საამშენებლო წარწერა ჲოვანესი, ნიკოლოზის ძისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბალავარი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ქვემო ყარაბულახი, დანგრეული სარკის წმ. გიორგის ეკლესია
ზომა
H. 173,W. 76,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
5 სტრიქონიანი წარწერა ამოკვეთილია ბალავრს ქვაზე. 138 51
ზომა
H. 51,W. ,
ასოთა სიმაღლე
2.5-5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია მოკლე, სწორი ხაზი. IV სტრ-ის IX გრ. ძ-ს მაგივრად წარწერის ამომკვეთს შეცდომით მსგავსი მოყვანილობის ასო მ ამოუკვეთავს. ტექსტის უმეტესი ნაწილი შესრულებულია ნუსხურად. ასომთავრულია რამდენიმე გრაფემა. 2.5-5
დეკორი
ბალავრის ქვის შუაში მოთავსებულია ე. წ. ბოლნური ჯვარი, რომელიც III და IV სტრიქონებს შუაზე ყოფს.

ტექსტი

კატეგორია
საამშენებლო
დათარიღება
1040 AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

✝ სახ(ე)ლით(ა) ღ(მრთისაჲთ)ა ესე ეკლეს(ი)ა წ(მიდის)ა გ(იორგ)ისი
მას ჟამს(ა) აღეშენ(ა) ოდეს ჲ(ო)ვ(ა)ნ(ე)ს ჰქ(ო)ნდა ნ(ი)კ(ო)ლ(ო)ზ(ი)ს
ძესა ს(ა)დ(იდე)ბელ(ა)დ ს(უ)ლისა მ(ა)თის(ა) დღჱგრ-
ძ(ე)ლებ(ი)სათჳ(ს) ძის(ა) მ(ა)თ(ის)ა ნიკ(ო)ლ(ო)ზ(ი)ს(ა) ✝
5ქ(ო)რო(ნი)კონი ჲყო სჲ

დიპლომატიური

✝ ႱႠႾႪႨႧ ႶႠ ႤႱႤ ႤႩႪႤႱႠ ႼႠ ႢႨႱႨ
ႫႠႱ ႯႠႫႱ ႠႶႤႸႤႬ ႭႣႤႱ ჂႥႬႱ ჀႵႬႣႠ ႬႩႪႦႱ
ႻႤႱႠ ႱႣႡႤႪႣ ႱႪႨႱႠ ႫႧႨႱ ႣႶჁႢႰ
ႻႪႤႡႱႠႧჃ ႻႨႱ ႫႧႠ ႬႨႩႪႦႱ ✝
5ႵႰႭႩႭႬႨ ჂႷႭ ႱჂ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა მოთავსებულია სოფ. ქვემო ყარაბულახის თავზე, გორის წვერზე მდებარე დანგრეული სარკის წმ. გიორგის ეკლესიასთან. დაზიანება: მზისა და ნალექის გამო ბალავრის ზედაპირი გადარეცხილია და დაზიანება წარწერაზეც აისახა, თუმცა ტექსტი ჯერ კიდევ გარკვევით იკითხება; წარწერას ახლავს თარიღი: ქორონიკონი სჲ - 260 (260+780=1040); მეორე ხაზზე დ. ბერძენიშვილი კითხულობს: იოვანეს, მესამე-მეოთხე ხაზზე გ. ოთხმეზური კითხულობს: დღჱგრძ(ე)ლებ(ი)სათჳ(ს), დ. ბერძენიშვილი - დღეგრძჱლებისათვის, ხოლო თვითონ გიორგი ოთხმეზური 2016 წელს კითხულობს: დღჱგრძელებისათუჲს

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი, ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი თბილისი 2018 125-126 დევი ბერძენიშვილი ნარკვევები ქვემო ქართლის ისტორიული გეოგრაფიიდან თბილისი სეზანი 2014 110 გიორგი ოთხმეზური დმანისის რაიონის ეპიგრაფიკული ძეგლების (წარწერების მიმოხილვა და ისტორიული ექსკურსი) თბილისი 2016 26

ფოტო