ებრაული ეპიტაფია III (ბროსე)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტაფია
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

טוב
שם בשמן
טוב ויום המות
מיום הולדו וזה
5המצבה על
קבורה התם
היישר הבחור
קהק על כלר
יצחק וְאִנָּא
10שֶנפְּטר לבע
ביום כיב לחדש שני?
השרע שבה תשרי בשנת?
התקע צ יו ליצירת אדם?
יוי תנצבה וחוה?
15ומן

დიპლომატიური

טוב
שםבשמן
טובויוםהמות
מיוםהולדווזה
5המצבהעל
קבורההתם
היישרהבחור
קהקעלכלר
יצחקוְאִנָּא
10שֶנפְּטרלבע
ביוםכיבלחדששני?
השרעשבהתשריבשנת?
התקעציוליצירתאדם?
יויתנצבהוחוה?
15ומן

თარგმანი

Melius est bonum nomen, quam unguentum pretiosum; et dies mortis quam dies nativitatis. Hic cippus supra tumulum iusti, integri, iuvenis... Isaac. Ille accessit ad foedus aeternum die secundo mensis Tischri (?), anno DLXX (a creatione Adami et Evae). Sit anima eius ligata in fasciculo viventium. Amen” (A. 570 = 1809)

კომენტარი

გამოცემები

    Marie-Félicité წBrosset Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l'Arménie en 1847-1848

ფოტო