ებრაული ეპიტაფია VI (ბროსე)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
მცხეთა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტაფია
დათარიღება
I
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

אֵשֶת
חַייל מִי יִמְצָא
וְרָחוֹק מפנינים
מִכְרָהּ וזה המצבה
5על קבורה הָאֵשֶת
הבכורה הַכָּנִיעָה הַכְּבּוּדָה
מרתה זותין בת תִיכְתין?
יעקב אשת יצחק
שנפטרה לבע יום
10ששי לחודש
אדר כבו בשנת
התקעח לבע לבריאת עולם
תנצה
ימן

დიპლომატიური

אֵשֶת
חַיילמִייִמְצָא
וְרָחוֹקמפנינים
מִכְרָהּוזההמצבה
5עלקבורההָאֵשֶת
הבכורההַכָּנִיעָההַכְּבּוּדָה
מרתהזותיןבתתִיכְתין?
יעקבאשתיצחק
שנפטרהלבעיום
10ששילחודש
אדרכבובשנת
התקעחלבעלבריאתעולם
תנצה
ימן

თარგმანი

Uxorem fortem quis invenit? longe prae margaritis eius pretium (i.e. pretium eius superat margaritas). Hic est cippus supra tumulum mulieris gloriosae (honoratae) modestae, Dominae Tictin (?) filiae Iacobi, uxoris Isaaci, quae decessit ad foedus perpetuum die sexto mensis Adar anno DLXXVIII. Sit anima eius ligata in fasciculo viventium. Amen” (A. 578 = 1818)

კომენტარი

გამოცემები

    Marie-Félicité წBrosset Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l'Arménie en 1847-1848

ფოტო