ახალციხის ჭედური ებრაული წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

סניאר יצחק בכר יעקב יצ''ו י''/שמרהו/ צ''/ורו/ ו/גואלו/
אסתר חסידוי
שנה חמשה אלפים ושש
מאות שנים וארבעים
5לבריאת עולם י''ט לחודש אייר.

დიპლომატიური

סניאריצחקבכריעקביצוי/שמרהו/צ/ורו/ו/גואלו/
אסתרחסידוי
שנהחמשהאלפיםושש
מאותשניםוארבעים
5לבריאתעולםיטלחודשאייר

თარგმანი

1. snyʾr yṣḥq bkr yʻqb yṣw y/šmrhw/ ṣ/wrw/ w/gwʾlw/ 2. ʾstr ḥsydwy 3. šnh ḥmšh ʾlpym wšš 4. mʾwt šnym wʾrbʻym 5. lbryʾwt ʻwlm yṭ lḥwdš ʾyyr 1. Синьор Исаак с[ын] у[важаемого] р[абби] Якова, да с[охранит его] т[вердыня его т.е. бог] и [спаситель его т.е. бог] 2. Эсфирь Хасидови 3. Год: пять тысяч шесть- 4. сот сорок лет 5. Сотворения мира 19, месяца ияр.

კომენტარი

გამოცემები

    ნისან ბაბალიკაშვილი ებრაული ეპიგრაფიკული ძეგლები საქართველოში (საკანდიდატო დისერტაცია). თბილისი. 1971

ფოტო