საამშენებლო წარწერა თეოდორესი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ქვაჯვარის ბაზისი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ამბარლო, წმ. ელია წინასწარმეტყველის სახელობის ეკლესია
ზომა
H. 33,W. 115,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ეკლესიის აღმოსავლეთით მდებარე სასაფლაოზე აღმართული ქვაჯვრის ბაზისის ერთ-ერთ წახნაგზე ამოკვეთილი იყო 11 სტრიქონიანი წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრული წარწერა
დეკორი
ბაზისის 3 წახნაგი (ორი გვერდითა და ერთი უკანა წახნაგი) დაფარულია წნული ორნამენტით, ხოლო წინა მხარეს წახნაგის ზედაპირი გლუვია.

ტექსტი

კატეგორია
საამშენებლო
დათარიღება
1032 AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე თ(ევდორ)ე
✝ სახ(ე)-
ლითა
ღ(მრ)თ(ი)ს(აჲ)თ-
5ა მე
თ(ევდორ)ე ღ(ი)-
რ(ს) (ვი)ქმ-
ენ აღ-
შ(ე)ნ(ე)ბ(ა)-
10დ ა(მი)ს ე-
კლ(ესიი)სა

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႧႤ
✝ ႱႠႾ
ႪႨႧႠ
ႶႧႱႧ
5Ⴀ ႫႤ
ႧႤ Ⴖ
Ⴐ ႵႫ
ႤႬ ႠႶ
ႸႬႡ
10Ⴃ ႠႱ Ⴄ
ႩႪႱႠ

თარგმანი

კომენტარი

გიორგი ოთხმეზურის ექსპედიციას არტეფაქტი წაქცეული და ნახევრად მიწაში ჩაფლული დახვდა. ბაზისის წონის გამო მისი წამოყენება ვერ შეძლეს. თუმცა, მიწის გარკვეული რაოდენობის მოშორების შემდეგ გაარკვიეს ბაზისის სრული ზომები. ბაზისის წინა და უკანა წახნაგები ზომებით ტოლია (80-45) და გვერდითა, ასევე ტოლ წახნაგებთან (80-33) შედარებით უფრო ფართოა. ბაზისის 3 წახნაგი (ორი გვერდითა და ერთი უკანა წახნაგი) დაფარულია წნული ორნამენტით, ხოლო წინა მხარეს, წახნაგის ზედაპირი გლუვია, თუმცა მასზე წარწერის მცირე კვალიც კი არ შეიმჩნევა. არ შეიმჩნევა არც წარწერის განგებ დაზიანების კვალი. სამწუხაროდ, ბაზისის აღმომჩენი დ. ბერძენიშვილი არ აკონკრეტებს, თუ რომელ წახნაგზე იყო შესრულებული მის მიერ ამოკითხული წარწერა. რჩება ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ წარწერა შესრულებულია ბაზისის სწორედ იმ გვერდითა ვიწრო წახნაგზე, რომლითაც ეს მასიური არტეფაქტი მიწაშია ჩაფლული და რომლის უმეტესი ნაწილიც არ ჩანს. ეს მოსაზრებაც მხოლოდ ვარაუდის სახით თუ დარჩება, რადგან აღნიშნული წახნაგის ზედა ნაწილის მცირე ადგილზეც, რომელიც მოჩანს მიწიდან, წნული ორნამენტი შეიმჩნევა. ვიდრე სპეციალური ტექნიკით არ მოხერხდება აღნიშნული ბაზისის მიწიდან ამოღება და წარწერის ნახვა, გ. ოთხმეზურის ჯგუფი სარგებლობს დ. ბერძენიშვილის პუბლიკაციით. წარწერის დათარიღების საფუძველი: შინაარსის მიხედვით წარწერა ამბარლოს სხვა წარწერების თანადროულია. მეორე სტრიქონში დ. ბერძენიშვილი კითხულობს სიტყვა: ქრისტე. დედნის ტექსტი ამბარლოს სხვა წარწერების წაკითხვების გათვალისწინებით სავარაუდოდაა აღდგენილი.

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი, ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი თბილისი 2018 117-118 დევი ბერძენიშვილი ნარკვევები ქვემო ქართლის ისტორიული გეოგრაფიიდან თბილისი სეზანი 2014 108

ფოტო