კუმურდოს მოლოზონის სააღაპე წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ციფრული ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი გამოცდის ფარგლებში
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ამოკვეთილი ტაძრის სამხრეთ ფასადზე, შესასვლელის მარჯვნივ, ამბრაზურის თაღით შემოსაზღვრულ არეში. 70 62-84
ზომა
H. 62-84,W. ,
ასოთა სიმაღლე
4-5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოკვეთილი ასომთავრული წარწერა. განკვეთილობის ნიშნები არ აქვს; ქარაგმის ნიშანი: განივი, სწორი ხაზი. 4-5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

✝ ს(ა)ხ(ე)ლითა
ღ(მრთისა)ჲთა მე გ(რიგო)ლ
ებ(ი)სკ(ოპო)სმ(ა)ნ დ(აუ)დ(ე)ვ
აღ(ა)პ(ა)დ ბზ(ო)ბ(ი)ს პ(ა)რ(ა)სკ(ე)ვი
5მ(ო)ლ(ო)ზ(ო)ნს დღ(ე)ს(ა)სწ(აუ)ლი
წ(მიდა)თა მღდ(ელ)თმოძღ(უა)რ-
თა ვინ სრულ(ო)ბ(ი)თ
არა გარდაიჴ(ა)დ(ო)ს
კრ(უ)ლ(ი)ა ამ(ი)თ ხ(ა)ტ(ი)თა
10და ჩ(უე)ნ(ი)თა ჯ(უარი)თა
ფ(ა)სი სრ(უ)ლი აგ(უი)ღ(ი)ა

დიპლომატიური

✝ ႱႾႪႨႧႠ
ႶჂႧႠ ႫႤ ႢႪ
ႤႡႱႩႱႫႬ ႣႣႥ
ႠႶႮႣ ႡႦႡႱ ႮႰႱႩႥႨ
5ႫႪႦႬႱ ႣႶႱႱႼႪႨ
ႼႧႠ ႫႶႣႧႫႭႻႶႰ
ႧႠ ႥႨႬ ႱႰႳႪႡႧ
ႠႰႠ ႢႠႰႣႠႨჄႣႱ
ႩႰႪႠ ႠႫႧ ႾႲႧႠ
10ႣႠ ႹႬႧႠ ႿႧႠ
ႴႱႨ ႱႰႪႨ ႠႢႶႠ

თარგმანი

კომენტარი

მე-6 და მე-8-10 სტრიქონები გადადის ტაძრის სამხრეთ მინაშენის აფსიდის მარცხენა ფილებზე; უკანასკნელი მე-11 სტრიქონი ამოკვეთილია ერთ-ერთ ამ ფილაზე, წარწერის მე-8 სტრიქონის გასწვრივ

წარწერა ამოკვეთილია სხვადასხვა ფერის ოთხ ფილაზე. ზემოდან პირველი მოთეთრო ნაცრისფერია, მის ქვემოთ ორი ფილიდან მარცხენა ღია ვარდისფერია, ხოლო მარჯვენა - ღვინისფერი, მეოთხე ფილა - ქვიშისფერი

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა კუმურდო 56-58 თბილისი 1994 M. brosset Rapports sur un voyage archeologique dans la Georgie et dans l'Armenie execute en 1847-1848 II 170 ST.-PETERSBOURG 1850 И.П. Ростомов Аxалкалакский уъезд в арxеологическом отношении 87 тифлись 1898 Е.С. Такайшвили Христианские памятники 39 Москва 1909 იოანე გვარამაძე "დროება" არხეოლოგიური შენიშვნები N150 თბილისი 1982 ვ. ცისკარიშვილი ჯავახეთის ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო 17-18 თბილისი 1959 ნ. ბერძენიშვილი ჯავახეთის 1933 წლის ექსპედიციის დღიური, იხ. მისი "საქართველის ისტორიის საკითხები", ისტორიული გეოგრაფია I 133 თბილისი 1964

ფოტო