ქუთაისის ებრაული წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფირფიტა
მასალა
ოქრო
აღმოჩენის ადგილი
მცხეთა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
5,8 2,8
ზომა
H. 2,8,W. ,
ასოთა სიმაღლე
5,8
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
5,8
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
დათარიღება
I
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה
שער השמים פתחי (!) לי שערי צדק אבוא בם אורה יה (צ''ל: פתחו)
ותשלם כל מלכאת בית הכנסת הבנוי לתלפיות בשנת תר''מז לפ''ק

დიპლომატიური

מהנוראהמקוםהזהאיןזהכיאםביתאלהיםוזה
שערהשמיםפתחי(!)לישעריצדקאבואבםאורהיה(צל:פתחו)
ותשלםכלמלכאתביתהכנסתהבנוילתלפיותבשנתתרמזלפק

თარგმანი

1. mh nwrʾ hmkwm hzh ʾyn zh ky ʾm byt ʾlhym wzh 2. šʻr hšmym ptḥy ly šʻry ṣdq ʾbwʾ bm ʾwrh yh (ptḥw) 3. wtšlm kl mlʾkt byt hknst hbnwy ltlpywt bšnt trmz lpq 1. Как страшно это место! Это - на что иное, как Дом Божий. И это – 2. - врата небес. Отворите мне врата правды: войду в них прославлю Господа 3. И закончились все работы над великолепной синагогой в году 647 по м/алому/ и /счислению/ / т. е. 1886-87 гг./.

კომენტარი

გამოცემები

    კონსტანტინე წერეთელი ცხეთის არამეული ამულეტი საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის შრომები. თბილისი, 2006. ტ.4, 192-247

ფოტო