მიქაელის და მისი შვილების მოსახსენებელი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
დიდი გომარეთი, წმ. გიორგის ეკლესია
ზომა
H. 41,W. 44,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ეკლესიის დასავლეთ ფასადზე გამოსახულია სფეროში ჩასმული წნული ჯვრები, რომლის თავზეც ამოღარულია პერანგის სამ ქვაზე გადანაწილებული 3 სტრიქონიანი წარწერა. 78 22
ზომა
H. 22,W. ,
ასოთა სიმაღლე
4-9
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია გრძელი კლაკნილი ხაზი. განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს. წარწერა კიდურწაისრული ასომთავრულია. წარწერის ამომკვეთი ორგან შეცდომით გრაფემა „შ“-ს სარკისებურად შეტრიალებულს წერს. 4-9
დეკორი
ამოღარულია სფეროში ჩასმული წნული ჯვრები.

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე მ(ი)ქ(აელ) და შვილ-
ნი მის(ნი)
მოი(ხსე)ნი(ე)

დიპლომატიური

ქეშემქდაშვილ
ნიმის
მოინი

თარგმანი

კომენტარი

წარწერის გაგრძელებაზე, მარჯვენა მხარეს აშკარად სხვა, გვიანდელი ხელით (XVI ს.) ამოკვეთილია „მოინი“. დაზიანება: წარწერის ძირითადი ნაწილი დაზიანებული არ არის. მარჯვენა ქვა გამოქარვული და ჩამორეცხილია, ართულებს ბოლო სიტყვის ამოკითხვას; წარმოდგენილი დათარიღების საფუძველი: 1) პალეოგრაფიული ნიშნები: კიდურწაისრული დამწერლობა; 2) შინაარსი - წარწერაში მოხსენიებული მიქაელი შეიძლება გავაიგივოთ დიდი გომარეთის ღმრთისმშობლის და ბახჩალარის (სარკის წმ. გიორგის) ეკლესიების მაშენებელ მიქაელთან; მე-3 ხაზზე სიტყვას, რომელსაც გიორგი ოთხმეზური კითხულობს, როგორც „მოი(ხსე)ნი(ე)“ სხვა ხელით არის ამოკვეთილი, რაც ე. თაყაიშვილის გამოცემაში წაკითხულია, როგორც „მოიხსენე“ და ტექსტის დასასრულად არის მიჩნეული, ანუ „...შვილი მის(ნი) მოიხსენე“. პალეოგრაფიული ნიშნებით (ი, მ - ზედა განივი ხაზი მარცხნივ ზევით აწეული; ნ - მორკალური თავით; დამწერლობა კიდურწერტილოვანი) წარწერა XVI საუკუნით შეიძლება დათარიღდეს. როგორც ჩანს, ვიღაცამ „ითავა“ დაუმთავრებელი წარწერის დასრულება

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო