ახალციხის ებრაული წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

בשנת התרכח
בסימן טוב שלום
הלוי בכר משה הלוי

დიპლომატიური

בשנתהתרכח
בסימןטובשלום
הלויבכרמשההלוי

თარგმანი

1. bšnt htrkḥ 2.bsymn ṭb šlwm 3. hlwy bkr mšh hlwy 1. В году 5628 / т. Е. 1867-68 гг./. 2. В добрый час /на счастье/! Шалом 3. левит /или – Галеви, Леви-швили/ сын у/важаемого/ р/абби/ Мойсея левита /или – Галеви, Леви-швили/.

კომენტარი

გამოცემები

    ნისან ბაბალიკაშვილი ებრაული ეპიგრაფიკული ძეგლები საქართველოში (საკანდიდატო დისერტაცია). თბილისი. 1971

ფოტო