წარწერა მედალიონზე

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
მედალიონი
მასალა
თუთია
აღმოჩენის ადგილი
წებელდა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სოხუმის მუზეუმი №611
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
თუთიის ჩამოსხმულ მედალიონზე რელიეფურად გამოსახულია ადგილობრივი წარმართი ქალღმერთი, ან გორგონა, ხოლო ირგვლივ არის ბერძნული მთავრული წარწერა. 2.5
ზომა
არ არის მითითებული
ასოთა სიმაღლე
0.25
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
0.25
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სადიდებელი
დათარიღება
IV AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

εἷς θεὸς ὁ βοηθῶν τῷ φοροῦ(scil. ν)τι

დიპლომატიური

ΕΙΣΘΕΟΣΟΒΟΗΘΩΝΤΩΦΟΡΟΥ(scil. Ν)ΤΙ

თარგმანი

ერთია ღმერთი, შემწე (ამ მედალიონის) მატარებლის.

კომენტარი

დათარიღების საფუძველია ასოთა მოხაზულობა, შესაბამისი ფორმულების სიხშირე გვიანრომაულ და ადრებიზანტიურ წარწერებში, ნივთის ხელოვნებათმცოდნეობითი თვალსაზრისით შესწავლა, თანმხლები არქეოლოგიური ინვენტარი.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 76

ფოტო