კუმურდოს მირდატის და გოლიათის სააღაპე წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სამხრეთის ფილა
მასალა
მოვარდისფრო ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ციფრული ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი გამოცდის ფარგლებში
ზომა
H. 31-23,W. 35,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ამოკვეთილია მოვარდისფრო ქვის ფილაზე, რომელიც ჩასმულია ტაძრის სამხრეთ მინაშენის აფსიდის მარცხენა სვეტში, ქვემოდან მე-7 რიგში, ტაძრის სამხრეთ შესასვლელის მარჯვნივ 31 27
ზომა
H. 27,W. ,
ასოთა სიმაღლე
2-3-4
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრული, ამოღარული წარწერა. განკვეთილობის ნიშნები არ აქვს; ქარაგმის ნიშანი: განივი, სწორი ხაზი 2-3-4
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სააღაპე წარწერა
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

დიდსა შ(ა)ფ(ა)თს
აღ(ა)პი მ(ი)რ(და)ტ(ი)სი
ქ(რისტ)ეშ(ო)ბ(ი)სი წ(ი)ნა დღ(ე)
გ(ო)ლ(ია)თ(ი)სა ვ(ი)ნ შ(ე)ც-
5ვ(ა)ლ(ო)ს კრ(უ)ლი(ა) ღ(მრ)თ(ი)ს
პ(ი)რ(ი)თა

დიპლომატიური

დიდსაშფთს
აღპიმრტსი
ქეშბსიწნადღ
გლთსავნშც
5ვლსკრლიღთს
პრთა

თარგმანი

კომენტარი

მეოთხე სტრიქონის ბოლოს ასომთავრულ ტექსტში ერთი ნუსხური ასო - ც არის ჩამატებული

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო