ოქროს ბეჭედი წარწერით „დედატოს“

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი
მასალა
ოქრო
აღმოჩენის ადგილი
ვანი
გარემოებები
ნივთი მოპოვებულია წარჩინებული მეომრის სამარხში, ბეჭედი ადგილობრივ სახელოსნოში უნდა იყოს დამზადებული.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სახელმწიფო მუზეუმი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ბეჭდის ფარაკზე გამოსახული ღვთაების ირგვლივ ნეგატიურად ჩაჭდეულია ბერძნული მთავრული წარწერა. წარწერის დათარიღება ხდება ასოთა მოხაზულობის მიხედვით (კუთხოვანი Ε, Α სწორი შემაერთებელი ხაზით, Σ–ის ფრაგმენტით, უფრო მსხვილ ასოებში პატარა ზომის ο–ის ჩართვით).
დეკორი
ბეჭდის ფარაკზე გამოსახულია მდედრობითი სქესის ღვთაება

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
IV-III BC
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

დედატოსი

კომენტარი

დედატოსი მიჩნეულია ნივთის მფლობელის სახელად.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 150

ფოტო