ბარ-ჰაზანის ეპიტაფია მცხეთიდან (1938)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
აგური
მასალა
თიხა
აღმოჩენის ადგილი
მცხეთა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
6 5,5
ზომა
H. 5,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
1,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
1,5 1,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტაფია
დათარიღება
I
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

1. ეს არის საფლავი იოსებისა, 2. ძისა ხაზანისა. მოიხსენიე 3. კეთილად! და ასევე შალომი (შალუმი), 4. მისი ძმა მოიხსენიე 5. მშვიდობით!

1. ეს საფლავი (არის) იოსებ 2. ბარ ჰაზანისა (?). ხსენებულ (იყავნ იგი) 3. ნეტარად; და აგრეთვე შალლუმ, 4. ძმა მისი, ხსენებულ (იყავნ) 5. მშვიდობით.

კომენტარი

გამოცემები

    კონსტანტინე წერეთელი , ბარ-ხაზანის ეპიტაფია მცხეთიდან ენათმეცნიერების საკითხები, 1999, N 3, 55-61

ფოტო