ახალციხის ებრაული ეპიტაფია VI

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტფია
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

והח'' מ'' ת'' ו'' - והח''/כמה/ מ''/אין/ ת''/מצא//תבוא /ו''/ אי-זה/
מקום ב''י''נה א'' – א''/שרי/
אדם מצא ח'' ח''/כמה/
ואדם יפיק תבו'' – תבו''/נה/
5טוב שם משמן
טוב ויום המות
מיום הולדו זאת
מצבה על קבורת
חכם מרומם צדיק
10ונאמן כה''ר''ר – כ/בוד ה''/רב ר''/בי/
דוד בן ר'' מ'' שנפט'' – ר''/בי/ מ''/שה, מנשה, מנוח?/ שנפט''/ר
לב''ע'' שנת תרנא – לב''/ית / ע''/ולמו/
חדש סיון כב'' בו
לפ''ק'' ת''נ''צ'' - לפ''/רט/ ק''/טן/. ת''/הי/ נ''/פשו/ צ''/רורה/
15ב''ה'' – ב''/צרור/ ה''/חיים/

დიპლომატიური

והחמתו-והח/כמה/מ/אין/ת/מצא//תבוא/ו/אי-זה/
מקוםבינהא–א/שרי/
אדםמצאחח/כמה/
ואדםיפיקתבו–תבו/נה/
5טובשםמשמן
טובויוםהמות
מיוםהולדוזאת
מצבהעלקבורת
חכםמרומםצדיק
10ונאמןכהרר–כ/בודה/רבר/בי/
דודבןרמשנפט–ר/בי/מ/שהמנשהמנוח?/שנפט/ר
לבעשנתתרנא–לב/ית/ע/ולמו/
חדשסיוןכבבו
לפקתנצ-לפ/רט/ק/טן/ת/הי/נ/פשו/צ/רורה/
15בה–ב/צרור/ה/חיים/

თარგმანი

1. whḥ mtw - whḥ/kmh/ m/ʾyn/ t/mṣʾ//tbwʾ /w/ ʾy—zh/ 2. mqwm bynh ʾ - ʾ/šry/ 3. ʾdm mṣʾ ḥ - ḥ/kmh/ 4. wʾdm ypyq tbw – tbw/nh/ 5. twb šm mšmn 6. twb wywm hmwt 7. mywm hwldw zʾt 8. mṣbh ʻl qbwrt 9. ḥkm mrwmm ṣdyk 10. wnʾmn khrr – k/bwd/ h/rb r/by/ 11. dwd bn r m šnpt – r/by/ m/šh, mnšh, mnwḥ?/ šnpt/r/ 12. lbʻ šnt trnʾ - lb/yt/ ʻ/wlmw/ 13. ḥdš swn kb bw 14. lpq tnṣ - lp/rṭ/ q/ṭn/ t/hy/ n/pšw/ ṣ/rwrh/ 15. bh - bṣrwr h/ḥyym/ 1. Но где пр/емудрость/ об/ретается? И г/де/ 2. место разума? Б/лажен/ 3. человек, /который/ снискал м/удрость/ 4. и человек, /который/ приобрел раз/ум/! 5. Имя доброе лучше елея 6. хорошего, а день смерти – 7. дня рождения его. Это – 8. памятник на могиле 9. великого мудреца, праведного 10. и честного многоуважаемого р/абби/ 11. Давида, сына рабби М/ойсея, Манассия, Маноя?/, который отошел 12. в в/ечный/ д/ом свой/ года 651, 13. месяца сивана 22-го 14. по м/алому/ и/счислению/ т. е. 28 июня 1891 г./ Да б/удет/ / д/уша его з/авязана/ 15. в /узел/ ж/изни/.

კომენტარი

გამოცემები

    ნისან ბაბალიკაშვილი ებრაული ეპიგრაფიკული ძეგლები საქართველოში (საკანდიდატო დისერტაცია). თბილისი. 1971

ფოტო