახელისა
სხლსასახელსა
სხლსახელითა
სხრნოსახიერნო
სხსახელითა
სხსხუა
სხჲსხუაჲ
სჳნისჳმონი
სჴმრთსასაჴმართასა
სჴნბლდსაჴსენებელად
სჴსენბლდსაჴსენებელად
სჴსნბლდსაჴსენებლად
სჴსრადსაჴსრად
სჴსრდსაჴსრად
ტბრტაბარ
ტკინსიტიკინისი
ტკნც-ტკნსიტიკნაც-ტიკინისი
ტრპზისატრაპეზისა
ტრპზსატრაპეზსა
ტსხ ატისა
ტყთტყითა
ტძრიტაძარი
უაუფალსა
უბრძნესუბრძანეს
უისაუფლისა
უისუფლისაჲ
უკდავადუკუდავად
უკეუკუნისამდე
ულბაუფლობასა
უმეყვსოთუმეყვსოთა
უმტდუმეტესად
უმტსოუმეტესო
უნდბსაუნდობსა
უოუფალო
უსმრთლოუსამართლო
უფალო
უფლისწლისაუფლისწულისა
უფრსდუფროსად
უღრსებაუღირსება
უჩადდონუჩადადონ
უძლვლიუძლეველი
უხარითუთ ხარით
ფალოუფალო
ფდფრიად
ფერისცვლბსსფერისცვალებისასა
ფეხშმიფეხშუემი
ფრთაფერითა
ფრთფერითა
ფრსაფერისა
ფრსმნისფარსმანისა
ფრსცლბსოფერისცვალებისაო
ფსიფასი
ფსმნფარსმან
ფსნფარსმან
ფჩსთაგანფიჩოსანთაგან
ქ. გრგოლსქ. გრიგოლს
ქათ ლსაქართ ლისა
ქალყმთაქალყმათა
ქართვლთქართველთ
ქბლქობულ
ქდგბლოქადაგებულო
ქესაქრისტესა
ქესიქრისტესი
ქესოქრისტესო
ქესქრისტესა
ქექრისტე
ქექრისტეე
ქექქრისტე
ქეშბსიქრისტეშობისი
ქეშექუეშე
ქვთაქართველთა
ქვისგნქვისაგან
ქვსგნქვისგან
ქვქვა
ქთრქავთარ
ქთსქართლისა
ქიქრისტესი
ქიხოსრსქაიხოსროს
ქკნსაქორონიკონსა
ქკსაქორონიკონსა
ქკსაქრონიკონსა
ქკსქორონიკონს
ქკსქრონიკონს
ქლაქსაქალაქისა
ქლქიქალაქი
ქლწლქალწულ
ქმ ენვიქმ ენ
ქმნვიქმენ
ქნთჲსაქრისტეანთაჲსა
ქნქრისტემან
ქობულ სტიქობულ სტეფანოსი
ქოჩოვაქოჩო[ლა]ვა
ქრთვლთაქართველთა
ქრისტე
ქრისტესი
ქრკიქრონიკონი
ქრკნიქორონიკონი
ქრკნსაქრონიკონსა
ქრკნქორონიკონი
ქრკსაქრონიკონსა
ქრკქორონიკონი
ქრკქრონიკონი
ქრნკნსაქრონიკონსა
ქრნკნქრონიკონ
ქრნნქორონიკონი
ქრნსქრონიკონს
ქროკონიქორონიკონი
ქრპლსქრისეპულის
ქრწნებადქორ წინებად
ქსიქრისტესი
ქსქრისტეს
ქტთაქრისტესითა
ქტციქარტოცისანიი
ქულბგიქულბაგი
ქურვსნიქურივისანი
ქისტე
ქორონიკონი
ქრისტ
ქრისტე
ქყნისაქუეყნისა
ქყნმდისქუეყნამდის
ქყნსაქუეყანასა
ქშექვეშე
ქშმცაქუჱშემცა
ქჱ სიქრისტჱ სი
ქჱიქრისტჱსი
ქჱსითაქრისტჱსითა
ქჱსითქრისტჱსითა
ქჱსიქრისტჱსი თა
ქჱსიქრისტჱსი
ქჱსმანქრისტჱსმან
ქჱქრისტჱსი
ღაი თაღმრთისაი თა
ღანღმერთმან
ღაღმერთსა
ღაღმრთისა
ღაღმრთისაჲთა
ღვსაღვიასა
ღთაღმრთისა
ღთაღმრთისაჲთა
ღთაღმრისაჲთა
ღთბსაჲღმრთაებისაჲ
ღთებისაო ღმრთა ებისაო
ღთებისაოღმრთაებისაო
ღთვდცლაღმრთივდაცულისა
ღთთაღმრთისაჲთა
ღთიაღმრთისა
ღთისათაღმრთისაჲთა
ღთისათუსღმრთისათუის
ღთისაღმრთისა
ღთისაჲთაღმრთისაჲთა
ღთისაჲთაჲღმრთისაჲ თაჲ
ღთისითაღმრთისაითა
ღთისმეტყლიღმრთისმეტყუელი
ღთისმშ ობლმაღმრთისმშ ობელმა
ღთისმშ ობლისთაღმრთისმშ ობლის აი თა
ღთისმშბელოღმრთისმშობელო
ღთისმშბლისაღმრთისმშობელისა
ღთისმშბლისსაღმრთისმშობელისასა
ღთისმშბლსჲთღმრთისმშობლისაჲთა
ღთიღმერთი
ღთმნღმერთმან
ღთნღმრთისაგან
ღთოღმერთო
ღთსაღმრთი საჲთა
ღთსაღმრთისა
ღთსაღმრთისაჲთა
ღთსთ აღმრთისაჲთ ა
ღთსთაღმრთისათა
ღთსთაღმრთისაითა
ღთსთაღმრთისაჲთა
ღთსთღმრთისაჲთა
ღთსმ შობლისაღმრთისმ შობელისა
ღთსმთაღმრთისმშობელისაჲთა
ღთსმშბელისჲღმრთისმშობელისაჲ
ღთსმშბთაღმრთისმშო ბელისაჲთა
ღთსმშბლთაღმრთისმშობლისაჲთა
ღთსმშბლსთაღ მრთისმშობლისაჲთა
ღთსმშბსაღმრთისმშობელისა
ღთსმშბღმრთისმშობელო
ღთსმშობელოღმრთისმშობელო
ღთსოღმრთისა ო
ღთსოღმრთისაო
ღთსღმრთის
ღთსღმრთისა
ღთღმერთმან
ღთღმერთო
ღთღმრთისაჲთა
ღთჲებისაოღმრთჲა ებისაო
ღთჲღმრ თისა ჲ
ღი სმშბლსჲთაღმრთი სმშობელისაჲთა
ღივგრგნისღმრთივგუირგუინოსნის
ღითაღმრთისაჲთა
ღირსვიქმნღირსვიქმენ
ღირსყსღირსყოს
ღისაღირსისა
ღისაღმრთიისა
ღისაღმრთისა
ღისთაღმრთისაჲთა
ღისმშ ობლისჲთაღმრთისმშ ობლისაჲთა
ღისმშბელისაჲთაღმრთისმშობელისაჲთა
ღისმშბლისსაღმრთისმშობელისასა
ღისმშბლისჲღმრთისმშობლისაჲ
ღისმშბლსთ აღმრთისმშობლისაჲთ ა
ღისმშბლსთაღმრთისმშობლისაჲთა
ღისოღმრთისაო
ღისღმრთის
ღისჲთაღმრთისაჲთა
ღიღმერთი
ღიღმრთისაითა
ღმერთმან
ღმთვჲღამისთევაჲ
ღმიკჲთხთა ღმოიკჲთხოთ
ღმნღ მერთმან
ღმრთსმშბლოღმრთ ისმშობელო
ღმსთვჲღამისთევაჲ
ღმსთჲღამისთევაჲ
ღმღამის
ღმშბლი სათაღმრთისმშობლი საჲთა
ღნღ მერთმან
ღნღმერთმან
ღოღმერთო
ღრბიღარიბი
ღრსვიქმნნითღირსვიქმნენით
ღრსვქმნღირსვიქმენ
ღრსვქნღირსვიქმენ
ღრსღირს
ღრღი რს
ღრღირს
ღსაითაღმრთისაითა
ღსაღმრთისა
ღსბსღმრთისმშობლის
ღსგნღმრთისაგან
ღსთაღმრთისაჲთა
ღსთღმრთისაჲთა
ღსმბოღმრთისმშობელო
ღსმყოღირსმყო
ღსმშბლთაღმრთისმშობელისაჲთა
ღსმშბლსაღმრთისმშობელსა
ღსმშბლსღმრთისმშობელისაჲთა
ღსმშობე ლოღმრთისმშობე ლო
ღსმშობელსაღმრთისმშობელისაჲთა
ღსმშღმრთისმშობელისათა
ღსღმრთის
ღსჲღმრთისაჲ
ღირს
ღმერთო
ღჲთ აღმრთისაჲთ ა
ღჲთაღმრთისაჲთა
ღჲთაღმრთისჲ თა
ღჲღმრთისაჲთა
ყდ წისაყოვლად წმიდისა
ყდყოვლად
ყვლთაყოველთა
ყვლთაყოვლითა
ყვლრსაყველიერისა
ყთაყოველთა
ყთაყოველთაო
ყთყოვლით
ყისაჲყოვლისაჲ
იყო
ყიყოველი
ყლ თყოველ თა
ყლაყოველსა
ყლგნყოველგან
ყლთაყოველთა
ყლთყოველთა
ყლისავეყოვლისავე
ყლიყოველი
ყლნიყოველნი
ყმამნყმამან
ყნითყანითა
ყნიყოველნი
ყნოვეყოველნოვე
ყოლნიყოველინი
ყრნყარნა
ყრყრეყვარყვარე
ყფილიყოფილი
ყოველსა
ყოვლად
ყოვლითა
შ ეწენაშ ეწევნითა
შაბორსძესშაბოჳრისძეს
შანშსშანშეს
შაშენდა
შაშინა
შბდშუებად
შბჲშობაჲ
შგდშემდგომად
შგილშერგ ილ
შგნშიგან
შგწლნაშეგჳიწყალნა
შდნშეუნდვენ
შდშემდგომად
შეაწენშე აწიენ
შეეშეიწყალე
შეიწყალეშეიწყალენ
შეიწყლეშეიწყალე
შემიცვლოსშემიცვალოს
შემლეშემძლე
შემოსულსაშემოსულასა
შემსწრაშემოსწირა
შემწიოსშემეწიოს
შენბდშენებად
შენბისშენდობისათვის
შენდბაიშენდობაი
შენდვნშემინდვენ
შენებდშენებად
შენშეიწყალენ
შენშეუნდვენ
შეს უნბთშეს უენებითა
შესაშენისა
შეუნდვენ
შეუნდოს
შეუსნბდსშე უსუენებდეს
შეუცვლსშეუცვალოს
შეშ ეიწყალე
შეშეეწიე
შეშეიწყაე
შეშეიწყალე
შეშემიწყალე
შეცვლოსშეცვალოს
შეცვლსშეცვალოს
შეწეშეეწიე
შეწვ ნითაშეწევ ნითა
შეწვთშეწევნითა
შეწვნთაშეწევნითა
შეწირნშეიწირენ
შეწყალეშეი წყალე
შეწყლშეიწყალე
შვკზმნშევკაზმენ
შვლთაშვილთა
შვლმნშვილმან
შვლნიშვილნი
შვლსაშვილისა
შვლსშვლმნშვილისშვილმან
შვლშვილ
შვლშვილნი
შვმკვეშევამკვე
შვმსეშევმოსე
შვნიშვილნი
შვრეშეივედრე
შვქმნშევქმენ
შვჰკზმნშევჰკაზმენ
შზლსძსაშაზელისძესა
შზღდვლნიშეზღუდვილნი
შთთშათით
შიგნშიგან
შინა
შიწრეშეიწირე
შლაშალვა
შლვაშალვა
შმდგმდშემდგომად
შმდშემდგომად
შმდშემკობად
შმვიდესშემოვიდეს
შმსაშეიმოსა
შმსწრაშემოსწირა
შმცაიცვლბისშემცაიცვლების
შმწრმსშემიწირამს
შმჰვედრაშემოჰვედრა
შნ ნიშენ ნი
შნაშინა
შნბაშენებასა
შნდსშეუნდვნეს
შნისაშენისა
შნისაჲშენისაჲ
შნისჲთაშენისაჲთა
შნიშენი
შნმრთშენმიერითა
შნსაშენისა
შნსაშენსა
შნსშეგვინდვნეს
შნსშეუნდოს
შნშეიწყალენ
შნშენ
შნშენი
შნშესშანშეს
შნშესშაჰანშეს
შნშეუნდევენ
შნშეუნდვენ
შნშეხიწყალენ
შნშშანშეს
შოსშეუნდოს
შოჳებათგნშოჳებათაგან
შპყრშეიპყრა
შრსძეშარასძე
შრქაჲშარიაქაჲ
შსაშიოსა
შსვდრბლდშესავედრებელად
შსნიშაოსანი
შსშეუნდოს
შსწრაშესწირა
შტჲშტოჲ
შფთსაშ აფათსა
შფთსშაფათს
შქმნაშექმნა
შყლნშეიწ ყალენ
შარავანდედი
შშაშაშია
შინა
შშნსაშაშიანისა
შშნშუშან
შჩნბლ მცაშეჩუენებულ მცა
შჩნბლშეჩუენებულ
შცვლსშეც ვალოს
შცვლსშეცვ ალოს
შცვლსშეცვალოს
შცლსშეცუალოს
შწეშეიწყალე
შწვნთაშეწევნითა
შწვნითაშეწევნითა
შწთაშეწევნითა
შწნთაშეწევნითა
შწნიშემწენი
შწყალეშეიწყალე
შწყეშეიწყალე
შწყლეშეიწყალე
შწყლეშეწყალე
შწყლშეიწყალე
შწყნშეიწყალენ
შწშეხეწიე
შჯლისგშჯულისაგან
შჰანშაშაჰან შა
შჰანშაშაჰანშა
შჰვდშაჰვად
შჰნშაშაჰნშა
შჰნშესშაჰანშეს
შჰნშეშაჰნშე
შჰნშსშაჰანშას
შჲწყლეშეჲწყალე
ჩ ქრმნჩ ქარმან
ჩაჩემთა
ჩეაჩემისა
ჩემთათოჲსჩემთათოჳჲს
ჩემთათსჩემთათჳს
ჩემთმცაჩემთამცა
ჩემთსჩემთჳს
ჩემისათოისჩემისათოჳის
ჩენთმცაჩუენითამცა
ჩენმაჩუენმა
ჩთაჩემთა
ჩთაჩემითა
ჩთაჩუენთა
ჩი თაჩემი თა
ჩითჩემით
ჩისაჩემისა
ჩისაჩუენისა
ჩისჩემისა
ჩიჩემი
ჩიცაჩემიცა
ჩმაჩემსა
ჩმგნითჩემგნით
ჩმგნჩემგან
ჩმდაჩემდა
ჩმთათსჩემთათვის
ჩმთათსჩემთათჳს
ჩმთაჩემთა
ჩმთბრჩემთ აებრ
ჩმთთსჩემთათჳს
ჩმთსჩემთჳს
ჩმთჩემთა
ჩმისათსჩემისათვის
ჩმისათსჩემისათჳს
ჩმისაჩემისა
ჩმისჩემისა
ჩმიჩემი
ჩმნიჩემნი
ჩმსაჩემისა
ჩმსაჩემსა
ჩმსაცაჩემსაცა
ჩმსთჳსჩემისათჳს
ჩმსჩემსა
ჩმჩემ
ჩნ დაჩუენ და
ჩნდაჩუენდა
ჩნთადაჩუენთადა
ჩნთაჩუენთა
ჩნთაჩუენითა
ჩნთჳსჩუენთჳს
ჩნისათაჩუენისათა
ჩნისაჩუენისა
ჩნისჩუენისა
ჩნიჩუენი
ჩნნიჩუენნი
ჩნოჩუენო
ჩნსაჩუენისა
ჩნსაჩუენსა
ჩნსჩუენისა
ჩნჩუენ
ჩნჩუენდა
ჩსაჩემისა
ჩღჲჩოღაჲ
ჩემსა
ცდ ვლმნცოდ ვილმან
ცდვაცოდვათა
ცდვთაცოდვათა
ცდვი ლისაცოდვი ლისა
ცდვლისაცოდვილისა
ცდვლიცოდვილი
ცდვნიცოდვანი
ცდიცოდვილი
ცდცად
ცთაცათა
ცთნებლიცთუნებული
ცნსაცნობასა
ცო დვთაცო დვათა
ცოდვთაცოდვათა
ცოჳდქმნლნიცოჳდქმნ ილნი
ცცხლიცეცხლი
ცხეციხე
ცხვლსმყფლოცხოველსმყოფელო
ცხთაციხითა
ცხისთვმნციხისთავმან
ცხლცხოველ
ცხორე ბისათსცხორე ბისათვის
ცხორე
ცხრბაცხორება
ცხრბთაცხორებათა
ცხსთაციხესათა
ცხჯრლსაციხისჯუარელსა
ძალაძალითა
ძელაძელია
ძემნძემან
ძთაძეთა
ძისამნძისამან
ძისძისა
ძლერძლიერებითა
ძლთაძალითა
ძლიერმნძლიერმან
ძლრისაძლიერისა
ძლრიძლიერი
ძლსაებრძალისაებრ
ძმთ აძმათ ა
ძმთაძმათა
ძმითრთძმითურთ
ძმისწლისაძმისწულისა
ძმმანძმამან
ძმნიძმანი
ძმნოძმანო
ძმნძემან
ძმსაძმასა
ძნძემან
ძნჲძნელაჲ
ძრიძლიერი
ძსაძისა
ძსთაძისაჲთა
ძჲძეჲ
წ ყროწ ყარო
წაგლნნაწარგუავლინნა
წაიკთხოსწაიკითხოს
წანღებიწანაღები
წასაწმინდაისა
წასაწმინდასა
წაწმიდა
წაწმიდათა
წაწმიდასა
წაწმიდისა
წდათაწმიდათა
წდაწმიდისაჲთა
წდაჲწმიდაჲ
წდისაწმიდისა
წდსაწმი დისა
წდსაწმიდისა
წდსწმიდასა
წდსწმიდისა
წეწინაშე
წთ აწმიდათ ა
წთაწმიდათა
წთაწმიდითა
წთაწმიდისაჲთა
წინამძღრიწინამძღუარი
წირვიწი რვაი
წისაწმიდისა
წისთაწმიდისათა
წისთაწმიდისაჲთა
წიწმიდაი
წლთაწელთა
წლსაწელსა
წმდსაწმიდასა
წმნოწმიდანო
წმსაწმიდასა
წნაწინა
წნიწმიდანი
წნღბიწანაღები
წოწმიდა ო
წოწმიდაო
წრტყ ვნლიწარტყ ვენილი
წსაწმიდასა
წსაწმიდისა
წსთაწმიდისაჲთა
წსქლითწისსქვილითა
წსწმიდასა
წყევსამცაწყევასამცა
წყლითწყლითა
წყლწყალ
წელთა
წიაღსა
წინამღურისა
წინამძღუარი
წინამძღუარნო
წმიდ
წმიდაო
წწყლთაწინასწარმეტყველთა
წწყწინაწარმეტყუელთა
წჲსაწმიდჲსა
წჲსაჲწმიდაჲსაჲ
წჲწმიდაჲ
წჲწმიდჲ
ჭლითჭალითა
ჭლსჭალას
ჭრსაჭირსა
ჭსაჭყონდიდელისა
ხბახარება
ხბხარება
ხდდსძსახუდადისძესა
ხკსახაკუსა
ხკსხაკუს
ხკხაკუს
ხრბხარება
ხრხარ
ხტ იხატ ი
ხტ ითახატ ითა
ხტახატითა
ხტთახატითა
ხტიხატი
ხტნიხატნი
ხტოხატო
ხტსახატსა
ხუცსობასხუცესობას
ხფრცხუფარაც
ხშიხუაში
ხშმნხოშამან
ხშსახუაშისა
ხშქისაიხუაშაქისაი
ხცესსახუცესსა
ხცთჲხანცთელ ჲ
ხცნიხორცნი
ხჭჭხიჭ აჭ
ხჭხიჭაჭ
ხარ
ხოლო
ხჳაშსახჳაშასა
ჯალანიჯალაბ ნი
ჯარიჯუარი
ჯთაჯუარითა
ჯითაჯუარითა
ჯისასაჯუარისასა
ჯიჯუარი
ჯოჯუარო
ჯრთაჯუარითა
ჯრიჯუა რი
ჯრიჯუარი
ჯროჯუარო
ჯრცმიჯუარცუმაი
ჯრჯუარ
ჯრჯუარი
ჯრჲჯუარჲ
ჯუარი
ჯურიჯუარი
ჯყლისაჯაყელისა
ჰმსახრბდითჰმსახურებდით
ჰნვნლჰინვანელ
ჰრ აკლეჰერ აკლე
ჰრკლ ესჰერაკლ ეს
ჰქნდაჰქონდა
ჰქნჰრქჳან
ჰშვჰშევ
ჲეჲოვანე
ჲვნსჲოვანეს
ჲვტნაეჲვსტინიანე
ჲოვნეჲოვანე
ჲჳჲესოჳ
ჴ ელვყვჴ ელვყავ
ჴელვყვჴელვყავ
ჴელთაჴელითა
ჴლთაჴელითა
ჴლითაჴელითა
ჴლიჴელი
ჴრცსაჴორცსა
ჴსისათსჴსნისათჳს
ჴცნიჴორცნი
Χρίστος