მცხეთის ჯვრის პოსტამენტის სომხური წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
მცხეთის ჯვარი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
მცხეთის ჯვარი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებულია სომხური ასომთავრულით (ერკათაგირ), ოთხი სტრიქონი, სავარაუდოდ ზედა ერთიც უნდა ყოფილიყო, წარწერა არ არის ღრმად ამოკვეთილი, ძლიერაა დაზიანებული, მკვლევართა ნაწილი მას წარწერად კი არა, გრაფიტად მიიჩნევს, აბულაძის დათარიღებით (პალეოგრაფიული, შინაარსობლივი და ისტორიული ანალიზის საფუძველზე) იგი VIIს-ის შემდგომ უნდა იყოს შესრულებული და არაა ამავე ქვის მეორე მხარეს შესრულებული ქართული ასომთავრული წარწერის თანადროული (ქართული წარწერის თარიღის ზედა ზღვარი VIIს-ის პირველი წლებია).
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
982-986 AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

Գրի-
գոր
Դ-
ապ-
5ս

დიპლომატიური

ԳՐԻ
ԳՈՐ
Դ
ԱՊ
5Ս

თარგმანი

აღემართა ჯუარი ესე სახსნელად და სახსენებლად სულთა და ხორცთა და

კომენტარი

გამოცემები

ფოტო