სათხის სააღაპე წარწერა გიორგი შაზელისძისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
სათხის
გარემოებები
სათხის ქართულ ეკლესიას XIX საუკუნის 70–იან წლებში სამხრეთიდან მიუშენეს სომხური წმინდა დიდი ნერსეს ეკლესია. ქართული ეკლესიის სამხრეთი კედელი გამოიყენეს სომხური ეკლესიის ჩრდილოეთ კედლად, ე.ი. ორივე ეკლესიას ერთი საერთო კედელი ჰქონდა. ქართული ეკლესიისა სამხრეთი კედელი, როგორც სომხური ეკლესიისათვის უკვე შიდა კედელი, დაუფარავთ კირის სქელი ხსნარით. 1990 წლის გაზაფხულზე სომხური ეკლესიის სახურავი ჩრდილოეთ მხარეს ჩაინგრა, ამის შედეგად ნაწილობრივ გაშიშვლდა ქართული ეკლესიის სამხრეთი კედელი, ჩამოიშალა კირის სქელი ფენა, ზოგი ჩამორეცხა წვიმამაც და აქ დიდი ზომის ქვის ფილაზე, ამოკვეთილი აღმოჩნდა ნუსხახუცური დამწერლობით შესრულებული ვრცელი ქართული წარწერა 11 სტრიქონად.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ნუსხური. კიდურწერტილოვანი და კიდურწაისრული.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სააღაპე
დათარიღება
XII–XIII
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

Ⴕ გ(იორ)გ(ი) შ(ა)ზ(ე)ლ(ი)სძ(ე)სა და ძეთა
მისთა შ(ეუნდვე)ნ ღ(მერთმა)ნ დაიდვეს
ორი დღე აღ(ა)პი რომე
არცა ზედ(ა)შე და სეფ(ი)სკ(უ)ერი
5გამოვიდეს ბ(ა)რბ(ა)რობაი
და მეორედ მოსვლაი ა-
მა საყდ(ა)რსა შიგ(ა)ნ მყო-
ფმა ვერ(ა)ვინ და(ა)კლ(ო)ს წი-
რვ(ა)ი ჩ(უ)ენმა მომ(ა)ვალმან
10და ვ(ი)ნცა და(ა)კლოს კანონსამცა ქ(უ)ეშე არს
ამ(ე)ნ

დიპლომატიური

Ⴕ ⴂⴂ ⴘⴆⴊⴑⴛⴑⴀ ⴃⴀ ⴛⴄⴇⴀ
ⴋⴈⴑⴇⴀ ⴘⴌ ⴖⴌ ⴃⴀⴈⴃⴅⴄⴑ
ⴍⴐⴈ ⴃⴖⴄ ⴀⴖⴎⴈ ⴐⴍⴋⴄ
ⴀⴐⴚⴀ ⴆⴄⴃⴘⴄ ⴃⴀ ⴑⴄⴔⴑⴉⴄⴐⴈ
5ⴂⴀⴋⴍⴅⴈⴃⴄⴑ ⴁⴐⴁⴐⴍⴁⴀⴈ
ⴃⴀ ⴋⴄⴍⴐⴄⴃ ⴋⴍⴑⴅⴊⴀⴈ ⴀ
ⴋⴀ ⴑⴀⴗⴃⴐⴑⴀ ⴘⴈⴂⴌ ⴋⴗⴍ
ⴔⴋⴀ ⴅⴄⴐⴅⴈⴌ ⴃⴀⴉⴊⴑ ⴜⴈ
ⴐⴅⴈ ⴙⴄⴌⴋⴀ ⴋⴍⴋⴅⴀⴊⴋⴀⴌ
10ⴃⴀ ⴅⴌⴚⴀ ⴃⴀⴉⴊⴍⴑ ⴉⴀⴌⴍⴌⴑⴀⴋⴚⴀ ⴕⴄⴘⴄ ⴀⴐⴑ
ⴀⴋⴌ

თარგმანი

კომენტარი

გამოცემები

    სათხის წარწერები, ეპიგრაფიკა. ჯავახეთი, ისტორია და თანამედროვეობა, 127–135

ფოტო