ბორჯომის ებრული ეპიტაფია

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტფია
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

צו (א) תי
טוב שם
משמן טוב
ויום המות
5מיום הולדו וזה
המצבה על
קבורת הנער
מ [שה] בכר
אברהם שנפטר
10לבית עולמו יום
שישי י''ג לחודש
ניסן שנת ה''תפ''ז''

დიპლომატიური

צו(א)תי
טובשם
משמןטוב
ויוםהמות
5מיוםהולדווזה
המצבהעל
קבורתהנער
מ[שה]בכר
אברהםשנפטר
10לביתעולמויום
שישייגלחודש
ניסןשנתהתפז

თარგმანი

(1) ṣw (ʾ) ty (2) twb šm (3) mšmn twb (4) wywm hmwt (5) mywm hwldw wzh (6) hmṣbh ʻl (7) qbwrt hnʻr (8) m[šh] bkr (9) ʾbrhm šnpṭr (10) lbyt ʻwlmw ywm (11) šyšy yz lḥwdš (12) nysn šnt htpz (1) Мое завещание (2) имя (доброе) лучше (3) хорошего елея (4) а день смерти - (5) дня рождения его. А это - (6) памятник на (7) могиле юноши (8) Моисея с(ына) у(важаемого) р(абби) (9) Авраама, который отошел (10) в вечный дом свой дня (11) шестого (т. е. в пятницу), тринадцатого (числа) месяца (12) нисан 5487 года

კომენტარი

გამოცემები

    ნისან ბაბალიკაშვილი ებრაული ეპიგრაფიკული ძეგლები საქართველოში (საკანდიდატო დისერტაცია). თბილისი. 1971

ფოტო