ლაილაშის ებრაული წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტფია
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

זה אבן על
הקבר יצחק בן
אליהו הנפטר בשנת
הת''רמה בחודש ניסן י'' בו צ''ל": בחדש
5נ''ע נ''ע – נוחו עדן // נשמתו עדן

დიპლომატიური

זהאבןעל
הקבריצחקבן
אליהוהנפטרבשנת
התרמהבחודשניסןיבוצל":בחדש
5נענע–נוחועדן//נשמתועדן

თარგმანი

1. wzh ʾbn ʻl 2. hqbr yṣḥq bn 3. ʾlyhw hnpṭr bšnt 4. htrmh bḥwdš nysn ybw 5. nʻ - nwḥw ʻdn // nšmtw ʻdn 1. Это - камень на 2. могиле Исаака, сына 3. Ильи, усопшего в году 4. 5645, месяца нисана 10-го / т.е. 26 марта 1885 г./ 5. П/окой его/ в р/аю/ // Д/уша его/ /да пребывает/ в р/аю/.

კომენტარი

გამოცემები

    ნისან ბაბალიკაშვილი ებრაული ეპიგრაფიკული ძეგლები საქართველოში (საკანდიდატო დისერტაცია). თბილისი. 1971

ფოტო