კუმურდოს ტაძრის სამშენებლო წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სამხრეთ ტიმპანი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი ექსპედიციის ფარგლებში.
ზომა
H. 108,W. 216,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერის პირველი 4 სტრიქონი მოთავსებულია ტიმპანის ზედა მომრგვალებულ ადგილას.წარწერის მომდევნო 14 სტრიქონი მოთავსებულია ტიმპანის ფილის მარცხენა კიდეში,შვეულად 104 24
ზომა
H. 24,W. ,
ასოთა სიმაღლე
40-60
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს; ქარაგმის ნიშანი-ამოკვეთით შესრულებული განივი ხაზი,ზის ერთ ადგილას, ამ წარწერის ამოკვეთით შესრულებული ერთადერთი ასოს- ა-ნის თავზე, მე-10 სტრიქონში. 40-60
დეკორი
წარწერის ბოლოს ტექსტის დასრულების ნიშნად დასმულია პატარა „მალტური ჯვარი“

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
964
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

1
შ(ე)წ(ე)ვნ(ი)თა ღ(მრთ)ის(ა)ჲთა იოვ(ა)ნე
ებ(ი)სკ(ო)პ(ო)სმ(ა)ნ დ(ა)დვა ს(ა)ძ(ი)რკვ(ე)ლი ამ(ი)ს
ეკლეს(იი)ს(ა)ჲ ჴ(ე)ლითა ჩ(ე)მ ც(ო)დვ(ი)ლისა ს(ა)კოც(ა)რის(აჲ)თა
ლეონ მეფისა ზჱ ად(ი)დ(ე)ნ ღ(მერთმა)ნ ქრ(ო)ნ(ი)კ(ო)ნსა
2
5რ-
პდ
თ(თუეს)ა მ-
აჲს(ს)ა ა
დღესა შ-
10(ა)ფ(ა)თსა ა
მთუარ-
ის(ა)სა ერის-
თვობ(ა)სა ზ-
ჳიასსა ესე ბ-
15(ა)ლა(ჰ)ვ(ა)რი მ(ა)ნ
დიდვა ქ(რისტ)ე
შე(ე)წ(ი)ე მ(ო)ნ(ა)სა
შ(ე)ნსა ა(მე)ნ

დიპლომატიური

1
შწვნთაღისჲთაიოვნე
ებსკპსმნდდვასძრკვლიამს
ეკლესსჲჴლითაჩმცდვლისასკოცრისთა
ლეონმეფისაზჱადდნღნქრნკნსა
2
5
პდ
თამ
აჲსაა
დღესაშ
10ფთსაა
მთუარ
ისსაერის
თვობსაზ
ჳიასსაესებ
15ლავრიმნ
დიდვაქე
შეწემნსა
შნსაან

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა შესრულებულია ნაცრისფერ ქვაზე

თარიღი:ქორონიკონი რპდ=780+184=964წ.

ვ.სილოგავას ქარაგმების გახსნისას წარწერაში უწერია მაჲსსა ა(1), რაც სხვა ავტორთა მიერ წარწერის ამოკითხვაში არ გვხვდება

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო