ნაგზაურა 2. V-VI სს. წარწერის ფრაგმენტი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
შესრულებულია ლამაზი, რელიეფური, კლასიკური ასომთავრულით.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

კომენტარი

წითელი ტუფის ქვაჯვის ფრაგმენტი. შემორჩენილია რელიეფური ასომთავრულით გამოყვანილი ორი გრაფემა. სავარაუდოდ, ეს წარწერის დასაწყისი იყო. ქვაჯვრის დანარჩენი ნაწილი, წარწერის გაგრძელებასთან ერთად დაკარგულია. წარწერა არის ფრაგმენტული და ქვაჯვრის თანადროული.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო