ვანის ებრაული ეპიტაფია

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტფია
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

זאת אבן
המצבה על
קבר חכם
משה בר חכם
5אברהם ש''נ''פ'' ש''נ''פ'' - שנפטר
לב''ע'' לחדש לב''ע – לבית עולמו
כ''א בחשון שנת
התרל לב''ע – לבריאת עולם
בכלל הרחמים
10והסליחות
וכן יהי רצון
ונאמר אמן

დიპლომატიური

זאתאבן
המצבהעל
קברחכם
משהברחכם
5אברהםשנפשנפ-שנפטר
לבעלחדשלבע–לביתעולמו
כאבחשוןשנת
התרללבע–לבריאתעולם
בכללהרחמים
10והסליחות
וכןיהירצון
ונאמראמן

თარგმანი

1. zʾt ʾbn 2. hmṣbh ʻl 3. qbr ḥkm 4. mšh br ḥkm 5. ʾbrhm šnp - šnprṭr 6. lbʻ lḥdš - lbyʾt ʻwlmw 7. kʾ bḥšwn šnt 8. htrl lbʻ - lbryʾt ʻwlm 9. bkll hrḥmym 10. whslyḥwt 11. wkn yhy rṣwn 12. wnʾmr ʾmn 1. Это - камень 2. надгробия на 3. могиле хахама 4. Мойсея, сына хахама 5. Авраама, который отошел 6. в в/ечный /д/ом свой/ месяца 7. хешвана 21- го года 8. 4630 С/отворения/ м/ира/ /т.е. 21 октября 1869 г. 9. с милосердием 10. и прошением. 11. И да будет таковой воля /Божья/. 12. И скажем: аминь!

კომენტარი

გამოცემები

    ნისან ბაბალიკაშვილი ებრაული ეპიგრაფიკული ძეგლები საქართველოში (საკანდიდატო დისერტაცია). თბილისი. 1971

ფოტო