გაბრიელ კუმურდოელის სააღაპე წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სამხრეთის ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ციფრული ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი გამოცდის ექსპედიციის ფარგლებში
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
თერთმეტი სტრიქონი; ამოკვეთილი ტაძრის სამხრეთ ფასადზე - შესასვლელი ტიმპანის შემომზღუდავ თაღზე და მის მარჯვნივ კედელში ჩასმულ ქვის ფილებზე. წარწერის პირველი სტრიქონი ნახევარწრიულად დაუყვება თაღს ხოლო დანარჩენი სტრიქონები ჰორიზონტალურადაა ამოკვეთილი კედლის სიბრტყეზე 130 100
ზომა
H. 100,W. ,
ასოთა სიმაღლე
7.5-9-11
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრული წარწერა. განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი, ზის ერთ ადგილას; ქარაგმის ნიშანი: კიდურწერტილოვანი განივი ხაზი 7.5-9-11
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

✝ს(ა)ხ(ე)ლითა ღ(მრთისა)ჲთა მე ეფრ(ე)მ ებ(ი)სკ(ოპო)სმ(ა)ნ დ(აუ)დ(ე)ვ აღ(ა)პ(ა)დ გ(ა)ბრ(იე)ლ კ(უმურდოელ)სა ე(ბისკოპოს)სა ყვ(ე)ლ(იე)რ(ი)სა
პ(ა)რ(ა)სკ(ე)ვი დღეს(ა)სწ(აუ)ლი წ(მიდა)თა
მთ(ა)ვ(ა)რანგ(ე)ლ(ოზ)თ(ა)ჲ და ავი-
ღ(ე)თ მ(ი)სგ(ა)ნ ფ(ა)სი ვი-
5ნ შ(ე)ცვ(ა)ლ(ო)ს კრ(უ)ლი
არს ამით ხ(ა)ტ-
ითა და ჩ(ემ)ი-
თა ჯ(უარ)ითა
ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე ს(უ)ლი
10გ(ა)ბრ(იე)ლ კ(უმურდოელი)-
ს(ა)ჲ ა(მე)ნ

დიპლომატიური

✝ႱႾႪႨႧႠ ႶჂႧႠ ႫႤ ႤႴႰႫ ႤႡႱႩႱႫႬ ႣႣႥ ႠႶႮႣ ႢႡႰႪ ႩႱႠ ႤႱႠ ႷႥႪႰႱႠ
ႮႰႱႩႥႨ ႣႶႤႱႱႼႪႨ ႼႧႠ
ႫႧႥႰႠႬႢႪႧჂ ႣႠ ႠႥႨ
ႶႧ ႫႱႢႬ ႴႱႨ ႥႨ
5Ⴌ ႸႺႥႪႱ ႩႰႪႨ
ႠႰႱ ႠႫႨႧ ႾႲ
ႨႧႠ ႣႠ ႹႨ
ႧႠ ႿႨႧႠ
ႵႤ ႸႤ ႱႪႨ
10ႢႡႰႪ Ⴉ
ႱჂ ႠႬ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერის ნაწილი ნაცრისფერია, წაწილი ღვინისფერი

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა კუმურდო 65-70 თბილისი 1994 M. brosset Rapports sur un voyage archeologique dans la Georgie et dans l'Armenie execute en 1847-1848 II 168-169 ST.-PETERSBOURG 1850 И.П. Ростомов Аxалкалакский уъезд в арxеологическом отношении 86-87 тифлись 1898 Е.С. Такайшвили Христианские памятники 39 Москва 1909 იოანე გვარამაძე "დროება" არხეოლოგიური შენიშვნები N150 თბილისი 1982 ვ. ცისკარიშვილი ჯავახეთის ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო 16-17 თბილისი 1959 ნ. ბერძენიშვილი ჯავახეთის 1933 წლის ექსპედიციის დღიური, იხ. მისი "საქართველის ისტორიის საკითხები", ისტორიული გეოგრაფია I 132-133 თბილისი 1964

ფოტო