ებრაული ეპიტაფია II (ბროსე)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტაფია
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

טּוֹב
שֵם מִשֶמֶן
טּוֹב וְיוֹם הַמָּוֶת
מִיּוֹם הִוָּלְדוֹ וְזֶה
5הַמַּצֵבָה עַל קְבוּרָ (ה)
הַתָּם הַיָּשָר הַזָקֵן
יִצְחָק כביריה בֵן יְהוּדָה
וְאִנָא שֶנִפְּטַר
לבע יוֹם ד לְחֹדֶשׁ לברית עולם
10כִסֵלֵיו ובושנת בִשְנַת
התקע לִיצִירַת
אָדָם וְחַוָּה
תנצבה תְּהֵא נַפְשׁוֹ צְרוּרָה בִּצְרוֹר הַחַיִּים
ימך (אמן)

დიპლომატიური

טּוֹב
שֵםמִשֶמֶן
טּוֹבוְיוֹםהַמָּוֶת
מִיּוֹםהִוָּלְדוֹוְזֶה
5הַמַּצֵבָהעַלקְבוּרָ(ה)
הַתָּםהַיָּשָרהַזָקֵן
יִצְחָקכביריהבֵןיְהוּדָה
וְאִנָאשֶנִפְּטַר
לבעיוֹםדלְחֹדֶשׁלבריתעולם
10כִסֵלֵיוובושנתבִשְנַת
התקעלִיצִירַת
אָדָםוְחַוָּה
תנצבהתְּהֵאנַפְשׁוֹצְרוּרָהבִּצְרוֹרהַחַיִּים
ימך(אמן)

თარგმანი

Melius nomen bonum, quam unguentum (pretiosum), et dies mortis quam dies nativitatis. Hic cippus supra tumulum iusti, integri, senis, Isaac filii Iudae. Atque ille decessit ad foedus aeternum die IV mensis Cislev, anno DLXX a creatione Adami et Evae. Sit anima eius ligata in fasciculo viventium. Amen” (A. 570 = 1809)

კომენტარი

გამოცემები

    Marie-Félicité წBrosset Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l'Arménie en 1847-1848

ფოტო