ზოსიმე კუმურდოელის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სამხრეთის ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ციფრული ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი გამოცდის ექსპედიციის ფარგლებში
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
9 სტრიქონი, ამოკვეთილი ტაძრის სამხრეთ შესასვლელი მარჯვნივ, ქვემოდან ქვების მე-3-4 რიგში ჩასმულ ქვის ფილებზე 45 51
ზომა
H. 51,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3.5-4
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
შესრულებულია მოხდენილი, თანაბარი ზომის, კიდურწაისრული ასოებით 3.5-4
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ს(ა)ხ(ე)ლ(ი)თა ღ(მრთისაჲ)თა მე ზ(ო)ს(ი)მე კ(უმურდოელმან)
შ(ე)ვმ(ო)სე ს(ა)კ(უ)რთხ(ე)ვ(ე)ლი ბ(ა)რძიმ-
ფეხშ(უე)მი ჯუ(ა)რი და შ(ე)ვ(ა)მკვე ხ(ა)ტ-
ი ღ(მრ)თ(აე)ბ(ი)საჲ ჴელ(ი)თა დ(ა)ვ(ი)თისა-
5ჲთა დაუდ(ე)ვ სალო(ც)ვ(ე)ლ(ა)დ ბ-
(ზ)ვობ(ი)სა კ(ჳ)რ(იე)ლ(ეი)ს(ო)ნ(ი)თა დ(ე)კ(ა)ნ(ო)ზი შე-
(scil. უ)ს(უე)ნ(ე)ბდ(ე)ს წ(მიდას)ა ს(ა)მ(ე)ბასა შეს-
უ(ე)ნ(ე)ბ(ი)თ(ა) კრ(უ)ლ(ია) ამ(ი)თ ხ(ა)ტ(ით)ა ვ(ი)ნ
შეუცვ(ა)ლ(ო)ს

დიპლომატიური

სხლთაღთამეზსმეკ
შვმსესკრთხვლიბრძიმ
ფეხშმიჯურიდაშვმკვეხტ
იღთბსაჲჴელთადვთისა
5ჲთადაუდვსალოვლდბ
ვობსაკრლსნთადკნზიშე
(scil. უ)სნბდსწასმბასაშეს
უნბთკრლამთხტავნ
შეუცვლს

თარგმანი

კომენტარი

ქვემოდან მეოთხე ფილა, რომელზედაც მოთავსებულია წარწერის ძირითადი ნაწილი, ნაცრისფერია, ხოლო მესამე ფილა, რომელზედაც წარწერის მეცხრე სტრიქონი, ღვინისფერია

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო