ახალციხის ებრაული ეპიტაფია (N5)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტფია
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

אשת
חיל מי ימצ'' ימצ'' - ימצ'' /א/
ורחוק מפני'' מפני'' – מפנינים
מכרה וזה
5על קבור מרת קבור" - קבור" /ת/
האשה כשר" צ''ל: הכשר/ה/
שמחה בת
יצחק ש'' לש'' ש'' לש'' – ש''/נפטר/ לש''/נת/
ה''ת''ק''ב''ן'' לחוד'' לחוד'' - לחוד''/ש/
10תשרי יום ג כ''
בו והיתה מ'' ך'' מ'' ך'' - מ''/נוחתו/ כ''/בוד/
תנצבה ליציר'' תנצבה – תהי נפשו צרורה בצרור החיים.

დიპლომატიური

אשת
חילמיימצימצ-ימצ/א/
ורחוקמפנימפני–מפנינים
מכרהוזה
5עלקבורמרתקבור"-קבור"/ת/
האשהכשר"צל:הכשר/ה/
שמחהבת
יצחקשלששלש–ש/נפטר/לש/נת/
התקבןלחודלחוד-לחוד/ש/
10תשרייוםגכ
בווהיתהמךמך-מ/נוחתו/כ/בוד/
תנצבהליצירתנצבה–תהינפשוצרורהבצרורהחיים

თარგმანი

1. ʾšt 2. ḥyl my ymṣ - ymṣ/ʾ/ 3. wrḥwq mpny - mpnynym 4. mkrh wzh 5. ʻl qbwr mrt – qbwr/t/ 6. hʾšh kšr – hkšr/h/ 7. śmḥh bt 8. yṣḥq š lš – š/npṭr lš/nt/ 9. htqbn lḥwd - lḥwdš 10. tšry ywm g k 11. bw whyth mx - mx – m/nwḥtw k/bwd/ 12. tnṣbh lyṣyr - tnṣbh – thy npšw ṣrwrh bṣrwr hḥyym 1. Жену 2. благонравную кто найде/т/ ? 3. Выше жемчуг/ов/ 4. цена ее. А это - /памятник/ 5. на могил/е/ госпожи, 6. благочестивой женщины 7. Симхи, дочери 8. Исаака, которая /скончалась/ го/да/ 9. 5526, месяца 10. тишри /в/ день 3-ий /т. е. Вторник/ 20- го 11. числа /т. е. 5 октября 1765 г., но не во вторник, а в среду/ Да будет по/кой ее/ с/лавою/. 12. Да б/удет/ д/уша ее/ з/авязана/ в узел жизни. Сотворени/я/.

კომენტარი

გამოცემები

    ნისან ბაბალიკაშვილი ებრაული ეპიგრაფიკული ძეგლები საქართველოში (საკანდიდატო დისერტაცია). თბილისი. 1971

ფოტო