ახალციხის ებრაული ეპიტფია III

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტფია
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

והחכמה מאין תמצא ואי-זה מקום
בינה עם רב ושמואל יזכה ל[ר]אות ב''[נו?]
ועם אביי ורבא וזה המצבה על
התם הישר הכבוד
5יעקב הלוי בן אפרים שנפטר
בקיזור ימים בן שלשים שנה
בלא בן תנצבה ומך

დიპლომატიური

והחכמהמאיןתמצאואי-זהמקום
בינהעםרבושמואליזכהל[ר]אותב[נו?]
ועםאבייורבאוזההמצבהעל
התםהישרהכבוד
5יעקבהלויבןאפריםשנפטר
בקיזורימיםבןשלשיםשנה
בלאבןתנצבהומך

თარგმანი

1. whḥkmh mʾyn tmṣbʾ wʾy-zh mqwm 2. bynh ʻm rb wšmwʾl yzkh l[r]ʾwt 3. wʻm ʾbyy wrbʾ wzh hmṣbh ʻl 4. htm hyšr vkbwd 5. yʻqb hlwy bn ʾprym šnpṭr 6. bqyzwr ymym bn šlšym šnh 7. blʾ bn tnṣbh wmx

კომენტარი

გამოცემები

    ნისან ბაბალიკაშვილი ებრაული ეპიგრაფიკული ძეგლები საქართველოში (საკანდიდატო დისერტაცია). თბილისი. 1971

ფოტო