„გამარჯვების სტელა“, იგივე არმაზის მონოლინგვა (I ს.) No1

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სტელა
მასალა
ბაზალტი
აღმოჩენის ადგილი
არმაზი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
National Museum of Georgia, 2014
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
94 62
ზომა
H. 94,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
I AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

mlyk mhrdt mlk rb brh zy prsmn mlk rb 'nh sr(gs)   ←
brh zy zywh rbwyn 'nh srgs pths myhrdt [mlk]   ←
mil' whkyn [']mryt hn yhwym   ←

დიპლომატიური

MLYKMHRDTMLKRBBRHZYPRSMNMLKRBNHSR(GS)   ←
BRHZYZYWHRBWYNNHSRGSPTHSMYHRDT[MLK]   ←
MILWHKYN[]MRYTHNYHWYM  ←

თარგმანი

მეფე მირდატი, დიდი მეფე, ძე დიდ მეფე ფარსმანისა, მე სარგის, ძე ზევახისა, მე სარგის, პიტიახში მეფე მირდატისა, იტყვის: თუკი იქნებიან

კომენტარი

გამოცემები

    წერეთელი გიორგი ენიმკის მოამბე , XIII, 1942 გვ. 34-42 თბილისი

ფოტო