ახალციხის ებრაული საამშენებლო წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

שדי ה השער
מה נורא לה'' צדיקים
המקום הזה יבואו בו
אין זה כי אם שנת חמשת
5בית אלהים וזה אלפים ושש
שער השמים מאות ת''ר''נ''א''
לבנות ובשנת לבריאת
ת''ר''נ''ה'' עמד עולם התחילו

დიპლომატიური

שדיההשער
מהנוראלהצדיקים
המקוםהזהיבואובו
איןזהכיאםשנתחמשת
5ביתאלהיםוזהאלפיםושש
שערהשמיםמאותתרנא
לבנותובשנתלבריאת
תרנהעמדעולםהתחילו

თარგმანი

1. šdy 1. zh hšʻr 2. mh nwrʾ 2. lh ṣdyqym 3. hmqwm hzh 3. ybwʾw bw 4. ʾyn zh ky ʾm 4. šnt ḥmšt 5. byt ʾlhym wzh 5. ʾlpym wšš 6. šʻr hšmym 6. mʾwt trnʾ 7. lbnwt wbšnt 7. lbryʾt 8. trnh ʻmd 8. ʻwlm htḥylw

კომენტარი

გამოცემები

    ნისან ბაბალიკაშვილი ებრაული ეპიგრაფიკული ძეგლები საქართველოში (საკანდიდატო დისერტაცია). თბილისი. 1971

ფოტო