კუმურდოს მოლოზონის სააღაპე წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ციფრული ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი გამოცდის ფარგლებში
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ამოკვეთილი ტაძრის სამხრეთ ფასადზე, შესასვლელის მარჯვნივ, ამბრაზურის თაღით შემოსაზღვრულ არეში. 70 62-84
ზომა
H. 62-84,W. ,
ასოთა სიმაღლე
4-5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოკვეთილი ასომთვარული წარწერა. განკვეთილობის ნიშნები არ აქვს; ქარაგმის ნიშანი: განივი, სწორი ხაზი. 4-5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

✝ ს(ა)ხ(ე)ლითა
ღ(მრთისა)ჲთა მე გ(რიგო)ლ
ებ(ი)სკ(ოპო)სმ(ა)ნ დ(აუ)დ(ე)ვ
აღ(ა)პ(ა)დ ბზ(ო)ბ(ი)ს პ(ა)რ(ა)სკ(ე)ვი
5მ(ო)ლ(ო)ზ(ო)ნს დღ(ე)ს(ა)სწ(აუ)ლი
წ(მიდა)თა მღდ(ელ)თმოძღ(უა)რ-
თა ვინ სრულ(ო)ბ(ი)თ
არა გარდაიჴ(ა)დ(ო)ს
კრ(უ)ლ(ი)ა ამ(ი)თ ხ(ა)ტ(ი)თა
10და ჩ(უე)ნ(ი)თა ჯ(უარი)თა
ფ(ა)სი სრ(უ)ლი აგ(უი)ღ(ი)ა

დიპლომატიური

✝სხლითა
ღჲთამეგლ
ებსკსმნდდვ
აღპდბზბსპრსკვი
5მლზნსდღსსწლი
წთამღდთმოძღრ
თავინსრულბთ
არაგარდაიჴდს
კრლაამთხტთა
10დაჩნთაჯთა
ფსისრლიაგღა

თარგმანი

კომენტარი

მე-6 და მე-8-10 სტრიქონები გადადის ტაძრის სამხრეთ მინაშენის აფსიდის მარცხენა ფილებზე; უკანასკნელი მე-11 სტრიქონი ამოკვეთილია ერთ-ერთ ამ ფილაზე, წარწერის მე-8 სტრიქონის გასწვრივ

წარწერა ამოკვეთილია სხვადასხვა ფერის ოთხ ფილაზე. ზემოდან პირველი მოთეთრო ნაცრისფერია, მის ქვემოთ ორი ფილიდან მარცხენა ღია ვარდისფერია, ხოლო მარჯვენა - ღვინისფერი, მეოთხე ფილა - ქვიშისფერი

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო