ზოსიმე კუმურდოელის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სამხრეთის ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ციფრული ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი გამოცდის ექსპედიციის ფარგლებში
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
9 სტრიქონი, ამოკვეთილი ტაძრის სამხრეთ შესასვლელი მარჯვნივ, ქვემოდან ქვების მე-3-4 რიგში ჩასმულ ქვის ფილებზე 45 51
ზომა
H. 51,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3.5-4
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
შესრულებულია მოხდენილი, თანაბარი ზომის, კიდურწაისრული ასოებით 3.5-4
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ს(ა)ხ(ე)ლ(ი)თა ღ(მრთისაჲ)თა მე ზ(ო)ს(ი)მე კ(უმურდოელმან)
შ(ე)ვმ(ო)სე ს(ა)კ(უ)რთხ(ე)ვ(ე)ლი ბ(ა)რძიმ-
ფეხშ(უე)მი ჯუ(ა)რი და შ(ე)ვ(ა)მკვე ხ(ა)ტ-
ი ღ(მრ)თ(აე)ბ(ი)საჲ ჴელ(ი)თა დ(ა)ვ(ი)თისა-
5ჲთა დაუდ(ე)ვ სალო(ც)ვ(ე)ლ(ა)დ ბ-
(ზ)ვობ(ი)სა კ(ჳ)რ(იე)ლ(ეი)ს(ო)ნ(ი)თა დ(ე)კ(ა)ნ(ო)ზი შე-
(scil. უ)ს(უე)ნ(ე)ბდ(ე)ს წ(მიდას)ა ს(ა)მ(ე)ბასა შეს-
უ(ე)ნ(ე)ბ(ი)თ(ა) კრ(უ)ლ(ია) ამ(ი)თ ხ(ა)ტ(ით)ა ვ(ი)ნ
შეუცვ(ა)ლ(ო)ს

დიპლომატიური

ႱႾႪႧႠ ႶႧႠ ႫႤ ႦႱႫႤ Ⴉ
ႸႥႫႱႤ ႱႩႰႧႾႥႪႨ ႡႰႻႨႫ
ႴႤႾႸႫႨ ႿႳႰႨ ႣႠ ႸႥႫႩႥႤ ႾႲ
Ⴈ ႶႧႡႱႠჂ ჄႤႪႧႠ ႣႥႧႨႱႠ
5ჂႧႠ ႣႠႳႣႥ ႱႠႪႭႥႪႣ Ⴁ
ႥႭႡႱႠ ႩႰႪႱႬႧႠ ႣႩႬႦႨ ႸႤ
(scil. Ⴓ)ႱႬႡႣႱ ႼႠ ႱႫႡႠႱႠ ႸႤႱ
ႳႬႡႧ ႩႰႪ ႠႫႧ ႾႲႠ ႥႬ
ႸႤႳႺႥႪႱ

თარგმანი

კომენტარი

ქვემოდან მეოთხე ფილა, რომელზედაც მოთავსებულია წარწერის ძირითადი ნაწილი, ნაცრისფერია, ხოლო მესამე ფილა, რომელზედაც წარწერის მეცხრე სტრიქონი, ღვინისფერია

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა კუმურდო 62-64 თბილისი 1 994 M. brosset Rapports sur un voyage archeologique dans la Georgie et dans l'Armenie execute en 1847-1848 II 169-170 ST.-PETERSBOURG 1850 იოანე გვარამაძე ქართლის ცხოვრება თბილისი 1982 И.П. Ростомов Аxалкалакский уъезд в арxеологическом отношении 89 тифлись 1898 Е.С. Такайшвили МАТЕРIАЛЫ ПО АРXEOЛОГIИ КАВКАЗАБ СОБРАННЬIE ЭКСПЕДИЦIЯМИ ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО АРXEOЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВАБ СНАРЯЖЕННЫМИ НА ВЫСОЧАЙШЕ ДАРОВАННЫЯ СРЕДСТВА 40 москва 1909 ვ. ცისკარიშვილი ჯავახეთის ეპიგრაფიკა როგორც საისტორიო წყარო 19-20 თბილისი 1959 ნ. ბერძენიშვილი საქართველოს ისტორიის საკითხები I 134 თბილისი 1964 Чубинашвили 238 1970

ფოტო