პირთა სახელები

  • კვადრატული ფრჩხილით [] აღნიშნულია წარწერა, რომელშიც პირის სახელი სრულად ან ნაწილობრივაა აღდგენილი.

სახელი Floruit Occupation კავშირი წარწერა
prosopography.xml#isdigerdes
prosopography.xml#papriupas
prosopography.xml#pharanuses
prosopography.xml#tikas
ruler.xml#tamari