ახალციხის სინაგოგის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

בית אל
בשם ה'' נעשה ונצליח בנין בית
הכנסת קק אכלציך שנת התרכג לפק

დიპლომატიური

ביתאל
בשםהנעשהונצליחבניןבית
הכנסתקקאכלציךשנתהתרכגלפק

თარგმანი

1. byt ʾl 2. bšm h nʻśh wnṣlyḥbnyn byt 3. hknst qq ʾklṣyx šnt htrkg lpq 1. Дом Бога 2. Именем Господа успешно создано здание си- 3. нагоги с/вятой/ п/аствы/ Ахалцих-а /в/ / году 5623 по м/аломе исчислению/ / т. е. 1862-63 гг./.

კომენტარი

გამოცემები

    ნისან ბაბალიკაშვილი ებრაული ეპიგრაფიკული ძეგლები საქართველოში (საკანდიდატო დისერტაცია). თბილისი. 1971

ფოტო