ებრაული ეპიტაფია I (ბროსე)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
მცხეთა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
5,8 2,8
ზომა
H. 2,8,W. ,
ასოთა სიმაღლე
5,8
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
5,8
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
დათარიღება
I
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

טוב
שם שבשמו משמן
טוב ויום תמות
מיום הולדו וזה
5המצבה עקבו על קבורה
התם הישר הבחור
יהודה בן יצחק
ואנא שפטר שנפטר
לכיכ (?) יום ו לחדש לבע
10אזול טוב ציבת בשנת אלול
התקע ליצירת
אדם וחיה
תנצבה
ומין

დიპლომატიური

טוב
שםשבשמומשמן
טובויוםתמות
מיוםהולדווזה
5המצבהעקבועלקבורה
התםהישרהבחור
יהודהבןיצחק
ואנאשפטרשנפטר
לכיכ(?)יוםולחדשלבע
10אזולטובציבתבשנתאלול
התקעליצירת
אדםוחיה
תנצבה
ומין

თარგმანი

Melius est bonum nomen quam unguentum pretiosum et dies mortis quam dies nativitatis. Hic est cippus supra tumulum integri, iusti, iuvenis Iehuda filii Isaac. Ille decessit ad foedus aeternum die VI mense Elul, anno DLXX a creatione Adami et Evae. Sit anima eius ligata in fasciculo viventium. Amen” (A. 570 = 1809)

კომენტარი

გამოცემები

    Marie-Félicité წBrosset Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l'Arménie en 1847-1848

ფოტო