გაბრიელ კუმურდოელის სააღაპე წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სამხრეთის ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ციფრული ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი გამოცდის ექსპედიციის ფარგლებში
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
თერთმეტი სტრიქონი; ამოკვეთილი ტაძრის სამხრეთ ფასადზე - შესასვლელი ტიმპანის შემომზღუდავ თაღზე და მის მარჯვნივ კედელში ჩასმულ ქვის ფილებზე. წარწერის პირველი სტრიქონი ნახევარწრიულად დაუყვება თაღს ხოლო დანარჩენი სტრიქონები ჰორიზონტალურადაა ამოკვეთილი კედლის სიბრტყეზე 130 100
ზომა
H. 100,W. ,
ასოთა სიმაღლე
7.5-9-11
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრული წარწერა. განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი, ზის ერთ ადგილას; ქარაგმის ნიშანი: კიდურწერტილოვანი განივი ხაზი 7.5-9-11
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

✝ს(ა)ხ(ე)ლითა ღ(მრთისა)ჲთა მე ეფრ(ე)მ ებ(ი)სკ(ოპო)სმ(ა)ნ დ(აუ)დ(ე)ვ აღ(ა)პ(ა)დ გ(ა)ბრ(იე)ლ კ(უმურდოელ)სა ე(ბისკოპოს)სა ყვ(ე)ლ(იე)რ(ი)სა
პ(ა)რ(ა)სკ(ე)ვი დღეს(ა)სწ(აუ)ლი წ(მიდა)თა
მთ(ა)ვ(ა)რანგ(ე)ლ(ოზ)თ(ა)ჲ და ავი-
ღ(ე)თ მ(ი)სგ(ა)ნ ფ(ა)სი ვი-
5ნ შ(ე)ცვ(ა)ლ(ო)ს კრ(უ)ლი
არს ამით ხ(ა)ტ-
ითა და ჩ(ემ)ი-
თა ჯ(უარ)ითა
ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე ს(უ)ლი
10გ(ა)ბრ(იე)ლ კ(უმურდოელი)-
ს(ა)ჲ ა(მე)ნ

დიპლომატიური

✝სხლითაღჲთამეეფრმებსკსმნდდვაღპდგბრლკსაესაყვლრსა
პრსკვიდღესსწლიწთა
მთვრანგლთჲდაავი
ღთმსგნფსივი
5ნშცვლსკრლი
არსამითხტ
ითადაჩი
თაჯითა
ქეშესლი
10გბრლკ
სჲან

თარგმანი

კომენტარი

წარწერის ნაწილი ნაცრისფერია, წაწილი ღვინისფერი

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო