ახალციხის ებრაული ეპიტფია IV

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტფია
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ונפטר לב''ע בארבעה
ימים לחודש אייר ביום
ראשון, בשנת תר'י''ח לפ''ק
תנצבה: הוצאה של המצבה
5נשלם סך הכל מאה מנאת.

დიპლომატიური

ונפטרלבעבארבעה
ימיםלחודשאיירביום
ראשוןבשנתתריחלפק
תנצבה:הוצאהשלהמצבה
5נשלםסךהכלמאהמנאת

თარგმანი

ונפטר לב''ע בארבעה ימים לחודש אייר ביום ראשון, בשנת תר'י''ח לפ''ק תנצבה: הוצאה של המצבה נשלם סך הכל מאה מנאת.

კომენტარი

გამოცემები

    ნისან ბაბალიკაშვილი ებრაული ეპიგრაფიკული ძეგლები საქართველოში (საკანდიდატო დისერტაცია). თბილისი. 1971

ფოტო