ჰაღბატის „ერახორანის ჯვრების“ თხუთმეტსტრიქონიანი სომხური წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ქვაჯვარი
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
ჰაღბატი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

† Ի թու(ին) հ(այոց) ՈԿԹ Ի յառ-
աջնորդութե(ան) տ(եառ)ն Յոհա-
նիսի ս(ուր)բ ուխտիս Հաղբատա
ես Քուրդս որդի Սմբատա
5եղբայր տ(եառ)ն Բարսղի շինեցի
զեկեղեցիս և զպարիսպս
ի վերա հանգստարանի իմո
վ(ա)ս(ն) փրկութե(ան) հոգո իմո և ոչ
ժամանեցի կատարել զի կոչ-
10եաց զիս տ(է)ր: և մեք Սմբատ և Ու-
քան որդիք նորա կանգնեցաք
զխաչս և աւրհնեցաք զեկե-
ղեցիս Որք երկրապագէք յաղ-
աւթս յիշեցէք զմեզ և զ-
15ծնողսն մեր

დიპლომატიური

† Ի ԹՈՒ Հ ՈԿԹ Ի ՅԱՌ
ԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵ ՏՆ ՅՈՀԱ
ՆԻՍԻ ՍԲ ՈՒԽՏԻՍ ՀԱՂԲԱՏԱ
ԵՍ ՔՈՒՐԴՍ ՈՐԴԻ ՍՄԲԱՏԱ
5ԵՂԲԱՅՐ ՏՆ ԲԱՐՍՂԻ ՇԻՆԵՑԻ
ԶԵԿԵՂԵՑԻՍ և ԶՊԱՐԻՍՊՍ
Ի ՎԵՐԱ ՀԱՆԳՍՏԱՐԱՆԻ ԻՄՈ
ՎՍ ՓՐԿՈՒԹԵ ՀՈԳՈ ԻՄՈ և ՈՉ
ԺԱՄԱՆԵՑԻ ԿԱՏԱՐԵԼ ԶԻ ԿՈՉ
10ԵԱՑ ԶԻՍ ՏՐ: և ՄԵՔ ՍՄԲԱՏ և ՈՒ
ՔԱՆ ՈՐԴԻՔ ՆՈՐԱ ԿԱՆԳՆԵՑԱՔ
ԶԽԱՉՍ և ԱՒՐՀՆԵՑԱՔ ԶԵԿԵ
ՂԵՑԻՍ ՈՐՔ ԵՐԿՐԱՊԱԳԷՔ ՅԱՂ
ԱՒԹՍ ՅԻՇԵՑԷՔ ԶՄԵԶ և Զ
15ԾՆՈՂՍՆ ՄԵՐ

თარგმანი

159 სომეხთა წელთაღრიცხვის „ოკთ“ (1220) ჰაღბატის წმიდა ძმობის უფალ ჰოჰანესის წინამძღვრობაში, მე, სმბატის ძემ ქურდმა, უფალ ბარსეღის ძმამ, ავაშენე ეს ეკლესია და კედელი ჩემს საფლავზე ჩემი სულის ხსნისათვის და ვერ მოვასწარი დასრულება, რამეთუ მომიწოდა უფალმა . ჩვენ, სმბატმა და უქანმა, მისმა შვილებმა , აღვმართეთ ეს ჯვარი და ვაკურთხეთ ეს ეკლესია. რომელნი თაყვანსსცემთ, ლოცვით მოგვიხსენიეთ ჩვენ და ჩვენი მშობლები.

წელთაღრიცხვას სომეხთა 600 60 9 წინამძღვრობაში უფალ ჰოვჰანესისა ამ წმინდა აღთქმის ჰაღბატისა, მე, ქურდმა, ძემ სუმბატისა, ძმამ უფალ ბარსეღისა, ავაშენე ეს ეკლესია {კ.ღაფადარიანი შენიშნავს, რომ ეკლესიაში აკლდამა იგულისხმება} და კედელი//ან გალავანი ზედა განსასვენებელსა ჩემსა ხსნისათვის სულისა ჩემისა და არ დამცალდა დასრულება, რამეთუ მომიწოდა მე უფალმა. და ჩვენ სუმბატ და უქან, ძეებმა მისმა აღვმართეთ ეს ჯვარი და ვაკურთხეთ ეს ეკლესია. ვინც თაყვანს სცემთ, მოგვიხსენიეთ ჩვენ და მშობელნი ჩვენნი.

კომენტარი

წარწერა შესრულებულია ე.წ. „ერახორანის ჯვრების“ სამხრეთის ქვაჯვრის უკანა მხარეს. თხუთმეტსტრიქონიანი წარწერა ამოკვეთილია მთავრული ასოებით. თარიღი მოცემულია დიდი სომხური წელთაღრიცხვით - 669 (+551/552= 1220/1221). წარწერა სრულადაა ამოკითხული, კ. ღაფადარიანი მრგვალ ფრჩხილში ხსნის ქარაგმებს. კ.ღაფადარიანის წაკითხვა (# 128135, 229-230)

გამოცემები

ფოტო